Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Adiunkta, Profesora nadzwyczajnego, Profesora zwyczajnego

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytucie Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym

2. Stopień naukowy co najmniej doktora

2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych.

3. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej

4. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

6. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata, uwzględniający specyfikę jak i obecną tematykę badań Stacji Ornitologicznej
 2. CV.
 3. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 6. Kwestionariusz osobowy
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty - z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN” - należy składać do dnia 15 sierpnia 2017 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa).

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Informacje o Stacji Ornitologicznej, realizowanych projektach itd. można znaleźć na stronie: www.stornit.gda.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu – nastąpi do dnia 30 sierpnia 2017 r.

patrz - TUTAJ

MIIZ PAN

poszukuje osoby na stanowisko informatyka

Od kandydata oczekiwana jest znajomość:

 • Obsługi informatycznej serwerów:

            aktualizacja systemów, kontrola działania usług, administracja IIS, administracja Apache.

 • Administracji macierzy dyskowej
 • wykonywania kopii bezpieczeństwa oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego (Linux, Windows)
 • Konfigurowania serwerów pocztowych i routingowych;
 • Administrowania sieciami komputerowymi

Dodatkowe atuty:

 • Helpdesk (środowisko Windows, pakiet Office)
 • Umiejętność serwisowania komputerów PC.
 • Administrowanie stronami internetowymi (CMS), instalowanie oraz aktualizacja oprogramowania;

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
2. List motywacyjny;

3. Informacje o osobach mogących udzielić referencji lub opinii o kandydacie mile widziane

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko informatyka w MIZ PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie do13 stycznia 2017 r.

Dokumenty powinny zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko informatyka

Muzeum i Instytut Zoologii zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Zaproszenie do składania ofert biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Pełne dane Instytutu:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Ul: Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Numer rejestru: RIN-II-22/98

Liczba zatrudnionych  w Instytucie na dzień 30.11.2016 r.  - 102

Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. wynosiła   - 7 549 802,44

Przychody całkowite na dzień 31.12.2015 r.  - 9 898 869,37

Badanie powinno spełniać wymogi:

 1. ustawy o rachunkowości,
 2. norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 3. wytycznych w Decyzji nr 44/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28.10.2016 r.
 4. termin wykonania badania do 20.05.2017 r.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r. proszony jest o złożenie do dnia 30 grudnia 2016 r. w sekretariacie Instytutu bądź przesłanie pocztą następujących dokumentów:

 1. Ofertę  z informacją o formie prowadzonej działalności wraz z wpisem do rejestru biegłych rewidentów oraz o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. Oświadczenia o spełnieniu przez podmiot, jak również biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania sprawozdania finansowego, jak również znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i finansowania nauki,
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu,
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienie biegłego rewidenta,

Dokumenty należy dostarczyć na adres Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Ul: Wilcza 64, 00-679 Warszawa w sekretariacie, pok. 100 do dnia 30.12.2016 r. do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.”

Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jakim jest Prezes Polskiej Akademii Nauk ( art., 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

Zaproszenie do składania ofert zostanie rozesłane do potencjalnych Wykonawców, jak również umieszczone na stronie internetowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (miiz.waw.pl) w zakładce zamówienia publiczne, jak również na tablicy ogłoszeń Instytutu w siedzibie przy  Wilczej 64, 00-679 Warszawa

 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Wiśniewska

022 6293221

 

Podkategorie