Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Maciej LUNIAK

                                                                                                          2018-01-03

Spis moich publikacji

Część „n” – publikacje NAUKOWE  MNIEJ  ZNACZĄCE

razem  112 pozycji (w tym 2 powtórne wydania [bis])

publikacji „n” od 2005 r. (po emeryturze) - 18

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

---.  – autor „Luniak M.”;

[R]   recenzje, doniesienia bibliograficzne – 35 publikacji

[K]   streszczenia i inne drobne publikacje konferencyjne - 30

[D]   doniesienia i notatki faunistyczne, metodyczne i inne - 27

[S]   sprawozdania z konferencji i działalności naukowej - 14

[P]   przedmowy do książek – 4

w tym:

[&]  publikacje współautorskie – 15

[z]    publ. zagraniczne lub z zagranicznymi współautorami - 23

[bis]  przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji - 2

000 – nie mam wydruku tej publikacji - 3

 

2017

            ---. Mazgajski T. 2017. Dwugłos o książce, która nie powinna ukazać się. Ornis Polonica 58: 208-211. R

            ---. 2017.  Jak sprzyjać “dzikiemy zyciu” w parkach miejskich. w: Ogólnopolska Konf. Pol. Tow. Zoologicznego “Ornitologia w skali globalnej i lokalnej”, Lublin – Urszulin, 20-22 streszczenia, p. 40. [K]

           

2016

            ---. 2016. Słowo wstępne [z tłumaczeniem portugalskim.]. w: F. C. Straube. Ruínas e urubus: História da Ornitologia no Paraná. Período de Chrostowski, 2 (1910). Hori Cadernos Técnicos 11, Curitiba Brazylia), ss. i-vi. 

            ---. 2016. „The history of the Tree Sparrow in Japan” by Fumio Taguchi, 1015, self published by the Author.  International Studies on Sparrows, 39: 34-35.  [R]

2015

            ---. 2015. Przyroda śródmiejskiego parku -= przykład Parku Skaryszewskiego w Warszawie. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym sie świecie” , Zielona Góra, 11-13.09.2015. Abstrakty.  [K]

2013

            ---. 2013. Foreword. Introduzione. w: Dinetti M., Ascani P., Franceschi A., Tiengo M.,  Arcamone W.  Atlante degli ucelli nidificanti a Livorno 2006 – 2013. Centro Ornitologico Toscano, Firence, ss. 4-5.  [P z]

2012

            ---. 2012. Atlasy awifauny miast w Europie – przegląd. Mat. Konf. „Ptaki miast”, (Zielona Góra, 14-16 września 2012), wyd. Uniw. Zielonogórski, pp. 21-22. [K]

2010

            ---. 2010. Malcher F. i in. Oiseaux nicheurs de Paris un atlas urbain. Acta Ornithol. 45: 50. [R]

2009

 1. 2009. Dinetti M. Atlante degli ucelli nidificanti nel comune di Firenze. Terza edition 2007-2008. Acta Ornithol. 44: 100.   [R]

2008

            ---. 2008. Warszawskie parki jako środowisko fauny. [z równoległym tekstem ang.]: Warsaw parks as habitat for animal wildlife. w: Mabelis A., Żalińska M. (red.). Zarządzanie zielenią w Warszawie. Raport 2006-2007. wyd. Zielone Mazowsze, Warszawa, ss. 26-28.  [K mat. seminarium na Wydz. Architektury Krajobrazu SGGW]

     ---. 2008. Ochrona ptaków a modernizacja budownictwa. Mat. Konferencji “Fauna miast – ochronić różnorodność biologiczną w miastach”. Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgosz, s. 64.  [K]

2007

­            ---. (ML) 2007.  Nuovo progetto atlante degli ucelli nidificanti e svernanti nell’ citta di Napoli (2001-2005).  Acta Ornithol. 42: 166.  [R]

      ---., Dolata P., Dulisz B., Nowicki W. 2007. Sesja: Ochrona ptaków gnieżdżących się w budynkach – streszczenie/konspekt dyskusji okrągłego stołu. w: Biesiadka E. (red.). Ogólnopolski Kongrres Zool. „Zmienność|− adaptacja − ewolucja” (Olsztyn 12-15 września 2007). wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski i Pol. Tow. Zoologiczne. Olsztyn. s. 170. [K &]

2006

         ---. 2006. Pierwszy polski podręcznik ekologii miasta. Aura 2/2006: 25.       [R]

            ---. [ML] 2006. Brutvögelatlas der Stadt Chemnitz. Acta Ornithol. 41: 152 [R]

­­­            ---. [ML] 2006. Birds of Moscow city and the region. Acta Ornithol.41: 162 [R]

2005

          ---. 2005. Polska ornitologia w okresie ostatnich 50 lat. Ogólnopolska Konf. Ornitol.  Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy (Olsztyn, 14-18.09.2005),  pp. 15-22.              [K]

         ---., Winiecki A. 2005. w: Chmielewski S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M., Sułek J., Tabor J., Wilniewszyc P.  (red.). Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Wyd. Nauk. Bogucki, Kielce, s. 15.  [P &] 

 • 2004
 • ---. (ML) 2004. Cormorants: ecology and mangement. Acta Ornithol. 39: 52. [R]
 • ---. (ML) 2004. Die Brutvoegel von Halberstadt. Acta Ornithol. 39: 82. [R]
 • 2003

            ---. 2003. O faunie Warszawy – stan badań, bogactwo gatunków, zmiany. w: Przystalski A., Wilczyńska B. (red.). Zoologia na progu XXI wieku. Pol. Tow. Zoologiczne i Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, ss. 45-47.       [K]

 • ---. (ML) 2003. Breeding birds of Acta Ornithol. 38: 26. [R]
 • ---. (ML) A new ornithological atlas of Florence. Acta Ornithol. 38: 32. [R]
 • ---. (ML) 2003. Winter avifauna of Małopolska (SE Poland). Acta Ornithol. 38 (1): 38. [R]
 • ---. (ML) 2003. Monograph of crossbills. Acta Ornithol. 38: 94. [R
 • ---. (ML) 2003. Birds of the Göppingen district. Acta Ornithol. 38 (2): 128. [R]

2002

 • ---. (ML) 2002. Atlas of breeding birds of Hamburg. Acta Ornithol. 37: 20. [R]

2001]

            &  Böhner J., Luniak M.. 2001. Acta Ornithologica – Polnisches Journal für Ornithologie. Journal f. Ornithol. 142 (sonderheft – materialy ): 185-186. [K & z]

 • ---. Die Teichralle Gallinula chloropus. Acta Ornithol. 36: 52. [R]
 • ---. 2001. Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Acta Ornithol. 36 (1): 24. [R]
 • ---. 2001. Birds of Warsaw. Acta Ornithol. 36: 170. [R]
 • ---. Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Acta Ornithol. 36: 24 [R
 • ---. (ML) 2001. Ornitologia urbana. Acta Ornithol. 36: 171. [R.]
 • ---. (ML) 2001. Atlas of birds of Bloemfontein. Acta Ornithol. 36: 172 [R]

2000

 • ---. Atlas der Brutvögel des Altenburger und Kohrender Landes. Acta Ornithol. 35: 196. [R 000]

1999

            &  Rejt Ł., Luniak M. 1999. Reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie. w: Bokotey A. (red.). [Ecological aspects of bird protection. (VII Conference of Western Ukraine Ornithologists, Ivano-Frankivsk, 4-7 Febr. 1999)].  ss. 76-77.          [K & z] konferencyjne]

            ---. 1999. Peregrine falcons over Warsaw. Urban Wildlife News (Peterborough UK), 16 (No 1): 12.  [D z]

1998

            ---.,  Rejt Ł., Sielicki J. 1998. Reintrodukcja sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w Warszawie –  wstępne wyniki (1996-1998). Mat. Sympozjum „Ptaki drapieżne i ich ochrona“ (Puławy 17-19.09.1998) Biul. Pol. Tow. Ekol., 5: 30-31,.  [K &]

 • ---. Die Vögel im Naturpark Drömling. Acta Ornithol. 33: 158. [R]    

            ---. Luniak M. 1998. Die Vogelwelt Sachsens. Acta Ornithol. 33: 142. [R]  

            ---. Luniak M. 1998. Breeding birds of the Białowieża Forest. Acta Ornithol. 33: 133. [R]

1997

            ---., Sielicki J. 1997. Reintrodukcja sokoła wędrownego w Warszawie – program i wstępne wyniki. Konf. Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska (Słupsk, ????), ss. 61-62.       [K &]

            ---. Luniak M. 1997. Biodiversity conservation in La Specia (Italy). Acta Ornithol. 32: 219. [R]            

            ---. 1997. The edition of Glutz & Bauer’s handbook – finished. Acta Ornithol. 32: 156. [R.]

            ---. 1997. Atlas of breeding birds in Rome. Acta Ornithol. 32: 98. [R.]

1995 

            ---. 1995. Prefacione. w: Spadea R. (red.). Atlante degli ucelli nidificanti e svernanti nella citta di Napoli. Electa, Napoli. ss. 11-12.  [P z]

1993

            ---., Trojan P., Zimny H. 1993. Intecol/UNESCO-MaB Network makes progress. Urban Wildlife News (Petereborough, UK) 10/2: 12.          [S z &]

1992

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1992. Avifauna einer Grossstadt – Beispiel Warschau. Verhandlungen Gesellschjaft f. Ökologie, Freising-Weihenstephan, 21: 483-484.

[K z &]

1991   

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1991. Atlas ornitologiczny Warszawy - wstępne wyniki.  XV Zjazd Polskiego Tow. Zoologicznego (Gdańsk, ???? 1991). Wyd. Morski Inst. Rybacki, Gdynia, p.56.           [K &]

            ---. 1991. Birds in Warsaw. Urban Wildlife News (Peterborough, UK), 8 (No 1): 4.    [D z]

1990

            ---., Nowicki W. 1990. Gniezdowanije biełogo aista ( Ciconia ciconia L.) v varsavskom vojevodstvie  v  80-ch  godach. w: Samosenko F.C. (red.). Aisty -  rasprostranienije, ekologija, ochrana. Wyd. Izd. Nauka i Technika, Minsk, ss. 109-112.        [K z &]

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1990. Zastosowanie skrzynek lęgowych w parkach Warszawy jako metody kształtowania awifauny. Mat. Konf. “Ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Taczanowskiego” (Łódż, 21-23 IX 1990), Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, ss. 23-24.          [K &]

              ---. 1990. Badania nad awifauną Warszawy. Mat. Konf. “Ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Taczanowskiego” (Łódż, 21-23 IX 1990), Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, ss. 30-32.          [K]

              ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Work on the bird atlas for Warsaw. w:

XI Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work. Prague, 28.8.-1.9.1989, abstracts, Praha, s. 43. 

[K & z,]

1989

            ---. 1989. Atlas of birds for Warsaw. Urban Wildlife News (Peterborough, UK), 6 (No 2): 9. [D z.]

1988

            &  Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1988. Issledovanija po primienieniju gnezdovych jascikov s celju formirovanija awifauny parkov Varsavi. Ekologiceskaja Kooperacja, Bratislava, 3-4: 24-25.  [D z, biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---. 1988. Studies on urban birds in the USSR. Urban Wildlife News (Peterborough, UK) 3 (No 1): 8.   [R z.]

            ---. 1988. Moscow’ s birds described. Urban Wildlife News (Peterborough) 5 (No 4): 1. [R z,]

1987

            ---. 1987. XIX Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (22-28 czerwca 1986, Ottawa, Kanada). Przegląd Zool. 31: 116-119. [S]

            ---. 1987. Rola awifauny w mieście oraz potrzeba jej kształtowania. w: Parczyńska B. E. (red.). Naukowa Sesja Ornitologiczna. wyd. Urz. Wojewódzki  i Muz. Okręgowe w Ciechanowie, ss. 1-7. [K]

            ---. 1987. Izmenienija ornitofauny gorodov Centralnoj i Vostocnoj Europy. Ekologiceskaja Kooperacja, Bratislava, 1-2: 88-90.   [D z,  biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---. 1987. Razvitie awifauny zilih rajonov Varsavy v zavisimosti ot ich vozrosta. Ekologiceskaja Kooperacja (Bratislava) 3: 97-99. [D z, biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---., Muslow R. Walasz K. 1987. Urbanizacija cernogo drozda (Turdus merula L.) – razvitie i populacionnye adaptacji. Ekologiceskaja Kooperacija (Bratislava) 3: 32-36. [D z, &,  biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---. 1987.Issledovanija Instituta Zoologii PAN v oblasti ekologii goroda Varsavy (1974-1990 gg.). Ekologiceskaja Kooperacija (Bratislava) 3: 37-40. [S z, biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

1986   

            ---. 1986. Royal Society for the Protection of Birds – najliczniejsze w Europie stowarzyszenie ochrony ptaków. Notatki Ornitol. 27:  187-189.  [S]

            ---. 1986. Studies of urban birds in the USSR. Urban Wildlife News (Peterborough, UK)  3 (No 1): 8.  [S z]

1985

            ---. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego na obszarze miasta stołecznego Warszawy w 1974 roku. w: Jakubiec Z. (red.) 1985. Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. , Cz. I. Studia Naturae Ser. A. 28: 137-138.  [D]

            ---. 1985. Stulecie American Ornithologists’ Union – najliczniejsze w historii spotkanie ornitologów. Notatki Ornitol. 26: 86-88.  [S]

            ---. 1985. Nankinov D. 1982. Pticite na grad Sofia. Notatki Ornitol. 26: 98-99. [R]

1984

            ---. 1984. Największe spośród przyrodniczych muzeów. Kosmos, 1984,. 3 (184): 381-384. [S]

            ---. 1984. Skład i aktualne tendencje zmian awifauny miast Europy Środkowej i Wschodniej – wyniki międzynarodowej ankiety. Mat. X Zjazdu Studenckich Sekcji Ornitol., wyd. Koło Nauk. Biologów UW, Warszawa, ss. 49-52. [K]

1983

            ---. 1983. Investigations on urban zoocenology carried out by Institute of Zoology, Polish Accademy of Science in Warsow. w: Klausnitzer B. (red.). Tagungsbericht 2. Leipziger Symposium urbane Ökologie. wyd. Karl-Marx-Univ., Leipzig, ss. 31-32. [K z]

            ---. 1983. Preliminary results of the international inquiry on the composition and recent changes of urban awifauna in Central and Eastern Europe.  w: Klausnitzer B. (red.). Tagungsbericht 2. Leipziger Symposium urbane Ökologie. Karl-Marx-Univ., Leipzig, ss. 33-36. [K z]

1982

            &   Brejniak A., Luniak M. 1982. Zoological studies connected with a planned housing estate in  Białołęka Dworska, Warsaw. w: Bornkamm R., Lee J.A., Seaward M.R.D. (red.). Urban Eccology (2nd European Ecological Symposium, Berlin West, 8-12.09.1980). Blackwell, Oxford, ss.  339-340.   [K & z]

1979

            ---. 1979. Possibilities for managing of the avifauna of urban green areas. Symp. Animals in urban environment (Warszawa – Jabłonna , 22-24.10. 1979), Ossolineum, Wrocław, ss.43-49. [K]

1978   

            ---. 1978. III Światowa konferencja poświęcona problemom kolizji lotnictwa z ptakami (Paryż, 19-28 X 1977). Kosmos, seria A, 27 (2, 151): 240-243.  [S]

            ---. 1978. Blokpoel H. 1976. Bird hazards to aircraft. Problems and prevention of bird/aircraft collisions. Przegląd Zool. 22: 198.  [R]     

1975

            ---. 1975. Jakobi V.E. Biologiceskoje osnowy  predotvrascenija stolknovenij samolotom s pticami. Przegląd Zool. 19 (2) : 274-275.     [R]

            ---. 1975. Problemy ekologicznego kształtowania środowiska przyrodniczego w mieście (dyskusja). Wiadomości Ekol. 21 (4): 307-309.  [D]

1974

            ---., Zawitaj J. 1974. Liczebność sierpówki, Streptopelia decaocto w śródmieściu Warszawy wiosną 1972. Notatki Ornitol. 15 (1-2) : 47.  [D &]

            --. 1974. Cislennost gniezdovoj populacii i produktivnost vyvodkov skvorca v Varsavie. Mat. VI Vsehsojuznoj Ornitologiceskoj Konferencii (Moskva, 1-5.02.1974), Moskva, ss. 335-336.           [K z]

            ---. 1974. Polish ornithological investigations having some significance to bird strrike problems. W: Proc. IX Meeting of the Bird Strike Commitee Europe (Frankfurt/M, 18-22 June 1974). [K z]

1973

            ---., Urbański [powinno być “Umiński”!!!] T. 1973. Netta rufina (Pall.) – Red-crested Pochard. w: Contributions to the avifauna of Poland. VI. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the. National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, s. 23.    [D & bis,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 12 (2): 26 (1970).]

1972

---. 1972. Materiały do awifauny powiatu Siedlce (woj. warszawskie). Notatki Ornitol.13: 10-17.  [D]

1972

            ---. 1972. Contributions to the avifauna of the province of Lublin. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 23.     [D bis z , ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 10 (9): 267-268 (1967).]

1970

            ---. 1970. Międzynarodowy standard dla kartograficznej metody liczeń ptaków. Notatki Ornitol. 10 (4): 70-73. [D]

            ---., Umiński T. 1970. Netta rufina (Pall.) – hełmiatka. W: Rydzewski W. Materiały do awifauny Polski. VI. Acta Ornithol. 12 (2): 26.            [D &]

1969

            ---. 1969. Nagranie magnetofonowe podstawa stwierdzenia nowego dla awifauny Szwecji gatunku. Notatki Ornitol. 9: 38.  [D]

            ---. Zmiany w awifaunie Warszawy od roku 1945. Zjazd Polskiego Tow. Zool. (Lublin, 1969).  [K 000  , referat wygłosił J. Pinowski]

            ---. 1969. Wystawa „Ptaki w fotografii”. Przegląd Zool. 13: 260-262. [S]

            ---. 1969. Lanyon W.E. Biologia ptaków. Przegląd Zool. 13: 253. [R.]

            ---. 1969. Wycieczka ornitologów amerykańskich w Polsce. Notatki Ornitol. 9: 19-20. [S]

            ---. 1969. Międzynarodowy standard kartograficznej metody liczenia ptaków. Notatki Ornitol. 9: 70-73.  [D]

            &   Gotzman I., Luniak M. 1969. Działalność Koła Warszawskiego w roku 1968. Notatki Ornitol. 10: 59-60.  [S]

1968   

---. Dziesięć lat działalności Koła Warszawskiego Sekcji Ornitologicznej P.T.Zool. Przegląd       Zool. 13 (2): 268-269.  [S]

            ---. 1968. Materiały z narady w sprawie badań ilościowych w NRF. Notatki Ornitol. 9: 31-33. [S]

1967   

            ---. 1967. Materiały do awifauny województwa lubelskiego. w: Materiały do awifauny Polski. V. Acta Ornithol. 10 (9): 267-268.  [D]

                        ---. [M.L.] 1967. Książka, której bardzo nam brak. Notatki Ornitol. 8: 17-20. [R.]

1964

            ---. 1964. Ptaki spotykane na Wiśle między Krakowem a ujściem Sanu w końcu kwietnia 1963 roku. W: Materiały do awifauny Polski. II. Acta Ornithol. 8: 326-329. [D]

            --., Jabłoński B. 1964. Dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos (Bechst.) w Lasku Bielańskim. Notatki Ornitol. 5: 29. [D &]

            ---. 1964. Phoenicopterus ruber L. – czerwonak. w: Materiały do awifauny Polski. II. Acta Ornithol. 8: 200-201.  [D 000]

1963

            ---. 1963. Niektóre gatunki ptaków spotykanych w rezerwacie Czerwone Bagno koło Rajgrodu, woj. Białystok. w: Materiały do awifauny Polski. Acta Ornithol. 7 (9): 282-293. [D]

1962   

            ---. 1962. Niektóre zagadnienia związane z kształtowaniem się awifauny miast.  Mat. VII Zjazdu Pol. Tow. Zool. (Toruń, 3-5.09.1962), ss.43-44.  [K]

---. 1962. Prace Międzynarodowej  Rady Ochrony Ptaków. Notatki Ornitol. 3: 35-36.  [S]

            ---. 1962. Gniazda kawki, Corvus monedula L. i wróbla, Passer domesticus L. w wapiennych skałach. Notatki Ornitol. 4: 12.  [D]

1961

            ---. 1961. Zagadnienia zoologii medycznej. Biuletyn DDD (wyd. Dept. San.-Epid. Min. Zdrowia) 5: 52-57.  [D]

            ---. 1961. Trzeci okaz archaeopteryx’a. Notatki Ornitol. 2: 1-2.  [D]

            &   Dobrowolski K., Luniak M. 1961. Wystawa fotografii ornitologicznej w Warszawie. Przegląd Zool. 5: 306.  [S]

1959

            &   Jurczyk A., Luniak M., 1959. Zarys awifauny Wisły w okolicach Warszawy. Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich (Kraków 21-25 września 1959), ),  wyd. Polskie Tow. Zool., Kraków, ss. 417-418. [K]

            ---. 1959. Badania nad dynamika ilościową Laridae na Wiśle pod Warszawą. Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich (Kraków 21-25 września 1959),  wyd. Polskie Tow. Zool., Kraków, ss. 420-422.    [K]