Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Muzeum Zoologiczne w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych.
 2. Doświadczenie w pracy z materiałami muzealnymi w dziedzinie zoologii.
 3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu morfologii owadów.
 4. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik mikrotomografii komputerowej do analiz morfologicznych owadów.
 5. Znajomość oprogramowania z zakresu analiz morfologicznych.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach i szkoleniach.
 7. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 10 kwietnia 2018r.  w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)        

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi przed końcem kwietnia 2018 r.