Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

dr Anna Dubiec

dr Łukasz Kiraga

 

Nadzór weterynaryjny: lek. wet. Agnieszka Czujkowska

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/266/1)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

MIZ PAN podlega I Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie

z siedzibą na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Terminarz posiedzeń, informacje o procedurze składania oraz instrukcja wypełniania wniosku do LKE:

https://www.biol.uw.edu.pl/1-lokalna-komisja-etyczna/

 

CONTENTS
  Regular research papers  

Life in extreme habitats: diversity of endolithic microorganisms from cold desert ecosystems of eastern Pamir

Khomutovska N., Jerzak M., Kostrzewska-Szlakowska I., Kwiatowski J., Suska-Malawska M., Syczewski M., Jasser I.

Abstract

Factors affecting alien and native plant species richness in temperate nature reserves of northern China

Zhang X., Wang H., Wang S., Wang R., Wang Y., Liu J.

Abstract

Role of seed bank in establishment of single and mixed-sowing artificial grasslands of Tibetan Plateau

Ma Z., Zhang C, Zhou H.-K., Yao B.-Q., Zhao X.-Q.

Abstract

Climatic response of tracheid features of Picea meyeri along altitude gradient of Layashan Mountains of north China

Wang M., Jiang Y., Zhang W., Dong M., Kang M.

Abstract

Body size distribution of spider species in various forest habitats

Stańska M., Stański T.

Abstract

Niche dynamics and biodiversity: many rodent species on one marshy meadow

Jancewicz E., Gliwicz J.

Abstract

Effects of wild boar (Sus scrofa L.) rooting on seedling emergence in Bialowieża Forest

Sondej I., Kwiatkowska-Falińska A.

Abstract

Comparative effects of aquaculture and water level fluctuations on macroinvertebrate communities in Three Gorges Reservoir, China

Chi S., Zheng Z., Zhang Z., Hu J., Zheng J., Zhao X., Hu J., Dong F., Peng J.

Abstract
 Short research contribution
 

Fern Azolla filiculoides at new sites in Oder River (Poland) − invader or ephemeral?

Myśliwy M., Szlauer-Łukaszewska A.

Abstract
 

Not European wildcats, but domestic cats inhabit Tatra National Park

Zwijacz-Kozica T., Ważna A., Munõz-Fuentes V., Tiesmeyer A., Cichocki J., Nowak C.

Abstract
   

Changes in distribution of Aesculapian snake and implications for its active conservation in Poland

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A.M., Baś G., Najbar B.

Abstract
 

Research note

 
 

A new locality of alien species Branchiura sowerbyi in Upper Oder River in Poland

Cebulska K., Krodkiewska M.

Abstract

Spis moich publikacji

Część „P” – publikacje POPULARNO-NAUKOWE 

razem  228 pozycji w tym 24 powtórne wydania [bis]

publikacji „P” od 2005 r. (po emeryturze) - 54

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

[A]  artykuły w prasie codziennej i w czasopismach – 179 publikacji

[R]  rozdziały w zbiorach książkowych  - 29

[F]  foldery, broszury, ulotki – 11

[K]  książki autorskie i redakcje naukowe książek  - 5 (2 bis)

 [P]  przedmowy do książek – 3

w tym:

[&] publikacje współautorskie  - 23

 [bis]  przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji – 24

[net]  główna publikacje w internecie - 2

---.  – autor „Luniak M.”;

000 – nie mam wydruku publikacji

 

Artkuły w dziennikach i innych gazetach wielkonakładowych – 79 publikacje: Świat Młodych – 62, Życie Warszawy – 9, Gazeta Wyborcza – 5, Express Wieczorny – 2, Trybuna Ludu - 1;

W innych 24 periodykach – 99: Płomyk – 30, Przyroda Polska – 26, Stolica – 12, Ptaki – 4, Przekrój – 3, Problemy – 3, Biuletyn Nauk.-Techn. PAP – 2, PAN Działalność Naukowa – 2 oraz po 1 publikacji w: - Administrator, Eko, Łowiec Polski, Mała Delta, Mir Ptic (Moskwa), Murator, Naturopa (Strassburg), Nasze Bielany, Nature Newsletter of the Council of Europe (Strassburg?), Panorama Polska, Przegląd Komunalny, Przyroda Warmii i Mazur, Skrzydlata Polska, Szkiełko i Oko, Woliera, Wiedza i Życie, Zwierciadło.

 

2017

            ---. Dzikie życie w parkach miejskich. Przegląd komunalny 9/2017 (402): 56-58. [A w czasopiśmie specjalistycznym]

2016

            Grzeniewski M., Luniak M. 2016. Bielańska „ptasia śćieżka” –zasiedlona. Nasze Bielany 11 (211)/ 2016: 12. A &

2015

            ---. 2015. Jeszcze o żółwiach na Kępie Potockiej. Nasze Bielany. 16 (9): 13. [A w lokalnym czasopiśmie Bielan]

2013

            ---. 2013. Nie jerzyki tylko jeże. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, 08.08.2013. [A]

            ---.  2013. Rezerwat Las Bielański. www.wislawarszawska.pl  [A  na stronie Projektu Life+ “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”]

            ---. 2013. Park Młociński. www.wislawarszawska.pl [A na stronie Projektu Life+ j.w.]

            ---. (red.) 2013. Przyroda Bielan warszawskich. Wyd. II, Muzeum i Inst.  

Zoologii PAN, Warszawa, 312 ss. [K bis, P bis, 3 R bis i 5 R & bis,  II wyd. monografii z 2010 r. przedmowa i 10 moich rozdziałów autorskich w tej książce - uwzgędnione w zestawieniach jako osobne publikacje, spis - patrz wydanie I w publikacjach 2010  ],

2010

            ---. (red.) 2010. Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 312 ss. [K]     

            ---. 2010. Od redaktora naukowego. w: Luniak M. (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd.

Muzeum i Inst.  Zoologii PAN, ss. 10-11. [P wstęp do książki]

            &   Jakubowski K., Luniak M., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Badania przyrodnicze na Bielanach – w przeszłości i dziś. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 24-35. [R &]

            ---. 2010. Fauna. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 118-119. [R]

            ---. 2010. Ptaki. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 171-193. [R]

            ---., Babińska-Werka J., Lesiński G. 2010. Ssaki. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 194-207.  [R &]

            &   Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010. Las Bielański. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 210-221. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2010. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i teren uzytku ekologicznego. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd.         Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 243-251.  [R &]

            ---., Kozłowska A. 2010. Stan Bielańskiej przyrody i potrzeby jej ochrony. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 267-281.  [R &]

            ---. 2010. Atrakcje przyrodnicze Bielan. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 282-289. [R]

            &   Nowicki W., Luniak M., 2010. Jak społecznie uczestniczyć w ochronie przyrody. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 290-293.  [R &]

            ---. 2010. Ptaki w budynkach. wyd. Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków. Warszawa, 8 ss.

[F bis, broszura - wznowienie wyd. z 2008 r.]

2009

            ---. 2009. Las Bielański. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 28-33. [R]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Użytki ekologiczne. Przy Lesie Młocińskim. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 126-129. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Olszyna. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, pp. 148-153. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dęby Młocińskie. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 154-159. [R&]

            ---. 2009. Ochrona gatunkowa. Zwierzęta. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 200-205. [R]

2008

            ---. 2008. Ptaki w budynkach.  wyd. Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków, Warszawa, 8 ss. [F broszura - na nowo opracowany i znacznie rozszerzony folder z 2005 r.]

            ---. 2008. O warszawskich ptakach. Stolica, nr 2 (2191): 16-19. [A]

            ---. 2008. Chrońmy ptaki gnieżdżące się w budynkach. Przyroda Polska, nr 7 (???): 8-9. [A]

     --. 2008. Ptaki w budynkach – jak z nimi postępować. Administrator 7-8/2008???: 15-20.[A 000]

     ---. 2008. Ptaki gniazdujące w budynkach – aktualny problem ochrony przyrody miast. Materiały Konf. „Ochrona gatunkowa i co dalej” (Warszawa,15-16 marca 2008). Wyd. Liga Ochrony Przyrody Zarz. Główny, Warszawa, ss. 40-44.  [R]

2008

            ---. 2008. Synurbizacja – dostosowanie się zwierząt do urbanizacji. w: Benera A.  (red.) Warsaw wild life: notes. Wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ss. 14-21.         [R skrócony przedruk pracy ze zbioru Barczak T. i in. (red) Fauna miast, Wyd. ATR, Bydgoszcz, 1998 – patrz w spisie publikacji naukowych (Luniak 1998) ]

     ---. 2008. Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development. w: Benera A. (red.) Warsaw wild life: notes. Wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ss. 22-31. [R, skrócony przedruk ze zbioru International Symposium on Urban Wildlife Conservation. Tucson, Arizona , USA,  1999 (Shaw W. W. i in. (red) 2004) – patrz w spisie publikacji naukowych (Luniak 2004)]

2007

            ---., Dulisz B. 2007. Skrzydlaci mieszkańcy budynków w  Olsztynie. Natura  − Przyroda Warmii i Mazur, nr 1 (5): 11-15. [A&]

            ---. 2007. Berlin − miasto parków przyjaznych naturze. Gazeta Wyborcza - Stołeczna z 20.11.2007, s. 5. [A]

                        ---.  2007. Chrońmy ptaki gnieżdżące się w budynkach. Liga Ochr. Przyrody Zarz. Okręgu w Zielonej Górze.  [F, ulotka]

2006

         ---. 2006. Ptaki w budynkach. Woliera, nr 2/2006: 62-65. [A]

         ---. 2006. Trzeba pomagać kawkom. Ptaki, nr 2/’06: 6-8.  [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

 • 2005
 • ---. Las Bielański. w: Wojtatowicz J. (red.). Warszawska przyroda – obszary i obiekty chronione. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, ss. 29-32. [R]
 • ---. Zwierzęta. w: Wojtatowicz J. (red.). Warszawska przyroda – obszary i obiekty chronione. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, ss. 135-139. [R]

     ---. 2005. Czy kawki znikną z naszych miast? Przyroda Polska, nr 3 (???? ): 14-15. [A]

 • ---. Ptaki krukowate blisko człowieka. Wyd. Liga Ochr. Przyrody Zarz. Okręgu w Zielonej Górze, 8 ss. [F, folder]
 • ---. Ptaki w budynkach. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, 4 pp.          [F, folder]
 • ---. Zwierzęta świata – puchacz. wyd. Narodowy Bank Polski, 3 ss. [edycja niem.]: Tiere der Welt – Uhu.  [edycja ang.]: The animals of the world – Eagle Owl.  [F, folder do serii numizmatów „Monety kolekcjonerskie”]

         ---. 2005. 50  lat polskiej ornitologii. Ptaki 4/’05: 22 [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

 • ---. 2005. Dama, ale nie z gronostajem. Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 9: 785. [R bis, przedruk artykułu w Gaz. Wyborczej z  11. 1991, nr 247 (716)]
 • 2004
 • ---. O pticach Varshavi v proshlom i nastoyashchem. Mir Ptic, Izd. Sojuz Okhrani Ptic Rossii, Moskva, No 2-3 (29-30): 12-15. [A, po rosyjsku]

2003

         ---. 2003. Fauna Warszawy. Ptaki, nr 1’03: 26-27. [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

 • ---., Czajka L. 2003. Zwierzęta świata - węgorz europejski. Wyd. Narodowy Bank Polski. 3 ss. [F &, folder do serii numizmatów „Monety kolekcjonerskie”]

            ---. 2003 Las Bielański – rezerwat i ostoja przyrody. wyd. Wydz. Ochrony Środowiska Dzieln. Bielany, 2 ss. [F, 000 , ulotka]

2002

            ---. 2002. Warszawa pełna ptaków. Polska Akademia Nauk. Działalność Naukowa, nr 13: 53-56.  [A]

            ---. 2002. Karolinka warszawska. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, nr ??? z 03.12.2002, s. 2. [A]

1998

            ---., Rejt Ł. 1998. Sokoły w Warszawie – sokół wędrowny i pustułka. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 24 ss.  [F &, broszura]

            ---. 1998. Sokół wędrowny w Warszawie – udana reintrodukcja gatunku utraconego przed 40 laty. Działalność Naukowa PAN, 6: 60-63. [A]

            ---. 1998. Ptaki w mieście. Wiedza i Życie, nr 2 (758): 28-30. [A]

            ---. 1998. Podstawy merytoryczne reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Myślistwo Ptasze, wydanie specjalne, wyd. PZŁ – Zarz. Główny, Warszawa, ss. 32-33. [A]

            ---. 1998. Program sozologiczny reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Myślistwo Ptasze, wydanie specjalne, wyd. PZŁ – Zarz. Główny, Warszawa, ss. 34-35. [A]

1997

            ---. 1997 Sokoły w Warszawie. Program reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 15 ss.  [F, broszura]

1996

            ---. 1996. Niegdyś bliskie wyginięcia sokoły wracają do miast. Życie Warszawy, nr ??? z 21-22.07.1996. [A]

            ---. 1996 Pięć tysięcy lat z gęsią. Życie Warszawy, nr ??? z 16-17.08.1996. [A]

1995

            ---. 1995. Skrzynki lęgowe dla ptaków. Murator, nr 11 (139): 115-117. [A]

1993

            ---. 1993. Optymistyczny (???) jubileusz stulecia wytępienia muchołówki małej w

Lesie Bielańskim. Ptaki, nr 3/’93: 15-16.  [A, kwartalnik Ogólnopolskego Tow.Ochr. Ptaków]

            ---. 1993. Kosy miejskie i leśne – czyli o synurbizacji zwierząt. Problemy, nr 557: 28-31. [A]

            ---. 1993. Na pomoc bocianom. Gazeta Wyborcza, nr 217 (1296) z 16.09.1993. [A]

1992

            ---. 1992. Bociany wokół Warszawy. Gazeta Wyborcza, nr  231 (1004 z 01.10.1992): 3. [A]

1991

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1991 Jak pomagać ptakom w zakładaniu gniazd. wyd. Zarz. Główny Ligi Ochr. Przyrody, Warszawa, ss. 10. [F &, nakład 100 tys. egz.]

                        ---. 1991. Dama, ale nie z gronostajem. Gazeta Wyborcza 247 (716) z 22.11. 1991.    [A , patrz  2005 r. przedruk w Encyklopedii Gaz. Wyborczej t. 9: 785]

1989

            ---., Barker G. 1989. Prawdziwa przyroda w wielkim mieście. Eko (Warszawa), nr 2: 19-20. [A &]

1988

            ---. 1988. Informacje i sugestie ornitologa dla konserwatorów drzew w parkach. Komunikaty Dendrol. wyd. Zarz. Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa, nr 8: 3-12. [A]

            ---., Nowicki W. 1988. Jak pomóc bocianom? Przyroda Polska, nr 3 (375): 14. [A]

            ---. 1988. Szkodliwa obojętność. Życie Warszawy, nr 155 (z 05.07.1988): 5. [A]

1987

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1987. Jak ptaki wykorzystują skrzynki lęgowe w  miejskich parkach. Przyroda Polska nr 2 (262): 10-11. [A]

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1987. Skrzynki lęgowe w miejskich parkach. Przyroda Polska nr 5 (365): 11-13. [A]

            ---. 1987. Warszawskie bociany. Życie Warszawy, nr 74 (13453 z 28-29.03.1987): 4. [A]

1986

            ---. 1986. Ptaki w warszawskich  Łazienkach. Przyroda Polska, nr 6 (264): 12-13. [A]

            ---. 1986. Powrót sokołów do miast. Świat Młodych, nr 7 (z 16.01.1986). [A]

1985

            ---. 1985. Pewna szczególna cecha ptaków. Świat Młodych,  nr 83 (z 11.07.1985). [A]

            ---. 1985. Y. O. C. – czyli czterdziestolecie brytyjskich ptakolubów. Świat Młodych,  nr 113 (z 19.09.1985).  [A]

1984

            ---. 1984. Turkawka i inne. Szkiełko i oko (Warszawa). 1984/8: 14.  [A, miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla młodzieży ]

1983

            ---. 1983. O gołębiach. Mała Delta.1983/8: 11. [ A, miesięcznik matem.- przyrodniczy dla młodzieży]

            &   Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M. 1983. Poradnik ochrony ptaków. wyd. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa, 100 ss. [K bis, wyd. II  poprawione. Rozdz. autorskie M. Luniaka: ”Ochrona ptaków w miastach i osiedlach”(ss. 71-87) i Kalendarz ochrony ptaków”(ss. 88-94)]

1980

            ML [Luniak M.]. 1980. An experiment in  Poland – Białołęka Dworska. Naturopa (Strasbourg) nr 36: 14.    [A 000 także wydania w wersji francuskiej i niemieckiej]

1979

            &   Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M. 1979. Poradnik ochrony ptaków. wyd. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa, 113 ss. [ K, &, rozdz. autorskie M. Luniaka: ”Ochrona ptaków w miastach i osiedlach”(ss. 87-102) i Kalendarz ochrony ptaków”(ss. 103-108)]

            &    Jakubiec Zb., Luniak M., Wesołowski T. 1979. Ptaki w nowej panoramie Wisły. Trybuna Ludu, nr 286 (10988 z 05.12.1979): 6. [A]

1977

                        15 artykułów [A] w gazecie harcerskiej Świat Młodych:

---. 1977.  Kalendarz ptakoluba. Styczeń 1977. Świat Młodych, nr 3 (z 06.01.1977). [A]

---. 1977. Przeprowadzka do domów. Świat Młodych, nr 12 (z 27.01.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Luty 1977. Świat Młodych, nr 15 (z 03.02.1977). [A]

---. 1977. Co się stanie z ptakami wodnymi ? Świat Młodych, nr 24 (z 24.02.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Marzec 1977. Świat Młodych, nr 27  (z 03.03.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Kwiecień 1977. Świat Młodych, nr 42 (z 07.04.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Maj 1977. Świat Młodych, nr 54 (z 05.05.1977). [A]

---. 1977. Gdy ptaki zagrażają plonom. Świat Młodych nr 60 (z 19.05.1977).[A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Czerwiec 1977. Świat Młodych, nr 66 (z 02.06.1977). [A]

---. 1977. Kto mieszka w ptasich skrzynkach ?  Świat Młodych, nr 78 (z 30.06.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Lipiec 1977. Świat Młodych, nr 81 (z 07.07.1977). [A]

---. 1977. Czy lubicie sowy ? Świat Młodych, nr 90 (z 28.07.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Sierpień 1997. Świat Młodych, nr 93 (z 04.08.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Wrzesień 1977. Świat Młodych. nr 105 (z 01.09.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Październik 1977. Świat Młodych, nr 120 (z 06.10.1977). [A]

1976

---. 1976. Delta Dunaju. Płomyk, nr 15/16 (z 25.08.1976): 438-441. [A]

---. 1976. Aby w Warszawie było więcej ptaków. Przyroda Polska nr 1 (20): 16-17. [A]

                        29 artykułów [A] w gazecie harcerskiej Świat Młodych:

---. 1976. Kalendarz Ptakoluba. Styczeń 1976. Świat Młodych, nr 1 (z  1.01.1976).   [A]

---. 1976. Ptasi rekord wysokości. Świat Młodych, nr 5 (z 10.01. 1976). [A]

---. 1976. O zwyczajach łabędzi. Świat Młodych, nr 7 (z 15.01.1976). [A]

---. 1976. Przeprowadzka do domów. Świat Młodych, nr 12 (z 27.01.1976). ]A]

---. 1976. Kalendarz  ptakoluba. Luty 1976. Świat Młodych, nr 16 (z 05.02.1976). [A]

---. 1976. Czy kwiczoły u nas zimują ? Świat Młodych, nr 19 (z 12.02.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Marzec 1976. Świat Młodych, nr 28 (z 04.03.1976). [A]

---. 1976. Odpowiedzi ptakolubom. Świat Młodych, nr 34 (z 18.03.1976). [A]

---. 1976.  Kalendarz  Ptakoluba. Kwiecień. Świat Młodych, nr 40 (z 01.04.1976). [A]

---. 1976. Aktualności klubu ptakolubów. Świat Młodych, nr 43 (z 08.04.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Maj 1976. Świat Młodych, nr 55 (z 06.05.1976). [A]

---. 1976. Jak prowadzić notatki ? Świat Młodych, nr 58 (z 13.05.1976). [A]

---. 1976 Jak działa nasz klub. Świat Młodych, nr 64 (z 27.05.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Czerwiec 1976. Świat Młodych, nr 67 (z 03.06.1976). [A]

---. 1976. Jajka poza gniazdami. Świat Młodych nr 70 (z 10.06.1976). [A]

---. 1976 Jak działa nasz klub. Świat Młodych, nr 64 (z 27.05.1976). [A]

---. 1976. Spotkania z ptakami. Świat Młodych, nr 76 (z 24.06.1976). [A]

---. 1976. Ptakoluby w klanie. Świat Młodych, nr 76 (z 24.06.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Lipiec 1976. Świat Młodych, nr 79 (z 01.07.1976). [A]

---. 1976. Jest to ptak bardzo piękny... Świat Młodych, nr 82 (z 08.07.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Sierpień 1976. Świat Młodych, nr 94 (z 05.08.1976). [A]

---. 1976. Miniona kariera pawiego ogona. Świat Młodych, nr 97 (z 12.08.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Wrzesień 1976. Świat Młodych, nr 106 (z 02.09.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Październik 1976. Świat Młodych, nr 121 (z 07.10.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Listopad 1976. Świat Młodych, nr 133 (z 04.11.1976).[A]

---. 1976. Jak pomagać ptakom ?  Świat Młodych, nr 130 (z 28.11.1976). [A]

---. 1976. Zimowy bankiet za 50 milionów dolarów. Świat Młodych,nr142 (z 25.11.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Grudzień  1976. Świat Młodych, nr 145 (z 02.12.1976). [A]

---. 1976. Zaczęło się od „ ptasiego dzbana”. Świat Młodych, nr 156 (z 30.12.1976). [A]

1975

---. 1975. Bilans zasobów ptactwa wodnego w Danii. Łowiec Polski, nr 8 (1491 z 16-30.04.1975): 6. [A]

---. 1975.  Akcja tygrys. Przyroda Polska, nr 2 (218): 32. [A]

---. 1975. Świecące zwierzęta. Płomyk, nr 1 (z 10.01.1975): 10-11. [A]

---. 1975. Świerszcz za kominem. Płomyk, nr 5 (z 10.03.1975): 146-147. [A]

---. 1975. Orły i orliki. Płomyk,  nr 17/18 (z 25.09.1975) : 490-491. [A]

                        12 artykułów [A] w gazecie Świat Młodych:

---. 1975. Czy chcesz zostać ornitologiem? Świat Młodych, nr 100 (z 21.08.1975). [A]

---. 1975. Listy z wakacji . Świat Młodych, nr 109 (z 09.09.1975).  [A]

---. 1975. Lirogony. Świat Młodych, nr 121 (z 09.10.1975).  [A]

---. 1975. Szukamy gniazd remiza, Świat Młodych, nr 121 (z 09.09.1975). [A]

---. 1975. Stacje Ornitologiczne w Polsce. Świat Młodych, nr 125 (z 18.10.1975): 7. [A]

---. 1975. Klucze dzikich gęsi. Świat Młodych, nr 139 (z 20.11.1975). [A]

---. 1975. Kalendarz ptakoluba. Listopad 1975. Świat Młodych nr 133 (z 06.11.1975): 5. [A]

---. 1975. Kalendarz ptakoluba. Grudzień 1975. Świat Młodych, nr 145 (z 04.12.1975). [A]

---. 1975. Kto kogo złapał? Świat Młodych, nr 148 (z 11.12.1975). [A]

---. 1975. Co to za sowy?  Świat Młodych, nr 153-154 (z 23-25.12.1975). [A]

---. 1975. Gdzie się gnieździ zimorodek? Świat Młodych, nr 153-154 z (23-25.12.1975).  [A]

---. 1975. Ptasie katastrofy. Świat Młodych. nr 155-156 (z 27-30.12.1975): 4.  [A]

P         1974

            ---. 1974. Przedmowa do wydania polskiego. w: Hanzak J. Jaja i gniazda ptakow. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa, ss. 2-3. [P]

            ---. 1974. Gdy krzyżują się szlaki ptaków i samolotów. Przekrój, nr 1537 (z 22.09.1974) ss. 1 i 10.  [A]

            ---. 1974. Uwaga ptaki! Skrzydlata Polska, nr 47 (1220 z 24.11.1974): 11. [A]

            ---. 1974. Miasto pełne ptaków. Życie Warszawy - Życie i Nowoczesność (z 14.03.1994): 3. [A]

            ---. 1974. Ptaki kontra samoloty. Przekrój, nr 1541 (z 20.10.1974): 14. [A]

[Luniak M]. 1974. The new national park in Poland. Newsletter of the Council of Europe (Strassbourg???), nr 74-11: 5. [A, 000]

            ---. 1974. Jak rozmawiają mewy. Płomyk, nr 1 (z 10.01.1974): 9-11. [A]

            ---. 1974. W krainie białych niedźwiedzi. Płomyk, nr 4 (z 25.02.1974): 110-113. [A]

            ---. 1974. Tajemnice mowy pszczół. Płomyk,  nr 10 (z 25.05.1974): 308-310. [A]

            ---. 1974. Delfiny są inteligentne . Płomyk, nr 13-14 (z 25.07.1974): 411-414. [A]

                        8 artykułów [A] w czasopismie Przyroda Polska:

---. 1974. Miliony ptaków w sieciach francuskich ptaszników. Przyroda Polska, nr 6 (210): 25.  [A]

---. 1974. Przeciw zagładzie ostrygojadów. Przyroda Polska,  nr 6 (210): 25. [A]

---. 1974. Ostoja flamingów uratowana. Przyroda Polska, nr 8 (212): 32. [A]

---. 1974. Obserwacje ptaków – hobby milionów. Przyroda Polska, nr 9 (213): 7-9. [A]

---.1974. Ptaki giną na szosach. Przyroda Polska, nr 9 (213): 32.  [A]

---. 1974. Ptaki przed zimą. Przyroda Polska, nr 11 (215): 14-15.  [A]

---. 1974.  Dokarmianie ptaków zimą. Przyroda Polska, nr 12 (216): 18-19.  [A]

---. 1974. Jak w filmie Hitchcocka. Ptaki utrapieniem farmerów. Przyroda Polska, nr 12 (216): 22  [A]

1974

            ---., Pawłowski W. 1974. O ptakach Warszawy. Nasza Ksiegarnia, Warszawa, 139 ss.[K & - Pawłowski W. autor ilustracji]

1973

            ---. Ptaki na gruzach Warszawy. Przekrój, nr 1478 (z 05.08.1973): 6-7.  [A]

            ---. 1973. O ptasich gniazdach. Przyroda Polska, nr 5 (???): 14-15.  [A]

            ---. 1973. Kocia rodzina. Płomyk, nr 5 (10.03.1973): 142-145.  [A]

            ---. 1973. Wróbel – mieszkaniec Warszawy. Stolica, nr 40 (1348): 4-5. [A]

1972

            ---, 1972. Zwierzęta w ekspansji. Problemy, nr 7 (316): 15-21.  [A]

            ---. 1972. W sprawie złej reputacji tchórza. Panorama Polska, nr 3 (188): 25. [A, czasopismo dla Polonii]

            ---. 1972 Szpaki o tej porze ?!  . Przyroda Polska, nr 1 (???): 14.  [A]

            ---. 1072. Kruk nie kruk w Warszawie???. Stolica, nr 10 (1265): ???.  [A]

            ---. 1972. Wiosenne wizyty mew w Warszawie. Stolica, nr14/15 (1269-70): 28-29. [A]

            ---. 1972. Stary niedźwiedź mocno śpi - czyli o śnie zimowym naszych zwierząt. Płomyk,  nr 1 (z 10.01.1972 ): 10-11. [A]

            ---. 1972. Wiosenne przyloty ptaków. Płomyk, nr 7 (z 10.04.1972): 205-207.  [A]

            ---. 1972. Tajemnice ptasich wędrówek. Płomyk, nr 20 (z 25.10.1972 ): 620-621.  [A]

1971

            ---. 1971. Ptaki w dobie urbanizacji. Problemy, nr 12 (309): 25-29.  [A]

            ---. 1971. Jak zawierałem znajomość z ptakami w Kanadzie. Przyroda Polska, nr 4: (??? ) 14-15.  [A]

            ---. 1971. Spotkanie z ptakami przy… winie. Przyroda Polska, nr 1 (???): 14-15.  [A]

            ---. 1971. Warszawskie gołębie. Stolica, nr 14/15 (1217-18): 22.  [A]

            ---. 1971. S…O...S... dla zwierząt z Czerwonej Listy. Płomyk, nr 2 (z 25.01.1971): 44-46. [A]

            ---. 1971. Portret psiej rodziny. Płomyk,  nr 6 (z 25.03.1971): 171-173.  [A]

            ---. 1971.Koncert z zielonej estrady. Płomyk, nr 9 (z 10.05.1971): 265-266.  [A]

1970

            ---. 1970. O ptakach w zimie. Zwierciadło, nr 2 (658 z 11.01.1970): 11.  [A]

            ---. 1970. Wiosenne znaki na niebie. Przyroda Polska, nr 4 (????): 16.  [A]

            ---. 1970. Dziwne ptaki pana Głowackiego. Przyroda Polska, nr 10 (????): 14.  [A]

            ---. 1970. Pomóżmy ptakom. Życie Warszawy, nr 32 (8189) z 07.02.1970, s. 8.  [A]

            ---. 1970. Wyjątkowo liczny przylot jemiołuszek. Życie Warszawy, nr 280 (8431 z 24.11.1970): 8.  [A]

                        7 artykułów [A] w czasopiśmie młodzieżowym Płomyk:

---. 1970. Władca arktycznych lodów. Płomyk, nr 2 (z 25.01.1970 ): 44-45. [A]

---. 1970. O kolorowych ptakach w zimie. Płomyk,  nr 3 (z 10.02.1970) : 80-81. [A]

---. 1970. Ile wiosen sobie liczą ? Płomyk, nr 6 (z 25.031970): 191.  [A]

---. 1970. Wśród motyli. Płomyk, nr 12 (z 25.06.1970): 368-370. [A]

---. 1970. Muszle i ich mieszkańcy. Płomyk, nr 16 (z 25.08.1970): 508-509. [A]

---. 1970. O sowach bez przesądów. Płomyk,  nr 17 (z 10.09.1970) : 526-529. [A]

---. 1970. Jeszcze to i owo o żyrafach. Płomyk nr 21 (z 10.11.1970): 643-645. [A]

1969

---. 1969. Ptasi hotel. W Warszawie nocują szpaki. Życie Warszawy, nr 79 (7924) z 03.04.1969.  [A]

---. 1969. Pierzaste niebezpieczeństwo. Życie Warszawy, nr 291 (8136 z 06.12.1969): 5. [A]

---. 1969. Gdy spotkacie łosia… Płomyk, nr 3 (z 10.02.1969): 97.  [A]

---. 1969. Z kroniki rodzinnej drozda śpiewaka. Płomyk, nr 10 (z 25.05.1969): 321. [A]

---. 1969. Dlaczego ptaki przekrzywiają głowy? Płomyk, nr 17 (z 10.09.1969): 526-527. [A]

---.  1969. Przyjaźń, która trwa od pięciu tysięcy lat. Płomyk, nr 23 (z 10.12.1969): 699-701. [A]

            6 artykułów w tygodniku Stolica:

---. 1969. Goście z dalekiej północy. Stolica,  nr 3 (1102): 12-13.  [A]

---. 1969. Skowronek  który śpiewa w mieście. Stolica, nr 10 (1109): 7.  [A]

---. 1969. Kawki w Warszawie? Stolica,  nr 21 (1120): 14.  [A]

---. 1969. Warszawskie słowiki. Stolica, nr 24 (1123): ???. [A]

---. 1969. Jest to ptak bardzo piękny…  . Stolica, nr 49 (1148): ???. [A]

---. 1969. Dzikie kaczki w warszawskich parkach. Stolica, nr 51-52 (1150-51): ???. [A]

1968

            ---. 1968. 10 lat Sekcji Ornitologicznej TZ. Express Wieczorny z 07.11.1968. [A]

            ---. 1968. Dziesięć lat ruchu ornitologicznego w Polsce. Życie Warszawy, nr 311 (7843) z 28.12.1968.  [A]

            ---. 1968. Jeśli znajdziesz gniazdo ptaka … Płomyk, nr 8 (z 25.04.1968): 246-247. [A]

            ---. 1968. O „ opuszczonych „ pisklętach i niebezpiecznych gniazdach. Płomyk,  nr 9 (z 10.05.1968): 266-267. [A]

1967

            ---. 1967. Nowy sympatyczny mieszkaniec Warszawy. Stolica, nr 20 (1014): 2-3. [A]

            ---. 1967. Kto widzial zimujące kosy? Życie Warszawy z 24.01.1967 i Express Wieczorny z 24.01.1967.  [A, notatka – apel do czytelników]

            ---. 1967. Kto widział zimujące kosy? Express Wieczorny z 24.01.1967.  [A,  notatka – apel do czytelników]

1965

            ---. 1965. Ptaki naszej stolicy. Przyroda Polska, nr 1 (???): 5. [A]

            ---. 1965.Ptaki zimujące w naszym kraju. Przyroda Polska, nr 2 (???): 5.  [A]

            ---. 1965. Niespodzianki w marcowym lesie. Przyroda Polska, nr 3 (???): 18.  [A]

1962

            [Luniak M] 1962. Odkrycie trzeciego okazu praptaka. Biul. Naukowo-Techniczny PAP,  nr 2 (40): 8-9.  [A 000]

             [Luniak M] 1962. ABC o… łabędziach w Polsce. Biul. Naukowo-Techniczny PAP, nr 2 (42): 8-9  (06.02.1962). [A 000] 

Maciej LUNIAK

                                                                                                          2018-01-21

Spis moich publikacji  (1959-2016)

razem 430 publikacji  zestawionych  w trzech częściach:

 

 w części  „N” -  NAUKOWE  ZNACZNIEJSZE – 99 pozycji      Spis poniżej --->

w części  „n”  - NAUKOWE  MNIEJ  ZNACZĄCE) 112 pozycji:

Spis w osobnym załączniku:  Część „n” 

w części  „P” – POPULARNO-NAUKOWE  – 228 pozycji

Spis w osobnym załączniku:  Część „P” 

                       

                                                                                   2018-01-02

 

Część „N” -  publikacje NAUKOWE  ZNACZNIEJSZE

razem 99 pozycji w tym - w tym 6 powtórnych wydań [bis]

publikacji „N” od 2005 r. (po emeryturze) -  20

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

---.  – autor „Luniak M.”;

[O]   większe prace na oryginalnym materiale – 31 (w tym 4 “bis”)

[S]    syntezy, monografie, większe rozdz. w podręcznikach – 32 (1 „bis”)

[P]    prace przeglądowe i problemowe – 31 (1 bis)

[R]   redakcje naukowe książek i zbiorów konferencyjnych – 6

w tym:

[&]   publikacje współautorskie - 34

[z]    publikcje zagraniczne lub z udziałem zagranicznych współautorów -16.

[bis] powtórne wydania wcześniejszych publikacji – 6

[net] główna publikacja w internecie - 1

000  nie mam wydruku tej publikacji

2017

            ---. Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach miejskich – przesłania przyrodnika. w: Kosmala  M. (red.) Dzika przyroda w mieście. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Toruń, Toruń, ss.135-142.     

            ---. Urban ornithological atlases in Europe – a review. w: Hedblom M., Murgui E. (red.) Ecology and conservation of birds in urban environments. Springer International Publ., Cham, Switzerland, ss 209-223.  [S]

2016

            ----., Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” w latach 2014-2015. w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 9-15.

            ---., Romanowski J. 2016. Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” – podsumowanie naukowych wyników badań w latach 2014-2015. w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 243-250. [S &]

2015

            ---. 2015. Przyroda Parku Skaryszewskiego – raport z realizacji Projektu w 2014 r. www.miastoiptaki.pl/raport-ppsk   [R net]

2013

            ---.  2013. Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie – przegląd badań. Ornis. Polonica 54: 40-49. [P]

2011

            ---., Grzeniewski M. 2010. Nest boxes for the Common Swift Apus apus – experience from Poland.  Ecologia Urbana 22: 3-5. [O &,  praca na materiale ankietowym]

            ---. 2011. Fauna w planowaniu urbanistycznym. w:  Dornowski W. (red.) Problemy współczesnej architektury i budownictwa. IV Konf. Naukowa ArchBud  2011  (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa,  ss. 203-210.  [P]

            ---. 2011. Ptaki w budynkach – jak z nimi postępować. w: Dornowski W.

(red.).  Problemy współczesnej architektury i budownictwa. IV Konf. Naukowa ArchBud 2011 (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ss. 211-217.  [P]          

             &  Tigges U., Luniak M. 2011 „Wieża jerzyków” – propozycja dla architektów. w:

 Dornowski W. (red.).  Problemy współczesnej architektury i budownictwa.

IV Konf. Naukowej ArchBud 2011 (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ss. 369-373.  [P & z]       

2009

            ---. 2009. Synurbization – a new phenomenon in animal wildlife. Proc. Intern.

Conference “Passeri in crisi?” (Pisa, Italy, 20 March 2009). Ecologia Urbana 21:

12-14.  [S z, wykład inauguracyjny konf.]

            ---., Węgrzynowicz A. 2009. House and Tree Sparows in Warsaw (Poland) – changes  in population numbers and habitat distribution, breeding success. Proc. Intern.

Conf. “Passeri in crisi?” (Pisa, Italy, 20 March 2009). Ecologia Urbana 21: 42-45. [O & z]

2008

         ---. 2008. Fauna of the big city – estimating species richness and abundance in Warsaw, Poland.  w: Marzluff. J. M., Bradley G., Shulenberger E., Ryan C., Endlicher W., Simon U., Alberti M., ZumBrunnen C. (eds.). Urban ecology – an international perspective on the interaction between humans and nature.  Springer, New York, pp. 349-354. [S z]

            ---. 2008. Ochrona ptaków a modernizacja budownictwa.  w: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 90-95. [P]

            --. 2008. Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta − przykład Warszawy. w: Indykiewicz  P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 17-26.  [S bis, przedruk publikacji w Kosmosie 55: 45-52 (Luniak 2006)]

2007

            ---., Lesisz M., Marciński A., Nowicki W. 2007. Ptaki Parku Skaryszewskiego w Warszawie w okresie 1957-2006. Notatki Ornitol. 48 (2): 92-105.  [O &]

2006

         ---. 2006. Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta − przykład Warszawy. Kosmos 55 (1): 45-52. [S]

         ---. 2006. Ornitologia polska w okresie ostatnich 50 lat. w: Nowakowski J. J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia − dokonania i perspektywy. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ss. 11-37.  [P]

2005  

            &  Adams L.W., VanDruff L.W., Luniak M. 2005. Managing urban habitats and wildlife.  w:  Braun C. E. (red.). Techniques for wildlife investigations and management. 6th edition. The Wildlife Society, Bethseda, Maryland, USA,  ss. 714-739.  [S & z]

            ---. 2005. Warsaw. w:  Kelcey J. G., Reinwald G.  (red). Birds in European cities. Ginster Verlag, St. Katharinen, ss. 389-415.  [S z]

&  Witt K., Mitschke A., Luniak M. 2005. Comparison of common bird populations in Hamburg, Berlin and Warsaw.  Acta Ornithol. 40: 139-146.  [O & z]

            ---. 2005. Ochrona kawki Corvus monedula wobec modernizacji budownictwa.  w:  Jerzak L.,  Kavanagh S., Tryjanowski P. (red.). Ptaki krukowate Polski.  Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss. 299-312.  [P]

2004

 • ---. 2004. Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development. w: Shaw W.W., Harris L.K., VanDruff L. (red.). Urban wildlife conservation, Proc. 4th International Symp., Univ. of Arizona, Tucson, pp. 50-55. [S z]
 • ---. 2004 . Seventy years of Acta Ornithol. (1933-2003). Acta Ornithol. 39: 1-8. [P]
 • ---. 2004. Siedemdziesiąt lat Acta Ornithol. (1933-2003). Notatki Ornitol. 45: 206-213. [P]

2001

            ---., Kozłowski P., Nowicki W.,  Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. Wyd. IGiPZ, Warszawa, seria Atlas Warszawy z. 8, 179 pp.  [S &,  ornitologiczny atlas W-wy]

            ---., Rejt Ł. 2001. Reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie (1996-2001). Notatki Ornitol.  42: 282-286. [P &]

            ---, Nowicki W. 2001 Awifauna Warszawy 1962-2000 - podsumowanie inwentaryzacji. w: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). Różnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych . Wyd. NICE, Bydgoszcz, ss. 179-183. [S &]

2000

            ---.,  Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I., Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewolski W. 2000. Fauna. w: Lickiewicz J., Pawlak J., Pietrusiewicz W. (red.). Wisła w Warszawie. Wyd. Elipsa (ISBN83-907333-7-4), Warszawa. pp. 108-123. [S &]

1999

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1999. Fauna. w: Głowacka I. (red.). Monografia przyrodnicza Gminy Warszawa Centrum. wyd. Agencja Wyd.-Reklamowa Dino, Warszawa, ss. 45-49 i 96.  [S &]     

1998

            ---. M. 1998. Synurbizacja - dostosowanie się zwierząt do urbanizacji. w:  Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast. Wyd. ATR, Bydgoszcz. pp. 13-19. [S]

            ---, Rejt Ł. 1998. Restytucja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie.  Orlik 33: 14-16.  [P &]

            ---. 1998. Zur Verstädterung von Vögeln und Säugetieren. (4 Internationale Symp. Naturschutz und Verhalten, Finowfurt, 1996). Artenschutzreport 8/1998, ss. 2-5. [P z]

1997

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1997. Magpie Pica pica in Warsaw – abundance, distribution and changes in its population. Acta Ornithol. 32: 77-86. [O &]

1996

            ---. 1996. Synurbization of animals as a factor increasing diversity of urban fauna. w: di Castri F., Younes T. (eds). Biodiversity – science and development.  International Forum of  UNESCO/IUBS, Paris, 1994).  CA International, Paris. pp. 566-575.           [P z]

            ---. 1996. Inventory of the avifauna of Warsaw – species composition, abundance, and habitat distribution. Acta Ornithol. 31: 67-80. [O]

1996

            &  Caccamise D. F., Luniak M. (red.) 1996. Birds in urban and suburban areas – selected contributions from the XXI Intern. Ornithol. Congress (Wienna, 1994). Acta Ornithol. 31 (1): 1-88.  [R & z]

1995 

            ---. 1995. Peregrine Falcon Falco peregrinus in cities - the background for its planned reintroduction in Warsaw. Acta Ornithol. 30: 53-62. [P]

            ---., Marks J. B. (red.) 1995.  European Peregrine Falcon Falco p. peregrinus – its status and future. (Proc. of the Symposium, Ciechocinek-Włocławek, 6-10.11.1994). Acta Ornithol. 30 (1): 1-105.  [R z &]

 1994 

            ---., Pisarski B. 1994.  State of research into the fauna of Warsaw (up to 1990). w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proc. of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 155-165. [S z]

            &   Gliwicz J., Goszczyński J., Luniak M. 1994. Characteristic features of animal popultions under synurbization ‑ the case of the Blackbird and Striped Field Mouse. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 237-244. [S &]

            ---. 1994. Development of bird communities in new housing estates in Warsaw. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proc. of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 257-267.  [O]

1994

            &   Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. 1994. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49, 287 ss.  [R & z]

1992

            ---. 1992. The use of nest boxes for management of breeding avifauna in urban parks - studies in Warsaw and Poznañ (Poland). Acta Ornithol. 27: 3-19. [S]

            ---, Haman A., Kozłowski P., Mizera T. 1992. Wyniki lęgów ptaków gnieżdżących się w skrzynkach w parkach miejskich Warszawy i Poznania. Acta Ornithol. 27: 49-63. [O &]

            ---. 1992. Instytut Zoologii PAN – tradycja, współczesność i perspektywy.  Nauka Polska 3/1992 : 119-125.  [P]

1991

            ---. 1991. Awifauna Lasu Bielańskiego w Warszawie 15 lat po ustanowieniu rezerwatu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10: 167‑181. [O]

 • 1990

            ---. 1990. Investigation of urban ecology by the Institute of Zoology, Polish Academy of Scientes in Warsaw (1974-1990). w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium (Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 19-25. [P]

            ---. 1990. Avifauna of cities in Central and Eastern Europe – results of the international inquiry. w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 131-149. [O]

            ---., Mulsow R., Walasz K. 1990. Urbanization of the European Blackbird – expansion and adaptations of urban population. w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 186-200. [S &]

            ---., Pisarski B. 1990. Stan badań nad fauną Warszawy do 1990. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I .  Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 18-27.  [P &]        

            ---., Kozłowski P. 1990. Informacje i wskazania ornitologiczne dla planu przestrzennego zagospodarowania Dolnego Mokotowa w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 147-155.  [O &]    

            ---. 1990. Zasiedlanie przez ptaki nowych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 156-169. [O]

            ---. 1990. Miejskie parki ekologiczne na przykładzie Wielkiej Brytanii. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22:  170-174. [P]

            ---., Kropczyńska- Linkiewicz D. 1990. Stan i uwarunkowania zoocenoz w układzie ekologicznym miasta. w: Zimny H.(red.).  Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 199-209. [& S]           ---. 1990. Awifauna  miasta – jej skład, zróżnicowanie oraz udział w procesach ekologicznych (na przykładzie Warszawy). w: Zimny H. (red.). Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 209-229. [S]

            ---., Nowicki W. 1990. Występowanie ssaków w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 230-245. [S &]

            ---. 1990. Ptaki – składnik przyrody osiedli mieszkaniowych w Warszawie. w: Skibniewska H. (red.).  Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 63: 88-94. [P]

            ---., Jędraszko-Dąbrowska D., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Stan awifauny rezerwatów przyrody w Warszawie oraz wskazania dla jej kształtowania. w: Zimny H. (red.). Wykorzystanie układów ekologicznych w systemie zieleni miejskiej. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T .64: 127-149. [S &]

            ---., Nowicki W. 1990. Ssaki. w: Biernacki Z., Komorowski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. Wyd. PWN, Warszawa, ss.  277-288. [A]

            ---. 1990. Badania przyrodnicze w Lesie Bielańskim. w: Biernacki Z., Komorowski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. Wyd. PWN, Warszawa, ss. 600-610.  [P]

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Work on the bird atlas for Warsaw. w:

Štastny K., Bejček V. (red.). Bird census  and atlas studies (Proc. XI Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work. Prague, 28.8.-1.9.1989), Praha, ss. 181-185.  [P]

              ---. (red.). 1990. Urban ecology studies in Central and Eastern Europe in Central and Eastern Europe. Proc. of the International Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25 Sept. 1986. Ossolineum, PAN, Wrocław, 235 ss. [R]

N         1988

            ---., Mulsow R. 1988. Ecological parameters in urbanization of the European Blackbird. w: Quellet H. (red.) Acta XIX Congressus Intenrationalis Ornithol. Univ Ottawa Press, Ottawa, ss. 1787-1793. [S z &]

1987

            ---., Gałażewska E.  1987. Ptaki terenów zabudowy miejskiej w Polsce – przegląd badań. Notatki Ornitol. 28: 1-13.  [P]

1986

            ---., Jabłoński P., Marczak P. 1986. Ptaki parku Łazienki Królewskie w latach 1954-84. Acta Ornithol. 22: 23-50. [O &]

1984

            ---. 1984. Najważniejsze wnioski z badań nad awifauną terenów zielonych  w Warszawie. w: Szczepanowska H. B. (red.). Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego. PWN, Warszawa, ss. 229-234. [S]

1983

            ---. 1983. The awifauna of urban green  areas in Poland and possibilities of managing it. Acta Ornithol. 19: 3-61. [S]

1982  

            &    Burakowski B, Luniak M. 1982. Świat zwierząt. w: Baum T., Trojan P. (red.). Las Bielański w Warszawie. Rezerwat przyrody. PWN, Warszawa, ss. 179-261. [S &]

            ---. 1982. Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Ochrona Przyrody 44: 219-243. [O]

            ---. 1982. Aims and possibilities of managing the awifauna of urban green areas in Poland. w: Luniak M., Pisarski B. (red.). Animals in urban environment. Ossolineum, Wrocław, pp. 43-51.   [A] 

            ---., Pisarski B. (red.) 1982. Animals in urban environment. Proc. of the  Symposium (Warszawa – Jabłonna, 22-24.10.1979) Wyd. Ossolineum, Wrocław, 175 pp. [R &]

1981

            ---. 1981. Ptaki ( Aves). w: Garbarczyk  H., Pisarska R. (red.). Zoocenotyczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego  Białołęka Dworska w Warszawie. Cz. I . Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. Fragmenta Faun. 26 (31): 509-521. [O]

            ---. 1981. The birds of the park habitats in Warsaw. Acta Ornithol. 18: 335-371. [O]

1980  

            ---. 1980. Birds of allotment gardens in Warsaw. Acta Ornithol. 17 (20): 297-320. [O]

            ---. 1980. Present state and general results of censuses in urban green areas in Poland. w: Ölke H. (red.). Bird census work and nature conservation. Proc. VI Intern. Conf.  Bird Census Work, VI eeting Eur. Ornithol. Atlas Committee (24-28.09.1979). Univ. Göttingen, Göttingen, ss. 171-175. [P z]

1978

            ---., Gromadzka J. 1978. Pokarm piskląt szpaka, Sturnus vulgaris  L. w Warszawie. Acta Ornithol. 16 (8): 275-285. [O &]

            ---.,  Kłosowski T., Kożniewski P., Luniak M., Szokalski M. 1978. Inwentaryzacja ornitologiczna doliny Narwi w gminie Skrzeszew ( woj. warszawskie). Notatki Ornitol. 19: 39-46.        [O &]

1977

            ---. 1977. Konsumpcja i trawienie pokarmów u gawrona,   Corvus frugilegus L., w warunkach woliery. Acta Ornithol. 16 (6): 213-240.         [O]

            ---. 1977. Liczebność i produktywność lęgów szpaka Sturnus vulgaris L., w Warszawie. Acta Ornithol. 16 (7): 242-274.          [O]

            ---. 1977. Stan badań nad ptakami miast w Polsce. Wiadomości Ekol. 23: 399-406. [P]

            ---. 1977. The birds of park biotopes in small towns of Central-Eastern Poland. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 56-94.   [bis O, ang. edycja pracy z Acta Ornithol.14: 99-143 (1974)]

1976

            ---.,  Kawęczyński K., Kożniewski P., Luniak M. 1976. Lęg łabędzia krzykliwego, Cygnus cygnus L., na Bagnie Ławki. Przegląd Zool. 20: 109-115.        [O &]

1974

            ---. 1974. Ptaki biotopów parkowych w małych miastach środkowo-wschodniej Polski. Acta Ornithol. 14 (5): 99-143.  [O]

            ---. 1974. Birds of the middle reaches of the Vistula. 15-98. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 15-98.     [S bis, ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 13: 17-114 (1971)]

            ---. 1974. Distribution of Rook, Corvus frugilegus L., colonies in the Siedlce district (Warsaw woivodship. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 253-270.

[O bis,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 13: 425-450 (1972)]

1973

            ---. 1973. Expansion of the Blackbird, Turudus merula L. in Warsaw. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 129-157.   [O bis, ang. edycja pracy z Acta Ornithol.12: 177-208 (1970)]

1972

            ---. 1972. Zmiany w awifaunie Warszawy w latach 1945-1969. Ochr. Przyrody 37: 295-312. [P]

            ---., 1972. Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L., w powiecie Siedlce (województwo warszawskie). Acta Ornithol. 13 (11): 425-449.  [O]

            ---. 1972 The occurrence of thw Nightingale, Luscinia megarhynchos Brehm and the Thrush Nightingale Luscinia luscinia (L.) in Warsaw. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 109-122.     [bis O,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 11 (12): 445-460.]

1971

---. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Ornithol. 13 (2): 17-113.  [S]

---. 1971. Aktualne zagadnienia ochrony lotnictwa przed ptakami. Przegląd Zool. 15:179-183. [P]

1970

            ---. 1970. Ekspansja kosa, Turudus merula L. w Warszawie. Acta Ornithol. 12 (5): 177-208. [O]

1969

            ---. 1969. Występowanie słowika rdzawego, Luscinia megarhynchos Brehm i słowika szarego, Luscinia luscinia (L.) w Warszawie. Acta Ornithol. 11 (12): 445-460.  [O]

1968

            ---. 1968. Niektóre problemy związane z metodyką badań liczebności ptaków w środowisku rzecznym. Ekologia Polska ser. B, 14: 161-170.  [P]

1967

            ---. 1967. Zastosowanie badań ornitologicznych przy programowaniu i użytkowaniu miejskich terenów zielonych, na przykładzie Lasu Bielańskiego w Warszawie. w: Plapis W. (red.). Materiały do zagadnień użytkowania urbanistycznego naturalnych środowisk przyrodniczych. Inst. Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warsz., Warszawa, ss. 118-136.  [O]

            ---. 1979. Charadriiformes (rodziny: Stercoraridae, Laridae, Alcidae). w: Ferens B. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. IVA, Ptaki, Aves Non-Passeriformes. PWN, Warszawa, ss. 297-336.  [S]

1964

            ---. M., Kalbarczyk W., Pawłowski W 1964. Ptaki Warszawy. Acta Ornithol. 8 (6): 175-285.  [S &]

            ---. 1964. Niektóre problemy związane z kształtowaniem się awifauny miast. Przegląd Zool. 8: 162-165. [P]

1963

            ---. 1963. Badania nad dynamiką liczebności i kierunkami lotów niektórych gatunków Laridae na Wiśle pod Warszawą. Acta Ornithol. 7: 89-113. [O]