Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Główne zainteresowania badawcze
Ekologia ewolucyjna i klasyczna populacji i zespołów ssaków. Czynniki ekologiczne i ewolucyjne kształtujące różnorodność gatunkową. Krajobraz jako jednostka ekologiczna i sposoby jej kształtowania dla utrzymania bioróżnorodności.

Prowadzone badania 
Dynamika i struktura przestrzenna populacji gryzoni nornikowatych. Wieloletnie badania populacji o silnych fluktuacjach liczebności i skorelowanych z nimi zmianach stosunków socjalno-przestrzennych oraz charakterystykach życiowych osobników. Rola wyspecjalizowanego drapieżnika Mustela nivalis oraz konkurencji międzygatunkowej w kształtowaniu różnorodność wielogatunkowego zespołu gryzoni. Strategie życiowe ryjówek Soricidae na tle strategii życiowych innych drobnych ssaków. Szczekuszki (Ochotona) petrofilne - wspólne i rozłączne cechy ekologiczne i behawioralne drobnych ssaków strefy alpejskiej Azji i Ameryki Płn.; próba wyjaśnienia różnic interkontynentalnych. Poszukiwanie cech właściwym gatunkom pospolitym i rzadkim na przykładzie ssaków: historie życiowe, nisze ekologiczne, zasięgi geograficzne.

Wybrane publikacje

 • Gliwicz J., Pagacz S. & Witczuk J.2006. Strategy of food plant selection in the Siberian northern pika, Ochotona hyperborea. Arctic, Antarctic and Alpine Reaearch 38 (1).
 • Gliwicz J., Witczuk J. & Pagacz S. 2005. Spatial behaviour of rock dwelling pika, Ochotona hyperborea. Journal of Zoology 267: 1-8.
 • Gliwicz J. & Jancewicz E. 2004. Voles in river valleys. In: B.Jędrzejewska & J.M. Wójcik (eds). Essays on Mammals of Bialowieża Forest. MRI, Białowieża. Pp. 139-148.
 • Gliwicz J. & Taylor J. R.E. 2002. Comparing life histories of rodents and shrews. Acta Theriol 47, Suppl 185-208.
 • Gliwicz J. & Jancewicz E. 2001. Ageing and cohort dynamics in Sorex shrews. Acta Theriol. 46: 25-34.
 • Gliwicz J. 2001. Predation, competition and rodent diversity in rodent-weasel interactions. Proc. 8th ITC Congress.
 • Gliwicz J. & Ims R.A. 2000. Dispersal in the bank vole. In: G. Bujalska & L. Hansson (eds) Bank vole biology. Pol. J. Eol. 47. Suppl. Pp.51-60.
 • Gliwicz J. & Głowacka B. 2000. Differential responses of Clethrionomys species to forest disturbances in Europe and North America. Canadian J. Zool. 78: 1340-1348.
 • Gliwicz J.1998 Space use in the root vole: basic patterns and variability. Ecography 20:383-9

 

Inne aktywności

 • Kierownik Pracowni Ekologii i Bioróżnorodności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
 • Kierownik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ PAN

 

Kontakt

<script src="//www.powr.io/powr.js" external-type="html"></script> 

 <div class="powr-form-builder" id="0cb04904_1473167044"></div>

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 27.06.2016 r.

numer ogłoszenia 6/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

 

Odczynniki do analiz genetycznych z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coulter:

 

Zadanie 1: Przedmiot/ Separation Gel - LPAI 10 mL Nr kat./ 608010 szt. 4

Zadanie 2: Przedmiot/ GeXP DNA Size Standard Kit - 400 Nr kat./ 608098 szt. 2

 

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ