Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

REGULAMIN BIBLIOTEKI
MUZEUM i INSTYTUTU ZOOLOGII PAN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne Muzeum i Instytutu Zoologii PAN dla celów naukowych, dydaktycznych oraz popularyzacji nauk przyrodniczych;
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są wszystkim zainteresowanym tematyką gromadzonego księgozbioru;
 3. Zbiory Biblioteki, jako cenne dobro społeczne, powierza się pod opiekę użytkownika, który
  w razie ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia ponosi odpowiedzialność materialną;
 4. Czas funkcjonowania Biblioteki określa Kierownik w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum
  i Instytutu Zoologii PAN i podaje do wiadomości użytkowników;
 5. Użytkownicy Czytelni zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Czytelni i Wypożyczalni i ścisłego stosowania się do jego wymogów,
  2. wpisywania się do księgi korzystających z Czytelni (dotyczy pracowników MiIZ PAN)
   lub do wypełnienia Karty Czytelnika stanowiącej załącznik nr 1 (dotyczy czytelników
   spoza MiIZ PAN),
  3. zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni własnych materiałów,
  4. zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń w udostępnionych wydawnictwach,
  5. pozostawienia okryć wierzchnich, teczek i toreb w wyznaczonym miejscu, zachowania ciszy
   i porządku (m.in. nie używania telefonów komórkowych),
  6. niepalenia tytoniu i niespożywania posiłków oraz napojów w pomieszczeniu Czytelni,
  7. troskliwego obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m. in. niepodkreślania
   i kalkowania, nieużywania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu;
 6. W Czytelni można korzystać:
  1. z księgozbioru podręcznego i wydawnictw bieżących, znajdujących się w Czytelni, biorąc bezpośrednio z półek potrzebne wydawnictwa i zwracając je po wykorzystaniu dyżurnemu bibliotekarzowi,
  2. z księgozbioru podstawowego Biblioteki, składając czytelnie wypełnione i podpisane zamówienia, osobno na każdą pozycję oznaczoną jedną sygnaturą (jednorazowo
   5 zamówień), nie później niż 30 minut przed zakończeniem pracy Czytelni,
  3. ze zbiorów specjalnych (tj. starodruków, wydawnictw 1801-1900, mikrofilmów, foto-kopii, dokumentów kartograficznych oraz rzadkich i cennych wydawnictw) na zasadach określonych w § 3 Udostępnianie zbiorów specjalnych;
 7. Biblioteka udostępnia w Czytelni swoje zbiory elektroniczne w sieci in stanowiskach komputerowych według następujących zasad:
  1. dokumenty elektroniczne będące własnością Biblioteki lub na korzystanie z których Biblioteka wykupiła licencję, lub uzyskała na ich udostępnianie zgodę autorów mogą być wykorzystywane przez użytkowników w zakresie własnego użytku osobistego, do celów naukowych i edukacyjnych,
  2. zabroniona jest niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, redystrybucja lub odsprzedaż dokumentów udostępnianych elektronicznie;
  3. zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji u udostępnianych dokumentach elektronicznych i oprogramowaniu, szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania dokumentów elektronicznych lub ich celowego zniszczenia pokrywa użytkownik;
 8. Wydawnictwa potrzebne użytkownikowi do kontynuowania pracy w ciągu kolejnych dni mogą być zarezerwowane w Czytelni na okres uzgodniony z dyżurnym bibliotekarzem;
 9. Poza obręb Biblioteki Muzeum i Instytutu Zoologii PAN nie wypożycza się:
  1. zbiorów specjalnych Biblioteki,
  2. wydawnictw wydanych w latach 1901- 1945 (prawo wypożyczania tych wydawnictw mają tylko pracownicy naukowi MiIZ PAN),
  3. wydawnictw, których forma wydawnicza (wielkość formatu) lub stan zachowania nie pozwala na korzystanie z nich poza Czytelnią,
  4. wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym,
  5. prac doktorskich;
 1. Prawo do wypożyczania zbiorów poza Bibliotekę mają osoby i podmioty wymienione w załączniku nr 2 , na zasadach tamże określonych
 2. Inne biblioteki oraz instytucje nie posiadające bibliotek mogą otwierać konta wypożyczeń na podstawie złożonej deklaracji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 2

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje tylko zamówienia wypełnione czytelnie i dokładnie, każde na osobnym rewersie, podpisane przez osobę upoważnioną, opatrzone pieczęcią biblioteki lub instytucji wypożyczającej;
 2. Stan konta bibliotek i instytucji korzystających ze zbiorów Biblioteki nie może przekroczyć
  10 pozycji;
 3. Biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu wydawnictw w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Przedłużenie terminu zwrotu wymaga zgłoszenia przed upływem tego terminu. Zgoda na przedłużenie terminu zwrotu uzależniona jest od zamówień złożonych przez innych użytkowników. Po upływie terminu zwrotu Biblioteka wysyła upomnienie. Brak zwrotu monitowanego wydawnictwa powoduje wstrzymanie realizacji dalszych zamówień;
 4. Wypożyczone wydawnictwa powinny być przesyłane przesyłką wartościową bądź listem poleconym oraz odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem;
 5. Biblioteka wypożyczająca odpowiada za uszkodzenia lub utratę wypożyczonych wydawnictw.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH

§ 3

 1. Zbiory specjalne, udostępniane są w Czytelni:
  - pracownikom naukowym MiIZ bez specjalnego zezwolenia,
  - doktorantom MiIZ bez specjalnego zezwolenia z wyjątkiem starodruków,
  - pozostałym użytkownikom Czytelni MiIZ PAN
  na podstawie zezwolenia udzielonego przez Kierownika Biblioteki po złożeniu wniosku zgodnie
  z załączonym wzorem ( załącznik nr 4);
 2. Czytelnicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są do zwrócenia dyżurnemu bibliotekarzowi udostępnionych mu pozycji w wypadku opuszczenia Czytelni nawet na krótką przerwę;
 3. Użytkownik starodruków MiIZ zobowiązany jest dodatkowo do :
  1. pozostawienia dowodu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza,
  2. potwierdzenia podpisem odbioru i zwrotu udostępnianego starodruku
  3. w Rejestrze Udostępniania Starodruków,
  4. zajęcia na sali miejsca wyznaczonego przez dyżurnego bibliotekarza;
 1. Ze starodruków nie wolno wykonywać odbitek kserograficznych, skanów oraz innego rodzaju reprodukcji własnym sprzętem (np. aparatem fotograficznym);
 2. Z wydawnictw 1801-1900, mikrofilmów, fotokopii, dokumentów kartograficznych oraz rzadkich
  i cennych wydawnictw można wykonywać odbitki kserograficzne, skany oraz innego rodzaju reprodukcje własnym sprzętem (np. aparatem fotograficznym) tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza;
 3. Użytkownik odpowiada za stan udostępnionych zbiorów specjalnych, dostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić personelowi Czytelni;
 4. Nie udostępnia się użytkownikom oryginałów dzieł ze zbiorów specjalnych, jeśli posiadają one kopie, w tym wersję elektroniczną. Czytelnikowi umożliwia się dostęp do kopii dzieła.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW MiIZ

§ 4

 1. Pracownicy MiIZ PAN mogą za pośrednictwem Biblioteki korzystać ze zbiorów bibliotek krajowych oraz poprzez Bibliotekę Narodową ze zbiorów bibliotek zagranicznych;
 2. Pracownicy udający się na urlop wychowawczy, urlop bezpłatny lub wyjeżdżający służbowo
  na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są do zwrotu do Biblioteki wszystkich wypożyczonych wydawnictw;
 3. Pracownicy odchodzący z MiIZ PAN lub przechodzący na emeryturę zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych wydawnictw do końca zatrudnienia w placówce. Pracownicy naukowi, którzy po przejściu na emeryturę kontynuują pracę naukową mogą za zgodą Dyrektora korzystać ze zbiorów Biblioteki na zasadach określonych w ust. 2;
 4. Pracownicy MiIZ PAN zobowiązani są do udostępnienia w Czytelni, na każde żądanie pracownika Biblioteki, wypożyczonych wydawnictw, w przypadku gdy są one potrzebne czytelnikom spoza MiIZ PAN;
 5. Pracownicy MiIZ PAN zobowiązani są do udostępnienia Bibliotece wypożyczonych wydawnictw
  w celu przeprowadzenia skontrum, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ujawnione w skontrum braki należy wyjaśnić w ciągu miesiąca;
 6. Pracownicy MiIZ PAN nie mają prawa wypożyczać wydawnictw znajdujących się na ich rewersach innym osobom lub instytucjom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego wydawnictwa użytkownik jest zobowiązany przekazać inny egzemplarz tego samego druku, w wyjątkowym przypadku może przekazać inne wydawnictwo, jeżeli Kierownik Biblioteki, w porozumieniu z Komisją do spraw Ubytków
  w Księgozbiorze Biblioteki, uzna je za równowartościowe. Gdy użytkownik nie ma możliwości wywiązać się z tego zobowiązania powinien złożyć w Bibliotece pisemne oświadczenie oraz wpłacić ekwiwalent w wysokości 3-krotnej aktualnej wartości zagubionej pozycji. W razie uszkodzenia wydawnictwa użytkownik ponosi pełne koszty jego naprawy;
 2. W przypadku nie zastosowania się do wymogów zawartych w Regulaminie Biblioteka ma prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN posiada bogaty księgozbiór zoologiczny, gromadzi literaturę polską i zagraniczną z zakresu zoologii ze szczególnym uwzględnieniem systematyki oraz zoogeografii, literaturę entomologiczną i ornitologiczną. Ostatnio również wydawnictwa dotyczące genetyki i biologii molekularnej.

Źródłami gromadzenia księgozbioru są: zakup, prenumerata, wymiana wydawnictw, dary. Większość zbiorów stanowią pozycje/wydawnictwa zagraniczne, pozyskiwane na drodze wymiany. Wymiana prowadzona jest z ok. 700 placówkami zagranicznymi.

Stan naszego księgozbioru na 31.12.2011 r., to ogółem 247 377 wol., w tym:

 • czasopisma: 119 952 wol.
 • książki: 45 799 wol.
 • nadbitki: 74 065 wol.
 • zbiory specjalne:
  • zbiory kartograficzne: 4.955 jedn.
  • zbiory fonograficzne: 134 jedn.
  • 1272 starodruków.

Najstarszy posiadany przez nas starodruk, to: „O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne (…)” 
Hieronima Spiczyńskiego z roku 1542.

Historia księgozbioru Biblioteki wiąże się ze zorganizowaniem w 1819 r. Gabinetu Zoologicznego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje o księgozbiorze zgromadzonym przez Feliksa Pawła Jarockiego - pierwszego kustosza Gabinetu, pozwalają stwierdzić, że nabywanie książek podyktowane było przede wszystkim potrzebą gromadzenia literatury koniecznej do opracowywania zbiorów zoologicznych Gabinetu.

Dzięki staraniom Jarockiego, w 1826 r. zostały zakupione pierwsze dzieła: G. W. F. Panzera: Beyträge zur Geschichte der Insecten, Faunae Insectorum Germanicae borealis prodromus, Faunae Insectorum Germanicae initio, Systematische Nomenclatur über Schäffers Abbildungen der Insecten; O. F. Müllera: Zoologia Danica; J. W. Meigena: Systematische Beschreibung der bekannten Europäischen zweiflügeligen Insecten; P. A. Latreille’a: Histoire Naturelle […] des Crustaces et des Insectes, 14 tomów. Do 1862 r. Jarocki zgromadził 291 woluminów.

Następny kustosz Gabinetu - Władysław Taczanowski powiększył księgozbiór do 716 woluminów. Z jego też inicjatywy, przy finansowym wsparciu Jana Tadeusza Lubomirskiego, wydano pierwsze wydawnictwo Gabinetu - Wiadomości z nauk przyrodzonych: z. 1 w 1880, z. 2 w 1882.

Podstawą księgozbioru Biblioteki stały się zbiory dzieł prywatnego Muzeum hrabiów Branickich. Zostało ono założone w latach osiemdziesiątych XIX w., kiedy rodzina Branickich wycofała się ze świadczeń na rzecz Gabinetu Zoologicznego z obawy przed wywiezieniem gromadzonych tam zbiorów do Rosji. Po I wojnie światowej Ksawery Branicki przekazał cały zbiór Muzeum, wraz z księgozbiorem, na rzecz Narodowego Muzeum Przyrodniczego - Działu Zoologicznego, przemianowanego w 1921 na Polskie Państwowe Muzeum Przyrodnicze – Dział Zoologiczny, a w 1928 r. na Państwowe Muzeum Zoologiczne.

W latach 1919-1939 księgozbiór Biblioteki powiększał się bardzo szybko, głównie za sprawą licznych darów napływających z kraju i zagranicy, a także wymiany wydawnictw. Była ona możliwa dzięki wydawaniu czasopism Muzeum: Annales Zoologici Musei Zoologici Polonici (1921), Fragmenta Faunistica Musei Polonici Historiae Naturalis (1930), Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici (1933). We wrześniu 1939 r. Biblioteka posiadała 36.768 woluminów. Straty wojenne wyniosły około 1.500 woluminów. W styczniu 1945 r. Państwowe Muzeum Zoologiczne wznowiło działalność, rozpoczęła również pracę Biblioteka.

Naczelna Dyrekcja Bibliotek od r. 1945 przyznała Bibliotece Państwowego Muzeum Zoologicznego prawo przejmowania księgozbiorów zabezpieczonych z dziedziny zoologii. Do wzrostu zasobów przyczyniła się także wznowiona wymiana wydawnictw, która objęła wiele nowych instytucji, osiągając w 1952 r. poziom przedwojenny (615 instytucji). W latach 1948-52 zakupiono także szereg podstawowych dzieł i czasopism zoologicznych niezbędnych do pracy naukowej. Znacznym źródłem nabytków w latach 1946-1964 były również dary indywidualnych ofiarodawców oraz instytucji krajowych i zagranicznych (18 000 woluminów).

Po 1953 r., kiedy Państwowe Muzeum Zoologiczne weszło w skład nowo zorganizowanego Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka uznana została za centralną bibliotekę zoologiczną o zadaniach ogólnokrajowych i otrzymała nazwę Biblioteki Głównej (1954).

Nowe godziny otwarcia Biblioteki

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy,

Biblioteka jest czynna w godzinach 8-16 przy ulicy Twardej 51/55 w Warszawie. Na ten moment nasze magazyny biblioteczne zlokalizowane są poza siedzibą Biblioteki, dlatego zamówienia należy składać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Katalogi Biblioteki dostępne są pod następującymi adresami: katalog online (http://miiz.katalog.pan.pl/ipac20/ipac.jsp?profile=) oraz katalogi kartkowe (https://rcin.org.pl/miiz/dlibra/collectiondescription/663). Repozytorium cyfrowe Biblioteki (RCIN) dostępne jest pod adresem: https://rcin.org.pl/miiz/dlibra.

Podkategorie