Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 1. Nazwa grantu: Sekwencjonowanie nowej generacji a historyczne zbiory chrząszczy: filogeneza plemienia Platynotini (Tenebrionidae). Nr grantu: 2020/37/B/NZ8/02496
 2. Typ konkursu: OPUS-NZ
 3. Słowa kluczowe: taksonomia, filogeneza, morfologia, chrząszcze

 

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie badawczym NCN OPUS-19

Poszukujemy pracownika specjalizującego się w morfologii chrząszczy na stanowisko wykonawcy w projekcie badawczym kierowanym przez dr hab. Marcina Kamińskiego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania nad filogenezą i ewolucją chrząszczy z plemienia Platynotini (Coleoptera: Tenebrionidae) z wykorzystaniem metodyki sekwencjonowania okazów muzealnych. Osoba zatrudniona na ogłaszanym stanowisku będzie odpowiedzialna za preparowanie żeńskich terminaliów (pokładełko i tuby genitalne) oraz kodowanie matrycy cech morfologicznych niezbędnych do zrozumienia ewolucji różnych strategii rozrodczych w obrębie Platynotini (np. jajożyworodności). Ponadto, osoba ta będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rewizji taksonomicznej, opartej o cechy morfologiczne, afrykańskiego rodzaju Gonopus. Okres zatrudnienia na tym stanowisku kończy się z dniem 2025-01-25. Siedzibą grupy badawczej jest główna siedziba Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace obejmujące analizę danych morfologicznych dotyczących budowy terminaliów żeńskich w obrębie Platynotini oraz całościowej budowy przedstawicieli rodzaju Gonopus. W procesie zbierania danych osoba ta przeanalizuje morfologię około tysiąca pokładełek i tub genitalnych wypreparowanych z ponad 200 gatunków reprezentujących badane plemię. Materiał niezbędny do wykonania rewizji taksonomicznej rodzaju Gonopus zatrudniona osoba zobligowana będzie pozyskać poprzez wypożyczenia zdalne z różnych kolekcji entomologicznych Świata (np. Ditsong Museum w Pretorii oraz Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu). Zarówno w przypadku analizy morfologii żeńskich terminaliów jak i rewizji Gonopus ostatecznym wynikiem pracy zatrudnionej osoby będzie przygotowanie matrycy cech, która zostanie następnie zaimplementowana do badań filogenetycznych.

Wymagania

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk biologicznych, nauk o środowisku lub pokrewnej dyscypliny, oraz doświadczenie w prowadzeniu badań morfologiczno-taksonomicznych na owadach.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Bardzo dobra znajomość technik analizy kladystycznej;
 2. Znajomość zasad Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej;
 3. Udokumentowana umiejętność preparowania małych struktur biologicznych;
 4. Dorobek publikacyjny z zakresu taksonomii/filogenetyki w czasopismach naukowych (JCR);
 5. Biegła znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe, mile widziane umiejętności:

 1. Znajomość klasyfikacji chrząszczy z rodziny Tenebrionidae;
 2. Znajomość programów do przeprowadzania analiz kladystycznych (np. TNT, PAUP*);
 3. Doświadczenie pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Badania naukowe w MIZ PAN

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Marcina Kamińskiego (http://www.kaminskientomo.org/) należy do pracowni Muzeum Zoologiczne. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia

Umowa zlecenie/dzieło/dla pracowników Muzeum i Instytutu Zoologii PAN  dodatek zadaniowy. Okres zatrudnienia: do 2025-01-25. Termin rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021. Pensja jest fundowana przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty wymagane we wniosku

 1. Kopia dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uczestnictwo w szkole doktorskiej oraz podający spodziewaną datę przyznania stopnia doktora
 2. Curriculum vitae wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”

Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.

 1. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4)
 2. Kopia jednej publikacji naukowej do oceny podczas procesu rekrutacji
 1. Dane kontaktowe dwóch osób, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania opinii o kandydacie.

Dokumenty te należy przesłać do Marcina Kamińskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) nie później niż 29 marca 2021 w wiadomości zatytułowanej “Wykonawca w projekcie NCN”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do kierownika projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2021 r.