Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zaproszenie do składania ofert biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Pełne dane Instytutu:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Ul: Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Numer rejestru: RIN-II-22/98

Liczba zatrudnionych  w Instytucie na dzień 30.11.2016 r.  - 102

Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. wynosiła   - 7 549 802,44

Przychody całkowite na dzień 31.12.2015 r.  - 9 898 869,37

Badanie powinno spełniać wymogi:

  1. ustawy o rachunkowości,
  2. norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
  3. wytycznych w Decyzji nr 44/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28.10.2016 r.
  4. termin wykonania badania do 20.05.2017 r.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r. proszony jest o złożenie do dnia 30 grudnia 2016 r. w sekretariacie Instytutu bądź przesłanie pocztą następujących dokumentów:

  1. Ofertę  z informacją o formie prowadzonej działalności wraz z wpisem do rejestru biegłych rewidentów oraz o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  2. Oświadczenia o spełnieniu przez podmiot, jak również biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania sprawozdania finansowego, jak również znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i finansowania nauki,
  4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu,
  5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienie biegłego rewidenta,

Dokumenty należy dostarczyć na adres Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Ul: Wilcza 64, 00-679 Warszawa w sekretariacie, pok. 100 do dnia 30.12.2016 r. do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.”

Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jakim jest Prezes Polskiej Akademii Nauk ( art., 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

Zaproszenie do składania ofert zostanie rozesłane do potencjalnych Wykonawców, jak również umieszczone na stronie internetowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (miiz.waw.pl) w zakładce zamówienia publiczne, jak również na tablicy ogłoszeń Instytutu w siedzibie przy  Wilczej 64, 00-679 Warszawa

 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Wiśniewska

022 6293221