Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko

 

Kierownik Działu Administracji:

 

Poszukujmy osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie jednostki na poziomie administracyjnym. Powinna to być osoba z wykształceniem wyższym, wykazująca się szeroką wiedzą i minimum kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administracji w jednostce publicznej. Pracownik ten powinien też cechować się: zdolnościami przywódczymi, zaangażowaniem, obowiązkowością i profesjonalizmem w działaniu, dokładnością, sumiennością, samodzielnością, kreatywnością i komunikatywnością.

 

 

I. Opis stanowiska pracy:

 

1. Administrowanie zasobami ludzkimi:

 

 • organizowanie, zarządzanie i nadzór nad pracą Działu Administracji i Obsługi;
 • odpowiedzialność za realizację zadań przez pracowników działu;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy;
 • tworzenie wewnętrznych instrukcji, procedur i regulaminów i nadzór nad ich przestrzeganiem;
 • nadzór nad obiegiem informacji i dokumentacji.

 

2. Administrowanie zakupami na potrzeby Instytutu

 

 • nadzór i koordynacja zakupów materiałów i usług na potrzeby Instytutu;
 • bieżący monitoring kosztów administracyjnych;
 • nadzór nad poprawnością ewidencjonowania środków trwałych oraz pozostałych środków wyposażenia i majątku Instytutu.

 

3. Administrowanie budynkami i ruchomościami

 

 • zarządzanie nieruchomościami: dbanie o ich prawidłową eksploatację, opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji; utrzymanie i kontrola stanu technicznego budynków, organizacja ochrony obiektów i kontrola ich czystości,
 • prowadzenie spraw związanych z wszelkiego rodzaju remontami, naprawami i konserwacją budynków i urządzeń.

 

 

2. Niezbędne wymagania:

 

 1. Kilkuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w dziale administracji jednostki publicznej;
 2. Ugruntowana wiedza na temat funkcjonowania działu administracyjnego i zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki publicznej;
 3. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
 4. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 5. Znajomość zagadnień oraz przepisów prawa związanych z administrowaniem budynkiem;
 6. Wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne);
 7. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
 8. Doskonałe umiejętności organizacyjne, przywódcze i negocjacyjne;
 9. Biegła obsługa komputera (programy MS Office) i urządzeń biurowych.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 

 1. szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Inne dokumenty uważane za ważne przez kandydata (ew. referencje itd.).

 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko kierownika administracyjnego MIZ PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. (tekst jednolityDz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Muzeum i Instytutu Zoologii PAN przy ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, w terminie do 19 lutego 2016 r.

 

Dokumentami powinny zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko kierownika Działu administracji MiIZ PAN.

 

Muzeum i Instytut Zoologii zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie MIZ w dniach koniec 26–29 lutego 2016 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.