Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Tytuł projektu:

Rola warunków rozwoju i fizjologii piskląt w kształtowaniu ich fenotypowej

zmienności w systemie pasożytnictwa lęgowego

Poszukujemy wysoce zmotywowanej doktoranta/doktorantki do Zespołu Ekologii Behawioralnej w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Student będzie prowadził badania nad środowiskowymi i fizjologicznymi mechanizmami determinującymi zmienność fenotypową piskląt krzakówki wachlarzowatej (Gerygone flavolateralis) z Nowej Kaledonii pod kierunkiem dr Alfredo Attisano i profesora Jörna Theuerkaufa. Projekt jest finansowany z grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki (NCN) i przewiduje miesięczne stypendium w wysokości 5000 zł przez okres do 4 lat. Kandydat zostanie studentem Szkoły Doktorskiej BioPlanet (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/).

Opis projektu

Na pacyficznej wyspie Nowej Kaledonii, pasożyt lęgowy kukułeczka jarzębata (Chalcites lucidus) i jej wyłączny żywiciel krzakówka wachlarzowata (Gerygone flavolateralis) mają pisklęta występujące w dwóch odmianach kolorystycznych: różowo-szarej (jasnej) lub ciemno-szarej (ciemnej). Legi żywiciela mogą być monomorficzne (jasne albo ciemne) lub mieszane. Pisklęta kukułeczki są mimetyczne, ale pomimo tego rodzice-żywiciele rozpoznają i wyrzucają pisklęta kukułeczek z gniazda. Żaden inny znany system kukułka-gospodarz nie osiągnął podobnego poziomu złożoności interakcji koewolucyjnych.

Zakład Ekologii Behawioralnej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN prowadzi badania nad tym systemem od 2011 roku. Monitorujemy trzy populacje krzakówek w trzech różnych stanowiskach na Nowej Kaledonii. Dorosłe osobniki i pisklęta zostały oznaczone kolorowymi obrączkami, zgenotypowane i monitorowane przez wiele sezonów lęgowych. Nasze badania koncentrowały się dotychczas na biologii lęgowej żywiciela i pasożyta, mechanizmach poznawczych leżących u podstaw rozpoznawania przez żywiciela pisklęcia pasożyta oraz genetycznych podstawach zmienności barwy piskląt (patrz wybrane publikacje). Wciąż jednak niewiele wiemy o roli mechanizmów ekologicznych i fizjologicznych w określaniu zmienności fenotypowej piskląt.

Wybrane publikacje: 

Attisano et al., 2018 https://www.nature.com/articles/s41598-018-28710-5

Attisano et al., 2019 https://link.springer.com/article/10.1007/s10336-018-1592-6

Attisano et al., 2020 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jav.02476

Attisano et al., 2021 https://academic.oup.com/cz/article/67/6/653/6350480

Attisano et al., 2022 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2656.13849

Bojarska et al., 2018 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194059

Sato et al., 2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215014220

Opis pracy

Badania terenowe będziemy prowadzić na głównej wyspie Nowej Kaledonii, Grande Terre, przez 3-4 miesiące w roku, w okresie od września do stycznia. Celem głównego projektu będzie zbadanie czy fenotyp pisklęcia żywiciela:

 1. zależy od kondycji matki i zmian we wzorcach inkubacji
 1. zależy od warunków w gnieździe podczas inkubacji, w szczególności ekspozycji gniazda na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, promieniowania UV i wahań temperatury
 1. wiąże się z fizjologicznymi różnicami w odpowiedzi immunologicznej i stresowej

Badania prowadzone przez doktoranta przyczynią się przede wszystkim do realizacji celów głównego projektu, ale będą istniały możliwości realizacji projektów uzupełniających. Prace terenowe będą obejmowały obserwacje ptaków, odłów w sieci i obrączkowanie dorosłych ptaków, monitorowanie pasożytnictwa kukułek i legów żywicieli, eksperymentalne manipulowanie ekspozycją gniazda żywiciela na promieniowanie UV, pobieranie próbek krwi, testy odporności i odpowiedzi stresowej piskląt żywicieli. W zależności od zainteresowań możliwe będzie udział studentów pracach laboratoryjnych (genetyka molekularna i analiza hormonów stresowych). Badania terenowe, prowadzone we współpracy z kierownikiem projektu, będą wymagały opieki nad niewielkim zespołem 2-4 asystentów terenowych i studentów. Kandydat będzie zachęcany do aktywnego angażowania się w projekty badawcze Pracowni Ekologii Behawioralnej, a także rozwijanie własnych pomysłów i propozycji badawczych.

Wymagania

 • magisterium z biologii, zoologii, ekologii lub dziedzin pokrewnych.
 • odpowiednie doświadczenie w pracy w terenie, najlepiej z ptakami. W szczególności doświadczenie w odłowach ptaków w sieci, obrączkowaniu i pobieraniu krwi. Pożądana jest znajomość technik testów immunologicznych na pisklętach.
 • dobra znajomość metod analiz statystycznych, biegłość w R (lub Python) będzie uważana za dodatkowy atut.
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie, poziom B2 i wyższy).
 • sprawność fizyczna i umiejętność pracy w trudnych warunkach (tropikalny klimat, wysoka temperatura i wilgotność)
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • umiejętność kierowania małymi zespołami badawczymi

Aplikacja

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail dr. Alfredo Attisano (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z nagłówkiem „PhD Application OPUS 23”. Wniosek powinien zawierać:

 1. List motywacyjny (w języku angielskim) opisujący doświadczenie badawcze i uzasadnienie chęci dołączenia do naszego zespołu badawczego (max 1 strona A4)
 1. CV (w języku angielskim) wraz z listą publikacji i kontaktem do co najmniej 2 osób mogących wystawić referencje (jeden referent powinien być promotorem pracy magisterskiej). Prosimy o umieszczenie na końcu CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; L 119 z 04.05.2016)”

 1. Kopia dyplomu magisterskiego 
 1. Wypełniony formularz (w języku angielskim) aplikacji do Szkoły Doktorskiej BioPlanet (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/downloadable-forms/)

Wybór kandydata zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonym w załączniku do Uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Termin składania aplikacji upływa 26 lutego 2023 r. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w okresie 6-12 marca 2023 r. Wyniki procesu selekcji zostaną ogłoszone do 16 marca 2023 r. Wybrany kandydat rozpocznie pracę w kwietniu/maju 2023 r.

Tytuł projektu/Project title

Filogeneza i biogeografia biedronek z rodzaju Rhyzobius - badania na podstawie analizy danych molekularnych, morfologicznych oraz kopalnych.

Phylogeny and biogeography of the ladybird beetle genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis.

PhD position (1 position) in the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland)

 

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Phylogeny and biogeography of the ladybird beetle genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr hab. Karol Szawaryn. The project is financed by the Polish National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for three years. Project can be prolonged for the fourth year with a stipend of 3654 PLN gross funded by a Doctoral School fellowship.

 

Project description: Ladybird beetles (Coccinellidae) are common and well-known insects, however, their classification is very challenging. Despite of many recent efforts based on both molecular and morphological dataset, only a moderate improvement has been made. Only the higher classification was proposed but phylogeny of numerous tribes is still unresolved. Only integrative approaches utilizing molecular, morphological and fossil data can help to propose a sound hypothesis about the evolution of ladybird beetles. One of the taxonomically most complex groups, and without any phylogenetic hypothesis is the tribe Coccidulini, which in some studies are recovered as basal part of the Coccinellidae evolutionary tree, in others constitute a crown group. Coccidulini are distributed worldwide but their greatest diversity is in southern hemisphere including Neotropics, southern Africa and Australia. The largest and most widely distributed Coccidulini genus is Rhyzobius, which was taxonomically revised in 2010, however, the revision questioned its monophyly. The proposed project aims to reconstruct molecular phylogeny of the genus Rhyzobius with broad representation of other taxa of Coccidulini from the whole distribution range based on 5-8 molecular markers. The second part will be construction of the morphological matrix. The advantage of studying evolution of Rhyzobius is that we also have a fossil record which is preserved in Eocene ambers from Oise in France and Baltic amber. So the third source of the information will be investigation of fossil data. The final results will be obtained based on integration of all these sources of information to propose a sound hypothesis about phylogeny which will enable the study evolutionary trends and biogeography of the genus Rhyzobius and in some extend the tribe Coccidulini.

 

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology. The candidate should have an experience in the molecular lab work, basic experience in bioinformatics including analysis of molecular data for phylogenetic purposes, and an experience with classic insect morphological analyses. Experience in working with beetles and interest in working with fossil specimens will be an advantage. The candidate should have very good communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

 

Work description: Successful candidate will be performing laboratory work (i.e. DNA extractions, PCRs), process and prepare raw sequences for the phylogenetic analyses, performance of phylogenetic analyses in various programs (e.g. IQ-Tree, MrBayes), perform morphological revisions and descriptions at generic/species level, analyze fossil specimens from various amber sources and integrate them with morphological matrix of modern taxa, and use them for calibration of the molecular trees. The PhD student will be guided by members of our team (Wioletta Tomaszewska, Adam Ślipiński) and encouraged to develop her/his own ideas.

 

Application: The candidates are asked to contact by email prof. Karol Szawaryn (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) attaching the following documents (with the email subject “Application for a PhD position”):

1) a cover letter describing the motivation and research experience (max. 1 page);

2) CV including the list of publications, with the following statement provided at the end:

I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”

3) copy of the MSc certificate;

4) opinion or an email contact of at least one supervisor/researcher holding a PhD degree;

5) filled form to the BioPlanet Doctoral school, which can be downloaded here: https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/downloadable-forms/

 

The deadline for submitting the application is 31.01.2023.

The candidates will be assessed based on the information in the submitted documents. Recruitment is carried out in accordance with the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects, set out in the Annex to NCN Council Resolution No 90/2019 of 12 September 2019.

1) In the first step documents sent by the Applicants will be assessed by the panel.

2) Candidates that passed the first assessment will be contacted by e-mail to define a date for an online interview.

3) Successful candidate will conduct her/his studies in the BioPlanet Doctoral School https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/.

Results will be announced 16.02.2023.

Ideally position will start in late February/March 2023 (negotiable).

Słowa kluczowe: ekologia ptaków, monitoring, badania populacji, modelowanie 

W związku z rozwojem Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukujemy pracownika naukowego na stanowisko Asystenta 

Opis zadań: 

Praca z danymi o występowaniu i liczebności ptaków zbieranymi w ramach Monitoringu Ptaków Polski, w szczególności z danymi z Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. Praca polega na modelowaniu zmian liczebności i rozpowszechnienia oraz wizualizacji danych w środowisku R, a następnie na tworzeniu raportów i publikacji naukowych. Pracownik będzie również współpracował z naukowcami z innych krajów europejskich w ramach sieci Pan European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), przygotowywał dane do europejskich wskaźników liczebności ptaków i uczestniczył w przygotowaniach publikacji naukowych we współpracy z PECBMS. 

Wymagania stawiane kandydatowi: 

 1. Wykształcenie wyższe, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych;
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych;
 1. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej ;
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 1. Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności aplikowanych w

środowisku R;

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 1. Umiejętność prowadzenia dokumentacji wyników badań, opracowywania i prezentacji wyników w środowiskach naukowych,
 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy: 
· stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 
· możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą, 
· możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, 
· ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku, 
Wymagane dokumenty: 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w języku polskim: 

 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN;
 2. CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z 

      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

      2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

      95/46/WE (RODO)”.

 1. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego;
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia;
 3. Nazwiska i adresy email min. dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi;
 4. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne;

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w MiIZ PAN”  należy przysyłać do dnia 27 grudnia 2022 r. do godz. 15:00  e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – nastąpi do dnia 28 grudnia 2022 r.

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKA NAUKOWE

Poszukujemy pracowników naukowych do nowo tworzonej Pracowni w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w skład której wchodzić będzie kilka grup badawczych

Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska naukowe

Profesora MiIZ, Adiunkta

Słowa kluczowe: parazytologia, biologia molekularna, epidemiologia, proteomika, badania

serologiczne

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub pokrewnych, doktora nauk biologicznych lub pokrewnych ,

 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań molekularnych, serologicznych oraz hodowli in vitro,

 3. Wiedza w temacie pasożytów wewnętrznych zwierząt,

 4. Predyspozycje do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,

 5. Znajomość podstawowych technik parazytologicznych oraz proteomicznych, a także doświadczenie w pracy z materiałem pochodzącym od zwierząt wolnożyjących będzie dodatkowym atutem,

 6. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych/ doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o realizację projektów badawczych/ doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,

 7. Udokumentowany dorobek naukowy w tym publikacje w czasopismach z listy JCR,

 8. Umiejętność prezentacji własnych dokonań naukowych oraz ugruntowana współpraca krajowa i międzynarodowa.

 9. Umiejętność pracy w zespole naukowym, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków

 10. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Na stanowisko Asystenta

Słowa kluczowe: parazytologia, biologia molekularna, proteomika, badania

serologiczne

 1. Wykształcenie wyższe, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,

 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej: techniki biologii molekularnej, techniki proteomiczne (bioinformatyczna analiza danych proteomicznych), testy serologiczne, prowadzenie hodowli komórkowych,

 3. Wiedza teoretyczna i doświadczenie w pracy z pasożytami wewnętrznymi zwierząt

 4. Predyspozycja do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

 5. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej,

 6. Umiejętność prowadzenia dokumentacji wyników badań, opracowywania i prezentacji wyników w środowiskach naukowych,

 7. Znajomość baz NCBI i obsługa pakietu MS Office,

 8. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,

 9. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.

 3. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).

 2. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,

 3. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 22 grudnia 2022 r.

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi