Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne projekty badawcze

 • Zmienność wielkości gniazda u dziuplaków - efekt prezentacji jakości samicy, reakcji na jakość samca czy wymogów termoregulacyjnych 
 • Wpływ pasożytów krwi na dostosowanie ptaków z grupy dziuplaków
 • Znaczenie zrębów dla kształtowania awifauny lasów gospodarczych 
 • Fragmentacja środowisk leśnych a funkcjonowanie populacji dziuplaków
 • Monitoring ptaków, w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Przykładowe publikacje

 • Dubiec A., Góźdź I., Mazgajski T. D. 2013. Green plant material in avian nests. Avian Biology Research 6: 133–146.
 • Kosicki J. Z., Chylarecki P. 2012. Effect of climate, topography and habitat on species-richness of breeding birds in Poland. Basic and Applied Ecology 13: 475-483.
 • Żmihorski M. 2012. The effects of natural and anthropogenic disturbances on breeding birds in managed forests. Ornis Fennica 89: 63-73.
 • Kanarek G. 2011. Population biology of Contracaecum rudolphii sensu lato (Nematoda) in the great cormorant (Phalacrocorax carbo) from northeastern Poland. Journal of Parasitology 97: 185–191.
 • Zagalska-Neubauer M., Babik W., Stuglik M., Gustafsson L., Cichoń M., Radwan J. 2010. 454 sequencing reveals extreme complexity of the class II Major Histocompatibility Complex in the collared flycatcher. BMC Evolutionary Biology 10: 395.
 • Zielińska M., Dubiec A., Zieliński P. 2010. Offspring sex ratio skew in the sexually monomorphic house martin. Journal of Avian Biology 41: 591-596.
 • Żmihorski M. 2010. The effect of windthrow and its management on breeding bird communities in a managed forest. Biodiv. Conserv. 19:1871-1882.
 • Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative mating without complete reproductive isolation in a zone of recent secondary contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419.
 • Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
 • Mazgajski T.D. 2007. Nest hole age decreases nest site attractiveness for the European Starling Sturnus vulgaris. Ornis Fennica 84: 32-38.

Wydajemy ACTA ORNITHOLOGICA (IF 2012 = 1.681, 5. pozycja w rankingu Journal Citation Reports dla 22 czasopism w kategorii Ornitologia)

Poszukujemy współpracowników do projektów badawczych:

 • Oferujemy możliwość prowadzenia badań do pracy magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej w ramach projektów prowadzonych w Pracowni.
 • Uczestnictwo w poszczególnych projektach badawczych, realizowanych w Pracowni możliwe jest również w ramach wolontariatu lub płatnego stażu absolwenckiego
 • Umożliwiamy odbycie obowiązkowych praktyk studenckich

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami

5859 258597520

 

5859 dorsal5859 latera5859 ventral

 

7520 17520 2

 

7520 3

 

7520 blender7520 blender 2

7520 cross

7520 front\7520 lateral

Seminaria odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 17.30 w Sali Konferencyjnej.

Najbliższe seminaria:

9.11.2016
Pan WITOLD MUCHOWSKI "Wielkie moce małej sowy"

14.12.2016
Pan Dr MATEUSZ LEDWOŃ (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków) „Perypetie małżeńskie rybitw białowąsych - zdrady i rozwody”

11.01.2017
Pan Dr TOMASZ WILK (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) „Ptaki polskich Karpat - czy wiemy już wszystko?”


Cele badawcze 
Poszukiwanie mechanizmów i testowanie hipotez dotyczących kształtowania się różnorodności gatunkowej w różnych skalach geograficznych i w środowiskach o różnym stopniu odkształcenia od stanu naturalnego. Badania są prowadzone głównie w terenie, na wybranych grupach bezkręgowców (owady i wije) oraz kręgowców lądowych (płazy i ssaki).

Główne kierunki badań (z przykładowymi tematami ostatnio zakończonymi, aktualnie prowadzonymi bądź zamierzonymi)

 • Kolonizacja, ekstynkcja i bogactwo gatunkowe wysp i „wysp środowiskowych”:
 • Zasiedlanie wysp jez. Mamry przez pareczniki (Chilopoda) i krocionogi (Diplopoda): bogactwo gatunkowe a wielkość i oddalenie wyspy od lądu.
 • Rezerwuary („Hot spots”) różnorodności gatunkowej w mieście i dynamika zasiedlanie środowisk zurbanizowanych:
 • Wieloletnie zmiany zachodzące w zgrupowaniach motyli w centrum Warszawy.
 • Parki miejskie jako rezerwuary różnorodności Lepidoptera w mieście.
 • Wpływ intensywności zaburzeń na różnorodność gatunkową i strukturę zespołów:
 • Zmiany bogactwa gatunkowego zadrowatych (Diptera, Phoridae) w lasach o różnym stopniu degradacji środowiska oraz w różnych stadiach sukcesji.
 • Mechanizmy ekologiczne kształtujące lokalną różnorodność gatunkową:
 • Drapieżnictwo i konkurencja jako czynniki kształtujące różnorodność gatunkową gryzoni na turzycowiskach Puszczy Białowieskiej.
 • Ekologia populacji i historie życiowe gatunków pospolitych, inwazyjnych i rzadkich:
 • Właściwości gatunków pospolitych i rzadkich na przykładzie płazów i ssaków (historie życiowe, nisze ekologiczne, zasięgi).

 

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje o tych a także innych badaniach prowadzonych przez członków zespołu można znaleźć na ich indywidualnych stronach.
 • Pracownia realizuje aktualnie dwa projekty finansowane przez KBN/Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz współpracuje z instytutami Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych Akademii Nauk, a także z uniwersytetami polskimi i zagranicznymi.
 • Pracownia jest zainteresowana przyjęciem doktoranta (we wrześniu 2005) oraz adiunkta z liczącym się dorobkiem naukowym, zgodnym z jej profilem badawczym.