Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zapytania ofertower dostępne : TUTAJ

Odpowiedzi na pytania wykonawców : TUTAJ

                                               Warszawa, dn. 29/05/201r.

Nr postępowania: DA-2201-163-18

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

 

1.       Informacje ogólne:

Muzeum i Instytutu Zoologii PAN zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, na zakup energii elektrycznej do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

2.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum i Instytutu Zoologii Polska Akademia Nauk, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64, NIP 525-000-86-89 tel./faks (22) 629 63 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3.       Osoby uprawnione do kontaktu:

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Grzegorz Lipski - tel. (22) 629 32 21,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.       UWAGA:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty   będzie   uważane    za    akceptację    zasad   prowadzenia    postępowania    opisanego w niniejszym dokumencie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Muzeum i Instytutu Zoologii PAN dla obiektów:

- Siedziba MiIZ PAN,  ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

- Stacja Ornitologiczna MiIZ , ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk

- Stacja Badawcza Łomna Las, ul. Wiśniowa, 05-152 Czosnów

- Stacja Badawcza Fauny Karpat, ul. Ogrodowa 10, 38-700 Ustrzyki Dolne

 1. Szacunkowe średnioroczne zapotrzebowanie energii elektrycznej podmiotów wskazanych w pkt. 1 wynosi ok 275 MWh
 2. Podana powyżej ilość energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony MiIZ PAN zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu podania przez MiIZ PAN innej niż przewidywana ilość energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla członków MiIZ PAN, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w formularzu oferty.
 3. Odbiorcami zamówienia są obiekty należące do MiIZ PAN w taryfach C11, C12A, C21 – zgodnie z załączonym zestawieniem (zestawienie szacunkowe)
 4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą prawo energetyczne w okresie 12 m-cy od dnia rzeczywistego dostarczenia  energii  elektrycznej do budynku użytkowanego przez Zamawiającego dla punktów odbioru wymienionych w pkt 5.
 5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy: 275 MWh, w tym energia rozliczana przez dotychczasowych Wykonawców wg następujących taryf:

LP

Obiekt

Taryfa

Dystrybucja

Szacowane zużycie

1.

Stacja Ornitologiczna MiIZ , ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk

C11

ENERGA

19 MWh

2

Stacja Badawcza Fauny Karpat, ul. Ogrodowa 10, 38-700 Ustrzyki Dolne

C12A

(Szczyt

Pozaszczyt)

PGE

4 MWH/9 MWH

3.

Stacja Badawcza Łomna Las, ul. Wiśniowa, 05-152 Czosnów

C11

PGE

43 MWH

4

Siedziba MiIZ PAN  ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

       C21

INNOGY

200 MWH

       

275 MWH

 1. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania  do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.
 2. Wykonawca jest uprawniony do  wskazania w  ofercie cenowej innych niż dotychczas  stosowane u Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna,  że taryfy  zaproponowane  są  korzystniejsze od
 3. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z zapisami Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca powinien posiadać lub zawrzeć generalną umowę o świadczenie usług sprzedaży, umożliwiającą sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci:

ENERGA Operator S.A., PGE DYSTRYBUCJA S.A. INNOGY POLSKA S.A.

 1. Zakup energii elektrycznej nastąpi po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej umowy z: ENERGĄ

      OBRÓT S.A., PGE DYSTRYBUCJA S.A. INNOGY POLSKA S.A. oraz po skutecznym  przeprowadzeniu procesu  zmiany  sprzedawcy  oraz wejściu w życie nowych umów o świadczenie usług sprzedaży.

 1. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w wyznaczonym terminie jest zobowiązanie Wykonawcy do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 1. Zamawiający upoważnia nowego sprzedawcę (Wykonawcę) do reprezentowania go przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (ENERGA Operator S.A., PGE DYSTRYBUCJA S.A. INNOGY POLSKA S.A.).
 1. Na chwilę obecną Zamawiający pobiera energię elektryczną na podstawie umów o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas nieokreślony:

- ENERGA Operator S.A. Gdańsk Ul. Nadwiślańska 108, nr umowy 115/M/2013 z dnia 20.11.2007r

-PGE DYSTRYBUCJA S.A., Ustrzyki Dolne, ul. Ogrodowa 10, nr umowy BD41542890 z 04.11.2015r

- PGE DYSTRYBUCJA S.A., Łomna ul. Wiśniowa, nr umowy 815/06/W z dnia 15.03.2006

- INNOGY Polska S.A. Warszawa ul. Wilcza 64, nr umowy HK-CB/523/2012 z dnia 04.06.2012

6.       Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje okres  12 m-cy liczony od dnia dostarczania energii elektrycznej Odbiorcy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Projekt umowy przygotowuje Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zapisy stosowane standardowo przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Przewidywany termin dostaw od nowego dostawcy to 01.09.2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

-      posiadają      kompetencje       lub     uprawnienia       do     prowadzenia       działalności      zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 • znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 • dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub
 1. Zamawiający stwierdzi Wykonawca spełnił w/w warunki, jeśli w szczególności wykaże on że:
 2. a) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli:

- zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydaną prze Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- Wykonawca  potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego   Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 1. b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia.    Zamawiający    nie    stawia    szczególnych     wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego..
 2. Posiada odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie  warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania
 3. Nie dopuszcza się  możliwości  ubiegania  się o wspólne  udzielenie  zamówienia,  jak  i  korzystanie z podmiotów trzecich w celu wykonania zamówienia za wyjątkiem korzystania z sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej i/lub Przesyłowej Korzystanie z sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej/lub Przesyłowej nie jest rozumiane jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia bądź wspólne realizowanie zamówienia.
 • Warunki płatności:

Płatności  będą  realizowane  przelewem  w  okresach  co  miesięcznych,  w  terminie  14  dni  od  daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane konto Wykonawcy. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi być podpisana prze Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści ofert powinny być podpisane lub
 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia , załączniki, o których mowa w zapytaniu
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować, całość przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy,

- zawierać cenę brutto całości zamówienia oraz ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku
 2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 3. Oferta, dla których zamawiający określi! wzory w formie załączników do niniejszego zapytania winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.

11.    Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
 4. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr
 5. Oświadczenie o posiadaniu umowy - załącznik nr
 6. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
 7. Aktualna umowa generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej (dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
 8. Oświadczenie - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr

 

 
 
 • Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy)  -            wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty  cenowej  -   w  postaci  oryginału   lub  kserokopii   poświadczonej   za  zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

12.    Miejsce oraz termin składania oferty:

 1. Termin składania ofert- do dnia 06.2018 r. do godz. 12:00.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób:

- osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego MiIZ PAN  ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

 1. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający opublikuje na stronie internetowej wyniki postępowania.

13.    Cena za realizację przedmiotu zamówienia:

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
 2. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) określona w ofercie będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
 3. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.
 4. Cena jednostkowa określona w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów.
 5. Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zmówienia za cały zakres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji  zamówienia,   w  szczególności  koszty  wszystkich  obowiązujących  opłat i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 6. Na załączonym     formularzu     ofertowym,     należy     przedstawić    cenę    netto, brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

 

 1. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc po przecinku oraz słownie.
 2. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Wykonawca uwzględni w kalkulacji stawki za energię elektryczną, opłaty handlowe wynikające z Taryf
 1. Inne postanowienia:

 

 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od
 3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.
 4. Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania
 5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

       g.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 1. Załączniki:
 2. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy.
 4. Załącznik nr 3 - wzór formularza
 5. Załącznik nr 4 - istotne postanowienia
 6. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 7. Załącznik nr 6 - pełnomocnictw
 8. Załącznik nr 7 - ustanowienie pełnomocnika.
 9. Załącznik nr 8 - oświadczenie o posiadaniu umowy

Zapytanie ofertowe do pobrania : TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 15.05.2018 r

numer ogłoszenia 5/2018

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR w podziale na zadania:

Zadanie 1: Zestaw do real time PCR:  SG qPCR Master Mix (2x), E0401-02 - 2 szt.

Zadanie 2: Primery do real time PCR – 8 szt.

Zadanie 3 : Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51 – 3 szt

 1. Liczba złożonych ofert : 4

 

 1. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

EURx sp. z o.o.

600,00 zł

738,00 zł

EURx

E0401-02

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

257,00 zł

316,11 zł

Thermofischer Scientific

10629186

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Blirt S.A.

1800,00 zł

2214,00 zł

Blirt S.A.

RP51

2.

Cytogen Polska Sp. z o.o.

1836,00 zł

2258,28 zł

Blirt S.A.

RP51

 

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- EURx sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Blirt S.A.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-3  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

Zadanie nr 1- EURx sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Blirt S.A.

 

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 15.05.2018r

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

 

Oryginał do pobrania : TUTAJ

Podkategorie