Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa dnia, 27 kwietnia 2018r

 

 

INFORMACJA

 

 

Dotyczy:

 

 

Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na prace budowlane z dnia 03.04.2018r. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108.

 

 

 

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.


Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Nr  poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 30d Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum i Instytut Zoologii

Polskiej Akademii Nauk

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel. 22 629-32-21/22/23

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Zenon Rohde, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Rodzaj zamówienia : usługi.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108. Specyfikacja zamówienia w załączniku.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Dane teleadresowe firmy

Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty: numer telefonu i email.

Proponowana cena netto i brutto uwzględniająca wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Proponowany termin wykonania zadania.

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 1. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: 20 kwiecień 2018r.

 1. Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia postępowania oraz niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.
 1. Załącznik: „Projekt funkcjonalno-użytkowy”.

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Warunki przyłączenia: TUTAJ

Opinie kominiarskie: TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR i odczynników do elektroforezy w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 4 szt.

Zadanie 2: Barwnik DNA/RNA (specyfikacja jak SimplySafeTM nr. kat. E4600-01) 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza (specyfikacja jak dla kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 2

 

 1. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

Promega GmgH

4030,00 zł

4030,00 zł

Promega

nr kat.M7423

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

EURx Sp. z o.o.

205,00 zł

252,15 zł

EURx/

E4600-01

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

EURx Sp. z o.o.

600,00 zł

738,00 zł

EURx/

E0301-500

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Promega GmgH

Zadanie nr 2- EURx Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- EURx Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-3  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

Zadanie nr 1- Promega GmgH

Zadanie nr 2- EURx Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- EURx Sp. z o.o.

 

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 29.03.2018r

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Podkategorie