Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Fundacja Natura optima duxSkład

Przemysław Chylarecki (Prezes)

Katarzyna Rybarczyk-Mydłowska (Wiceprezes)

Alicja Bielska

Piotr Ślipiński

 

 

Regulamin 

1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji
2. Zarząd działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, Statutu Fundacji oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Prezesa i dwóch zastępców. Wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji. W przypadku jego nieobecności funkcję tę sprawuje wyznaczony przez prezesa wiceprezes Zarządu.
5. Prezes Zarządu kieruje działalnością Fundacji, a ponadto upoważniony jest do:
      - zatwierdzania sprawozdań i bilansów Fundacji
      - zawieszania w czynnościach poszczególnych członków Zarządu do czasu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji.
6. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami lub Statutem.
      - ustalania programu działania Fundacji oraz sposobów jego realizacji,
      - ustalania struktury i wielkości zatrudnienia w Fundacji,
      - podziału dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele,
      - przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji
      - sporządzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
      - uchwalanie regulaminu organizacyjnego jednostek gospodarczych
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.
8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości decyduje głos Prezesa.
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę w drodze obiegowej, bez odbywania posiedzenia.
10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub na wniosek członków Zarządu.
11. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają zgody większości członków Zarządu oraz zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
12. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 19 czerwca 2002 r. obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Fundacji.