Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

  1. Biokomunikacja :­ jak zwierzęta porozumiewają się ze światem /­ Honorata Korpikiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań, 2011.
  2. Edukacja na terenach chronionych : edukacja jako narzędzie ochrony przyrody : materiały pokonferencyjne / [red. prowadzący Grzegorz Okołów] ; Kampinoski Park Narodowy  - Izabelin, 2009.
  3. Fizjologi i Aviarium :­ średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt /­ przekł. i oprac. Stanisław Kobielus ; [red. Elżbieta Przybył].- Kraków, 2005.
  4. Genetyka i genomika zwierząt /­ Krystyna M. Charon, Marek Świtoński. - Warszawa, 2012.
  5. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek : poradnik metodyczny / [oprac. zbiorowe pod red. Arkadiusza Sikory et al. ; aut.: Przemysław Chylarecki et al.]. -  Warszawa, 2011.
  6. Ostoje ptaków w Polsce : inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012 / pod red. Łukasza Ławickiego i Sebastiana Guentzla ; [aut.: Michał Barcz et al.]. -  Szczecin, 2012.
  7. The sciences of animal welfare /­ David J. Mellor, Emily Patterson-Kane, Kevin J. Stafford.- Oxford, 2009.
  8. Understanding animal welfare :­ the science in its cultural context /­ David Fraser.- Oxford, 2008.
  9. Zoologia.­ T. 2,­ Stawonogi.­ Cz. 2,­ Tchawkodyszne /­ red. nauk. Czesław Błaszak.- Warszawa, 2012.