Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego

(stanowisko typu postdoc)

Instytucja: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: biologia

Termin składania ofert: 7.09.2020 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Forma składania ofert: email

 

Kierownik grupy badawczej, dr Dagmara Żyła z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (MiIZ, PAN), poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta (postdoc) do pracy w projekcie: „Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na dynamikę dywersyfikacji u chrząszczy kusakowatych Paederinae”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest zbadanie odpowiedzi ewolucyjnej chrząszczy Paederinae na najszybsze i najbardziej znaczące zjawisko ocieplenia klimatu w kenozoiku. Osiągnięcie go będzie możliwe dzięki połączeniu innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe do identyfikacji gatunków, sekwencjonowanie nowej generacji i bayesowska filogenetyka statystyczna z nowoczesnym podejściem do systematyki owadów.

Zakres prac

- udział w projektowaniu sond (baits) dla UCEs specyficznych dla chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae)

- wykonywanie prac laboratoryjnych, tj. ekstrakcja DNA, przygotowanie bibliotek, wzbogacenie (enrichment) bibliotek sondami (baits) dla UCEs

- przetwarzanie i przygotowywanie sekwencji do analizy filogenomicznej

- wykonywanie prac związanych z uczeniem maszynowym: przygotowanie bazy danych zdjęć, wprowadzenie danych do konwolucyjnej sieci neuronowej, przygotowanie skryptów, prowadzenie analizy skupień klasyfikacji bez nadzoru, interpretacja wyników

- udział w analizie danych i interpretacji wyników

- udział w pisaniu publikacji z innymi członkami zespołu

- prezentacja i rozpowszechnianie uzyskanych wyników w formie wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych

 

Wymagania

- stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii

- doświadczenie w pracy z chrząszczami Staphylinidae, znajomość ich morfologii oraz systematyki

- doświadczenie w pracach terenowych dotyczących połowu Staphylinidae w kraju i zagranicą, znajomość metod połowu oraz przechowywania okazów

- doświadczenie w badaniach molekularnych lub chęć i umiejętność szybkiego nauczenia się

- co najmniej podstawowa znajomość języka programowania Python, znajomość pakietu phyluce będzie dodatkowym atutem

- podstawowa wiedza z zakresu technik uczenia maszynowego

- wiedza teoretyczna z filogenetyki i biologii ewolucyjnej

- doświadczenie w fotografii cyfrowej w dokumentacji muzealnej i obróbce graficznej zdjęć

- biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

- kreatywność, wysoka motywacja i umiejętność pracy w pojedynkę oraz w zespole

- doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym, dodatkowym atutem będzie odbyty staż zagraniczny

- pozwolenie na pracę w Polsce oraz prawo jazdy kat. B.

Proces aplikacji

Termin złożenia wniosku upływa 7.09.2020 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się kandydata spełniającego wymogi zawarte w ogłoszeniu, konkurs zostanie zakończony przed terminem.

Wniosek może być złożony w języku polskim lub angielskim. Dokumenty należy przesłać jako jeden plik PDF nazwany nazwiskiem kandydata na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem wiadomości „Aplikacja na stanowisko typu postdoc”.

Plik musi zawierać następujące dokumenty:

  1. Kopia dyplomu doktorskiego.
  2. List motywacyjny (max. 1 strona).
  3. CV zawierające listę publikacji i/lub manuskryptów w przygotowaniu, wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Stąd kandydat powinien spełniać dodatkowo następujące warunki:

  1. a) uzyskanie stopnia naukowego doktora nastąpiło nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
  2. b) stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
  3. c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
  4. d) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu z wynagrodzeniem 10 000 (brutto brutto – wraz ze składkami pracodawcy) PLN miesięcznie na okres 36 miesięcy (od 1 października 2020).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9.09.2020 r.