foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytucie Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym
 2. Stopień naukowy co najmniej doktora
 3. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych.
 4. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej
 5. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata, uwzględniający specyfikę jak i obecną tematykę badań Stacji Ornitologicznej
 2. CV.
 3. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 6. Kwestionariusz osobowy
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty - z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN” - należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. w Sekretariacie Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa).

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Informacje o Stacji Ornitologicznej, realizowanych projektach itd. można znaleźć na stronie: www.stornit.gda.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu – nastąpi do dnia 29.12.2017 r.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych, przyrodniczych lub pokrewnych, bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Doświadczenie w pracy z kopalnym DNA (ancient DNA).
 3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu genetyki populacyjnej.
 4. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej do analizy polimorfizmów genetycznych.
 5. Znajomość oprogramowania z zakresu genetyki populacyjnej (np. Arlequin, FSTAT, GenAIEx, Structure).
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach i szkoleniach.
 7. Dobra znajomość technik sekwencjonowania nowej generacji.
 8. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego)
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia  15 września 2017 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi przed końcem września 2017r.

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Adiunkta, Profesora nadzwyczajnego, Profesora zwyczajnego

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytucie Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym

2. Stopień naukowy co najmniej doktora

2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych.

3. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej

4. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

6. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata, uwzględniający specyfikę jak i obecną tematykę badań Stacji Ornitologicznej
 2. CV.
 3. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 6. Kwestionariusz osobowy
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty - z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN” - należy składać do dnia 15 sierpnia 2017 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa).

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Informacje o Stacji Ornitologicznej, realizowanych projektach itd. można znaleźć na stronie: www.stornit.gda.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu – nastąpi do dnia 30 sierpnia 2017 r.

patrz - TUTAJ

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi