Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 14.12.2016 r

numer ogłoszenia 23/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Woda wolna od DNAz i RNAz, 500 ml – 1op.

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0402 – 1 op.

Zadanie nr 3: Polimeraza DNA Draem Taq , 500 U, nr kat. EP0702 – 1op.

Zadanie nr 4: GelRED for Agarose or Page Gels (10000 X in water), obj. 2,5 ml (5x 0,5ml) – 1 op.

Zadanie nr 5: NucleoSpin® Blood (250 izolacji), nr kat.: 740951.250 – 1 op.

Zadanie nr 6: Końcówki do pipet do wycinania prążków z żelu, 4mm x 1mm, 5x48 szt , nr kat.: CSL-GELX4RACK – 1 op.

Zadanie nr 7: Oryginalne końcówki do pipet, Brand, o obj. 0,1-20 μl – 4000 szt.

Zadanie nr 8: MinElute PCR Purification Kit (50), nr kat.: 28004 – 1 op.

Zadanie nr 9: Synteza oligonukleotydów, ok 40 par x 44 nukleotydy =1760 nukleotydów x … pln netto/nukleotyd

Zadanie 10: Alkohol etylowy cz.d.a. 99,8%, 500ml – 4 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 10

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

196,20 zł 241,33 zł
2.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

487,50 zł 599,63 zł
3.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

113,00 zł 138,99 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

279,70 zł 302,08 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

280,45 zł 302,89 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

1750,00 zł 2152,50 zł
2.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

2334,60 zł 2871,56 zł

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

2217,60 zł 2727,65 zł
2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspól. Sp.J

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

1781,00 zł 2190,63 zł
3.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

2209,11 zł 2717,21 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

655,00 zł 805,65 zł

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

479,28 zł 521,37 zł

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul.  Kątna 17

00-703 Warszawa

546,92 zł 672,71 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

ul. A. Pawińskiego 5a

02-106 Warszawa

1760,00 zł 2164,80 zł
2.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

2288,00 zł 2814,24 zł
3.

Genomed  S.A. (6.12)

ul. Ponczowa 12

02-971 Warszawa

3168,00 zł 3896,64 zł

Zadanie nr 10

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

HURT-CHEM

ul. Boczna 10

05-850 Ożarów Maz.

220,00 zł 270,60 zł
2.

MAR-FOUR Marian Siekierski

ul. Kilińskiego 185

90-348  Łódź

356,00 zł 437,88 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 6  ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

- w zakresie zadania 4 VWR International Sp.z o.o., ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk

- w zakresie zadania 5 Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspól. Sp. J., ul. Zabłocka 10 , 03-194 Warszawa

- w zakresie zadania 7 Bionovo Aneta Ludwig., ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

- w zakresie zadania 8 Alab- Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17 , 00-703 Warszawa

- w zakresie zadania 9 IBB PAN , ul. A. Pawińskiego 5a , 02-106 Warszawa

- w zakresie zadania 10 Hurt-Chem., ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Maz.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,4,5,9,10: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2,3,6,7,8: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 6  ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

- w zakresie zadania 4 VWR International Sp.z o.o., ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk

- w zakresie zadania 5 Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspól. Sp. J., ul. Zabłocka 10 , 03-194     Warszawa

- w zakresie zadania 7 Bionovo Aneta Ludwig., ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

- w zakresie zadania 8 Alab- Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17 , 00-703 Warszawa

- w zakresie zadania 9 IBB PAN , ul. A. Pawińskiego 5a , 02-106 Warszawa

- w zakresie zadania 10 Hurt-Chem., ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Maz.

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 14.12.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 12.12.2016r.

numer ogłoszenia 24/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1  Zestawy do szybkiej izolacji i oczyszczania wysokiej jakości DNA genomowego z pełnej krwi, z wykorzystaniem membrany krzemionkowej – dwa opakowania na 250 izolacji każde.

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

PROTOKÓŁ 2/2016

z przeprowadzonej oceny ofert

Posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia  09.12.2016 r. przeprowadzającej sprzedaż w drodze przetargu w sprawie kupna rzeczy ruchomych mienia MiiZ PAN.

Przetarg ogłoszony został w dniu 06.12.2016 Komisja w składzie powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 33/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. :

1. Jadwiga Turlej – przewodnicząca komisji

2. Monika Miłaszewska – sekretarz komisji

3.  Maciej Śliwiński – członek komisji

4. Tomasz karbownik – członek komisji

Ogłoszenie o przetargu było umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 06.12.2016 do dnia 09.12.2016  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.12.2016 do dnia.09.12.2016

Komisja dokonała oceny ofert, które wpłynęły -do przetargu na rzeczy ruchome mienia. Do w/w przetargu złożono następujące oferty:

Odrzucone zostały oferty: nie ma odrzuconych ofert                        

Dopuszczono oferty: Jarosław Wojciechowski, JW.-INVESTMENT, Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie

W przetargu najwyższą cenę 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) zaoferował:

Jarosław Wojciechowski

JW.-INVESTMENT

Wożuczyn 73

22-640 Rachanie

Oryginał do pobrania

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.11.2016 r

numer ogłoszenia 21/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Mieszanina nukleotydów DNTP, stężenie każdego z nukleotydów 2mM – 5 x 1ml

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0401 –

2 op.

Zadanie nr 3: Thermosensitive Alkaline Phosphatase 1000U – 1op.

Zadanie nr 4: Exonukleaza I (Exo I) 4 000 U – 1 op.

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

330,00 zł 405,90 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

528,00 zł 570,24 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

212,85 zł 229,88 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

260,00 zł 319,80 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1-4  ABO Sp. Z.o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1-4: oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1-4 ABO Sp. Z.o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Podkategorie