Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 05.11.2014 r.

numer ogłoszenia 9/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

 1. 1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: 13 op. CEQ Separation Gel LPA Beckman Coulter 608010

        Zadanie 2: 7 op. CEQ Separation Buffer, 4/pk Beckman Coulter 608012

        Zadanie 3: 10 op. CEQ DNA Size Standard 400 Beckman Coulter 608098

   Zadanie 4: 11 op. Sample Loading Solution Beckman Coulter 608082

   Zadanie 5: 1 op. Agaroza o wysokiej rozdzielczości DNA, 500 g

   Zadanie 6: 10 szt. Oligonukleotydów, skala syntezy: 0,2 µmol; metoda oczyszczania: odsalanie; zawieszone  w wodzie w stężeniu 100 µM

Nazwa

Sekwencja 5'-3'

Msca43_R

GCTACCGTAGTTAGCTGTTAC

Msca64_R

ACGCGGACGATGTCACGTGC

Msca7_R

AAAGGCGATTAAACGTGGTG

Msca47_R

GAGTAACGGGCCGTTTGTACG

Msca78_R

GGCAAACACGGCACCATGG

Myrt4_R

CGGCGATGCAAGTACGTC

Msca50_R

AGGTAGCGGCTAGCGTGTT

MS86_R

AGTCGTGAGTACAACAT

Msca1_R

CCCGCATTCGCATAGAAATA

MP84_R

AAAGGACAAACGGGAGACGAAC

 

Zadanie 7: 10 szt. Oligonukleotydów WellRED, wydajność syntezy: 2 OD, oczyszczanie: RP1

 

Nazwa

Sekwencja 5'-3'

Msca43_F

[D2]- CGACCGCGCACTTAATCGCG

Msca64_F

[D3]- GTTATCGTCACTATTACTGTCGC

Msca7_F

[D2]- GCTTTAATTCCGGGACACTC

Msca47_F

[D4]- GAACTGGATGCAAAGAGGCGC

Msca78_F

[D3]- CGGGTTAACGTGTTACTGGAG

Myrt4_F

[D3]- CGTGCATGCGAGCATTCCGT

Msca50_F

[D2]- AGCAACGCCACGCGTTACC

MS86_F

[D4]- GATAGCAGATAAAACGA

Msca1_F

[D3]- ACCAGGAAATGAGCCAACAG

MP84_F

[D2]- GCAGTTTAGGCGAGGCTCGAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

                               

Oryginał do pobrania: TUTAJ

acrobat Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
w Warszawie
na 4-letnią kadencję

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk  Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych  PAN ogłasza  konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz specjalność i znaczący dorobek naukowy w zakresie zoologii;
 2. ma  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną   na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

                  a) przebieg pracy zawodowej;
b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;
5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami); 
8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Dokumenty należy nadsyłać  pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax  22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Instytut Zoologii PAN  lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej http://www.miiz.waw.pl

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 21 listopada 2011 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Muzeum i Instytut  Zoologii PAN w Warszawie, realizujący projekt "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na:

Praktyki studenckie
z zakresu Praktyka biblioteczna

Główne tematy praktyki to:

 

 1. Opracowanie rzeczowe zbiorów.
 2. Organizacja i prowadzenie zbiorów (katalogów, bibliografii, opracowań dokumentacyjnych).
 3. Zagadnienia udostępniania zbiorów.
 4. Zagadnienia digitalizacji i archiwizacji.

Cele praktyki :

 1. Zaznajomienie studentów z organizacją, zadaniami oraz działalnością biblioteki wynikającą z typu biblioteki naukowej, potrzeb użytkowników oraz środowiska w którym funkcjonuje.
 2. Specjalistyczne przygotowanie studenta do pracy w bibliotece  w zakresie:
  • organizacji zbiorów (książkowych i nieksiążkowych) oraz nabycie umiejętności wykorzystywania ich w różnorodnych formach pracy z czytelnikiem,
  • poznania podstawowych zasad zarządzania zbiorami, organizacji pracy, prognozowania i planowania.
 3. Zapoznanie studentów z problematyką dawnej książki w bibliotece  oraz wskazanie zasad praktycznego postępowania z tego typu zbiorami.
 4. Zaznajomienie studentów z programami informatycznymi istniejącymi i działającymi na rzecz zbiorów bibliotecznych.
 5. Zapoznanie studentów z archiwizacją i digitalizacją zbiorów.

Biblioteka MiIZ PAN jest nie tylko bardzo ważnym elementem procesu naukowego i dydaktycznego, ale także elementem marketingowym, mogącym zachęcić przyszłych studentów do pracy w bibliotece naukowej.

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz specjalność i znaczący dorobek naukowy w zakresie zoologii;
 2. ma  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną   na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

                  a) przebieg pracy zawodowej;
b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;
5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);  
8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Dokumenty należy nadsyłać  pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax  22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Instytut Zoologii PAN  lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej http://www.miiz.waw.pl

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 6 września 2011 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, realizujący projekt "Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na:

Praktyki studenckie z zakresu nematologii
Od grudki gleby do barkodingu DNA nicienia

Nicienie są jedną z najliczniejszych grup zwierząt wielokomórkowych, dotychczas opisano ok. 20 tysięcy gatunków. Należą one do różnych grup troficznych; są wśród nich gatunki bakteriożerne, grzybożerne, drapieżne, pasożyty roślin, zwierząt i ludzi. O ile nicienie bakteriożerne, grzybożerne i drapieżne ogrywają znaczącą pozytywna rolę w środowisku glebowym, to wiele gatunków pasożytów roślin może powodować znaczne straty w gospodarce.
Żerowanie nicieni może powodować zamieranie roślin, spadek ich produktywności, doprowadzać do degradacji handlowej produkowanych płodów rolnych, oraz perturbacji w międzynarodowym obrocie produktami roślinnymi, wobec ryzyka
rozprzestrzenienia gatunków kwarantannowych.

Tematyka praktyk obejmuje:

 • Metody pozyskiwania nicieni z gleby i roślin
 • Metody konserwacji i preparatyki nicieni
 • Prezentację i omówienie wybranych grup nicieni
 • Metody ekstrakcji DNA, PCR
 • Demonstrację sekwencjonowania DNA i identyfikacji okazu w BOLD

Osoby biorące udział w praktyce studenckiej otrzymają potwierdzenie uczestnictwa,
Praktyki będą odbywały się w Nematologicznym Centrum Diagnostyczno- Szkoleniowym - siedziba MiIZ PAN, Warszawa, ul. Wilcza 64.

Praktyki są bezpłatne.
Organizator nie zapewnia noclegów

Studenci zainteresowani praktykami proszeni są o kontakt e-mailowy z:
Dr hab. Tadeuszem Malewskim Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Ewą Dmowską Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Grażyną Winiszewską Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

W dniu 12 sierpnia 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta
w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych.

Dokumenty na konkurs złożyła:
Dr Anna Tereba.

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 12 sierpnia 2011 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Annę Terebę.

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

Poszukujemy samodzielnego pracownika naukowego do nowo tworzonej Pracowni Parazytologii w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie

wymiar etatu: ½

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.
 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat.
 1. Doświadczenie i zainteresowania badawcze w zakresie fauny pasożytniczej Polski, w szczególności pasożytniczych stawonogów; znajomość zagadnień epidemiologii chorób przenoszonych przez  stawonogi, 
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.
 1. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 1. Znajomość podstawowych i nowoczesnych metod diagnostyki parazytologicznej i technik mikroskopowych. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 1. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 1. Plan naukowy na najbliższe 2 lata
 1. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i/lub tytułu Profesora.
 1. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia15 września 2023 r. do godz. 15:00   e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 września 2023 r.

Warszawa, 28 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO

 

W dniu 17 czerwca 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego – specjalistę w zakresie badań nad ekologią i behawiorem ptaków.

Dokumenty na konkurs złożył:
Dr hab. Tomasz Mazgajski.

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 17 czerwca 2011 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Tomasza Mazgajskiego.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN

(www.miiz.waw.pl)

poszukuje pracownika do Działu Księgowości na stanowisko:

Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy

Zakres obowiązków 

 1. Dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów źródłowych w systemie Finansowo-Księgowym Sage Symfonia.
 1. Wystawianie i nadzór nad wystawianiem faktur w systemie Sage Symfonia Handel.
 1. Wystawienie i nadzór nad wystawianiem not obciążających oraz not korygujących.
 1. Nadzór nad opracowywaniem i sprawdzaniem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów źródłowych (faktury, rachunki, delegacje, zaliczki itp.).
 1. Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS. 
 1. Uzgadnianie wszystkich kont księgowych w systemie komputerowym Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
 1. Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych.
 1. Prowadzenie ewidencji kosztów księgowych, uzgadnianie ich z kontami księgi głównej.
 1. Księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych.
 1. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 1. Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 1. Prowadzenie kasy złotówkowej, pobieranie gotówki z banku, wykonywanie raportu kasowego do wszystkich operacji kasowych.
 1. Prowadzenie gospodarki majątku trwałego MiIZ PAN.
 1. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 1. Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami.
 1. Wystawianie oraz wysyłanie podpisanych certyfikowanym podpisem elektronicznym deklaracji podatkowych, w tym VAT-7, VAT-UE, JPK.
 1. Uczestniczenie w innych pracach na rzecz Instytutu poleconych przez przełożonego.

Wymagania

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność  
 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub co najmniej ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 4 -letnia praktyka w księgowości
 • Mile widziane posiadanie certyfikatu księgowego lub certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Znajomość obsługi zintegrowanego systemu komputerowego Symfonia
 • Znajomość pakietu MS Office i programów finansowo-księgowych
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym
 • Mile widziane doświadczenie przy rozliczaniu projektów unijnych/krajowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Dokładność, rzetelność, terminowość
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy własnej 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu 

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Dodatkowe informacje

1) wymiar czasu pracy: pełny etat

2) czas pracy: 8 - 16

3) miejsce pracy: Warszawa, ul. Wilcza 64

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną. 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MIIZ PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilcza 64 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zostałam/em poinformowany, o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679; 
 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 1. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 1. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych do celów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

………………………………………………

Brak powyższej klauzuli spowoduje, iż nie będą Państwo mogli wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi