Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych w  Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk przyrodniczych;
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu biologii owadów społecznych, zwłaszcza mrówek;
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta udziałem w konferencjach, zwłaszcza międzynarodowych sympozjach itp.;
 4. Praktyczna umiejętność oznaczania mrówek palearktycznych i ogólna orientacja w taksonomii całej rodziny Formicidae;
 5. Doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych, w tym prac eksperymentalnych z użyciem hodowli mrówek;
 6. Znajomość programów statystycznych;
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (pożądana znajomość innych języków obcych),
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 30 maja 2018 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do 15 czerwca 2018 r.