Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-5-18-BIP

   Data: 7.05.2018

 

 

 

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  nr DA-2201-5-18-BIP z dnia 7.05.2018 na dostawę odczynników

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy : zadanie nr 2

Bardzo proszę o podanie sekwencji/długości starterów do real-time.  Cena pojedynczego startera zależy od jego długości.

 

Odpowiedź:


Telg:  ACACTAAGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTAGTGT

Telc: TGTTAGGTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTAACA


Tyrfv:    GGAGCGTTCCAACAGAGGAA  
Tyrrv:     CCACAGTCGAACCCCATGAA

Tyroverfv:    CGGCGGCGGGCGGCGCGGGCTGGGCGGggagcgttccaacagaggaa  
Tyroverrv:    GCCCGGCCCGCCGCGCCCGTCCCGCCGccacagtcgaaccccatgaa

Albfv:  aaatgctgcacagaatccttg
Albrv:  gaaaagcatggtcgcctgtt.

 

Oryginał dostepny : TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 27.04.2018 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-5-18-BIP

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

      MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII         

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Justyna Łukiewicz, Grzegorz Lipski

 e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR

Zadanie 1: Zestaw do real time PCR:  SG qPCR Master Mix (2x), E0401-02 - 2 szt.

 

Zadanie 2: Primery do real time PCR – 8 szt.

 

Zadanie 3 : Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51 – 3 szt

 

 1. Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

 

 1. Zamawiający wymaga udostępnienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk produktów na życzenie Zamawiającego.
 2. Miejsce dostawy:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: 4 tygodnie

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę produktów do PCR dotyczy zamówienia DA-2201-5-18-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 11:00 do dnia 10.05.2018r
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 

Formularz ofertowy: TUTAJ
Treść ogłoszenia: TUTAJ

 

Warszawa dnia, 27 kwietnia 2018r

 

 

INFORMACJA

 

 

Dotyczy:

 

 

Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na prace budowlane z dnia 03.04.2018r. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108.

 

 

 

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.


Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Nr  poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 30d Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum i Instytut Zoologii

Polskiej Akademii Nauk

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel. 22 629-32-21/22/23

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Zenon Rohde, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Rodzaj zamówienia : usługi.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108. Specyfikacja zamówienia w załączniku.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Dane teleadresowe firmy

Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty: numer telefonu i email.

Proponowana cena netto i brutto uwzględniająca wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Proponowany termin wykonania zadania.

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 1. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: 20 kwiecień 2018r.

 1. Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia postępowania oraz niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.
 1. Załącznik: „Projekt funkcjonalno-użytkowy”.

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Warunki przyłączenia: TUTAJ

Opinie kominiarskie: TUTAJ

Podkategorie