Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zainteresowania

Dobór naturalny, płciowy, zjawisko hybrydyzacji.
Ostatnio główny nurt moich zainteresowań dotyczy polimorfizmu genów MHC oraz ich związku z parametrami dostosowania,
przeżywalności oraz preferencjami kojarzenia u ptaków.
Obiekt moich badań stanowią: mewa srebrzysta Larus argentatus sensu lato, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis,
kormoran Phalacrocorax carbo.


Projekty własne

2007- 2010 Projekt badawczy POL-POSTDOC III, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Projekty przygotowane i realizowane
przez osoby po doktoracie) „Wpływ polimorfizmu genów MHC na parametry dostosowania na przykładzie muchołówki białoszyjej Ficedula
albicollis”; Nr ZB/MNiSW/07/2006/14. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z prof. dr hab. J. Radwanem
i prof. dr hab. M. Cichoniem
   
2006-2009 Projekt badawczy własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rola genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) w
wyborze partnera u ptaków, na przykładzie gatunku kolonijnego - mewy srebrzystej”; Nr N304 073 31/2805. We współpracy z dr
 G. Neubauerem, Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Gdańsk


Udział w innych projektach

2008-2011 Projekt badawczy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wpływ pasożytów wewnętrznych na przeżywalność, tempo wzrostu i kondycję  piskląt kormorana Phalacrocorax carbo”, Nr N N304 081035, kierownik - dr Gerard Kanarek, Stacja Ornitologiczna, MiIZ PAN. Inni wykonawcy: dr Andrzej Kruszewicz, dr M. Zagalska-Neubauer
2008-2010 Projekt badawczy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rola kojarzeń pozapartnerskich w kształtowaniu izolacji rozrodczej w strefie hybrydyzacji na przykładzie mewy srebrzystej i białogłowej” Nr N N304 339334 (kierownik dr Grzegorz Neubauer), Stacja Ornitologiczna, MiIZ PAN. Inni wykonawcy: dr M. Zagalska-Neubauer
   
2004-2005 Projekt Polonium – współpraca dwustronna z Francją, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Zjawisko hybrydyzacji w kompleksie dużych mew Larus argentatus-cachinnans-michahellis: analiza biometryczna i genetyczna populacji środkowopolskiej”. We współpracy z Zakładem Zoologii Kręgowców UMK w Toruniu/Stacją Ornitologiczną PAN – dr G. Neubauer, dr M. Zagalska-Neubauer  oraz z CEFE CNRS w Montpellier, Francja - dr L. Gay, dr J.-M. Pons, dr P.-A. Crochet

Wybrane publikacje

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative Mating Without Complete Reproductive Isolation in a Zone of Recent Secondary Contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419.
Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Bell D. A., Crochet P.-A. 2009. Speciation with gene flow in the large white-headed gulls: does selection counterbalance introgression? Heredity 102: 133-146
Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., David P. & Crochet P.-A. 2007. Molecular and morphological patterns of introgression between two white-headed gull species in a zone of recent secondary contact. Molecular Ecology 16: 3215-3227.
Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Betleja J., 2007. Origin of Caspian Gulls Larus cachinnans breeding in Poland. Brit. Birds 100: 554-557.
Zagalska-Neubauer M., Dubiec A. 2007. Techniki i markery molekularne w badaniach zmienności genetycznej ptaków. Not. Orn. 48:193-206.
Dubiec A., Zagalska-Neubauer M. 2006. Molecular techniques for sex identification in birds. Biological Letters 43:3-12.
Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2006. Dymorfizm płciowy i oznaczanie płci w grupie mewy srebrzystej Larus argentatus na podstawie pomiarów biometrycznych. Not. Orn. 47: 185-191.
Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridization. Vogelwelt 127: 11-22.
Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2005. Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michahellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. Not. Orn. 46: 61-76.
Zagalska-Neubauer M. 2004. Wzrost liczebności mew z kompleksu mewy srebrzystej w Wielkopolsce w latach 1990-2001. Not. Orn. 45:159-168.