Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Spis moich publikacji

Część „P” – publikacje POPULARNO-NAUKOWE 

razem  228 pozycji w tym 24 powtórne wydania [bis]

publikacji „P” od 2005 r. (po emeryturze) - 54

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

[A]  artykuły w prasie codziennej i w czasopismach – 179 publikacji

[R]  rozdziały w zbiorach książkowych  - 29

[F]  foldery, broszury, ulotki – 11

[K]  książki autorskie i redakcje naukowe książek  - 5 (2 bis)

 [P]  przedmowy do książek – 3

w tym:

[&] publikacje współautorskie  - 23

 [bis]  przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji – 24

[net]  główna publikacje w internecie - 2

---.  – autor „Luniak M.”;

000 – nie mam wydruku publikacji

 

Artkuły w dziennikach i innych gazetach wielkonakładowych – 79 publikacje: Świat Młodych – 62, Życie Warszawy – 9, Gazeta Wyborcza – 5, Express Wieczorny – 2, Trybuna Ludu - 1;

W innych 24 periodykach – 99: Płomyk – 30, Przyroda Polska – 26, Stolica – 12, Ptaki – 4, Przekrój – 3, Problemy – 3, Biuletyn Nauk.-Techn. PAP – 2, PAN Działalność Naukowa – 2 oraz po 1 publikacji w: - Administrator, Eko, Łowiec Polski, Mała Delta, Mir Ptic (Moskwa), Murator, Naturopa (Strassburg), Nasze Bielany, Nature Newsletter of the Council of Europe (Strassburg?), Panorama Polska, Przegląd Komunalny, Przyroda Warmii i Mazur, Skrzydlata Polska, Szkiełko i Oko, Woliera, Wiedza i Życie, Zwierciadło.

 

2017

            ---. Dzikie życie w parkach miejskich. Przegląd komunalny 9/2017 (402): 56-58. [A w czasopiśmie specjalistycznym]

2016

            Grzeniewski M., Luniak M. 2016. Bielańska „ptasia śćieżka” –zasiedlona. Nasze Bielany 11 (211)/ 2016: 12. A &

2015

            ---. 2015. Jeszcze o żółwiach na Kępie Potockiej. Nasze Bielany. 16 (9): 13. [A w lokalnym czasopiśmie Bielan]

2013

            ---. 2013. Nie jerzyki tylko jeże. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, 08.08.2013. [A]

            ---.  2013. Rezerwat Las Bielański. www.wislawarszawska.pl  [A  na stronie Projektu Life+ “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”]

            ---. 2013. Park Młociński. www.wislawarszawska.pl [A na stronie Projektu Life+ j.w.]

            ---. (red.) 2013. Przyroda Bielan warszawskich. Wyd. II, Muzeum i Inst.  

Zoologii PAN, Warszawa, 312 ss. [K bis, P bis, 3 R bis i 5 R & bis,  II wyd. monografii z 2010 r. przedmowa i 10 moich rozdziałów autorskich w tej książce - uwzgędnione w zestawieniach jako osobne publikacje, spis - patrz wydanie I w publikacjach 2010  ],

2010

            ---. (red.) 2010. Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 312 ss. [K]     

            ---. 2010. Od redaktora naukowego. w: Luniak M. (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd.

Muzeum i Inst.  Zoologii PAN, ss. 10-11. [P wstęp do książki]

            &   Jakubowski K., Luniak M., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Badania przyrodnicze na Bielanach – w przeszłości i dziś. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 24-35. [R &]

            ---. 2010. Fauna. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 118-119. [R]

            ---. 2010. Ptaki. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 171-193. [R]

            ---., Babińska-Werka J., Lesiński G. 2010. Ssaki. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 194-207.  [R &]

            &   Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010. Las Bielański. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 210-221. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2010. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i teren uzytku ekologicznego. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd.         Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 243-251.  [R &]

            ---., Kozłowska A. 2010. Stan Bielańskiej przyrody i potrzeby jej ochrony. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 267-281.  [R &]

            ---. 2010. Atrakcje przyrodnicze Bielan. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 282-289. [R]

            &   Nowicki W., Luniak M., 2010. Jak społecznie uczestniczyć w ochronie przyrody. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 290-293.  [R &]

            ---. 2010. Ptaki w budynkach. wyd. Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków. Warszawa, 8 ss.

[F bis, broszura - wznowienie wyd. z 2008 r.]

2009

            ---. 2009. Las Bielański. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 28-33. [R]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Użytki ekologiczne. Przy Lesie Młocińskim. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 126-129. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Olszyna. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, pp. 148-153. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dęby Młocińskie. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 154-159. [R&]

            ---. 2009. Ochrona gatunkowa. Zwierzęta. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 200-205. [R]

2008

            ---. 2008. Ptaki w budynkach.  wyd. Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków, Warszawa, 8 ss. [F broszura - na nowo opracowany i znacznie rozszerzony folder z 2005 r.]

            ---. 2008. O warszawskich ptakach. Stolica, nr 2 (2191): 16-19. [A]

            ---. 2008. Chrońmy ptaki gnieżdżące się w budynkach. Przyroda Polska, nr 7 (???): 8-9. [A]

     --. 2008. Ptaki w budynkach – jak z nimi postępować. Administrator 7-8/2008???: 15-20.[A 000]

     ---. 2008. Ptaki gniazdujące w budynkach – aktualny problem ochrony przyrody miast. Materiały Konf. „Ochrona gatunkowa i co dalej” (Warszawa,15-16 marca 2008). Wyd. Liga Ochrony Przyrody Zarz. Główny, Warszawa, ss. 40-44.  [R]

2008

            ---. 2008. Synurbizacja – dostosowanie się zwierząt do urbanizacji. w: Benera A.  (red.) Warsaw wild life: notes. Wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ss. 14-21.         [R skrócony przedruk pracy ze zbioru Barczak T. i in. (red) Fauna miast, Wyd. ATR, Bydgoszcz, 1998 – patrz w spisie publikacji naukowych (Luniak 1998) ]

     ---. 2008. Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development. w: Benera A. (red.) Warsaw wild life: notes. Wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ss. 22-31. [R, skrócony przedruk ze zbioru International Symposium on Urban Wildlife Conservation. Tucson, Arizona , USA,  1999 (Shaw W. W. i in. (red) 2004) – patrz w spisie publikacji naukowych (Luniak 2004)]

2007

            ---., Dulisz B. 2007. Skrzydlaci mieszkańcy budynków w  Olsztynie. Natura  − Przyroda Warmii i Mazur, nr 1 (5): 11-15. [A&]

            ---. 2007. Berlin − miasto parków przyjaznych naturze. Gazeta Wyborcza - Stołeczna z 20.11.2007, s. 5. [A]

                        ---.  2007. Chrońmy ptaki gnieżdżące się w budynkach. Liga Ochr. Przyrody Zarz. Okręgu w Zielonej Górze.  [F, ulotka]

2006

         ---. 2006. Ptaki w budynkach. Woliera, nr 2/2006: 62-65. [A]

         ---. 2006. Trzeba pomagać kawkom. Ptaki, nr 2/’06: 6-8.  [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

  • 2005
  • ---. Las Bielański. w: Wojtatowicz J. (red.). Warszawska przyroda – obszary i obiekty chronione. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, ss. 29-32. [R]
  • ---. Zwierzęta. w: Wojtatowicz J. (red.). Warszawska przyroda – obszary i obiekty chronione. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, ss. 135-139. [R]

     ---. 2005. Czy kawki znikną z naszych miast? Przyroda Polska, nr 3 (???? ): 14-15. [A]

  • ---. Ptaki krukowate blisko człowieka. Wyd. Liga Ochr. Przyrody Zarz. Okręgu w Zielonej Górze, 8 ss. [F, folder]
  • ---. Ptaki w budynkach. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, 4 pp.          [F, folder]
  • ---. Zwierzęta świata – puchacz. wyd. Narodowy Bank Polski, 3 ss. [edycja niem.]: Tiere der Welt – Uhu.  [edycja ang.]: The animals of the world – Eagle Owl.  [F, folder do serii numizmatów „Monety kolekcjonerskie”]

         ---. 2005. 50  lat polskiej ornitologii. Ptaki 4/’05: 22 [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

  • ---. 2005. Dama, ale nie z gronostajem. Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 9: 785. [R bis, przedruk artykułu w Gaz. Wyborczej z  11. 1991, nr 247 (716)]
  • 2004
  • ---. O pticach Varshavi v proshlom i nastoyashchem. Mir Ptic, Izd. Sojuz Okhrani Ptic Rossii, Moskva, No 2-3 (29-30): 12-15. [A, po rosyjsku]

2003

         ---. 2003. Fauna Warszawy. Ptaki, nr 1’03: 26-27. [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

  • ---., Czajka L. 2003. Zwierzęta świata - węgorz europejski. Wyd. Narodowy Bank Polski. 3 ss. [F &, folder do serii numizmatów „Monety kolekcjonerskie”]

            ---. 2003 Las Bielański – rezerwat i ostoja przyrody. wyd. Wydz. Ochrony Środowiska Dzieln. Bielany, 2 ss. [F, 000 , ulotka]

2002

            ---. 2002. Warszawa pełna ptaków. Polska Akademia Nauk. Działalność Naukowa, nr 13: 53-56.  [A]

            ---. 2002. Karolinka warszawska. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, nr ??? z 03.12.2002, s. 2. [A]

1998

            ---., Rejt Ł. 1998. Sokoły w Warszawie – sokół wędrowny i pustułka. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 24 ss.  [F &, broszura]

            ---. 1998. Sokół wędrowny w Warszawie – udana reintrodukcja gatunku utraconego przed 40 laty. Działalność Naukowa PAN, 6: 60-63. [A]

            ---. 1998. Ptaki w mieście. Wiedza i Życie, nr 2 (758): 28-30. [A]

            ---. 1998. Podstawy merytoryczne reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Myślistwo Ptasze, wydanie specjalne, wyd. PZŁ – Zarz. Główny, Warszawa, ss. 32-33. [A]

            ---. 1998. Program sozologiczny reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Myślistwo Ptasze, wydanie specjalne, wyd. PZŁ – Zarz. Główny, Warszawa, ss. 34-35. [A]

1997

            ---. 1997 Sokoły w Warszawie. Program reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 15 ss.  [F, broszura]

1996

            ---. 1996. Niegdyś bliskie wyginięcia sokoły wracają do miast. Życie Warszawy, nr ??? z 21-22.07.1996. [A]

            ---. 1996 Pięć tysięcy lat z gęsią. Życie Warszawy, nr ??? z 16-17.08.1996. [A]

1995

            ---. 1995. Skrzynki lęgowe dla ptaków. Murator, nr 11 (139): 115-117. [A]

1993

            ---. 1993. Optymistyczny (???) jubileusz stulecia wytępienia muchołówki małej w

Lesie Bielańskim. Ptaki, nr 3/’93: 15-16.  [A, kwartalnik Ogólnopolskego Tow.Ochr. Ptaków]

            ---. 1993. Kosy miejskie i leśne – czyli o synurbizacji zwierząt. Problemy, nr 557: 28-31. [A]

            ---. 1993. Na pomoc bocianom. Gazeta Wyborcza, nr 217 (1296) z 16.09.1993. [A]

1992

            ---. 1992. Bociany wokół Warszawy. Gazeta Wyborcza, nr  231 (1004 z 01.10.1992): 3. [A]

1991

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1991 Jak pomagać ptakom w zakładaniu gniazd. wyd. Zarz. Główny Ligi Ochr. Przyrody, Warszawa, ss. 10. [F &, nakład 100 tys. egz.]

                        ---. 1991. Dama, ale nie z gronostajem. Gazeta Wyborcza 247 (716) z 22.11. 1991.    [A , patrz  2005 r. przedruk w Encyklopedii Gaz. Wyborczej t. 9: 785]

1989

            ---., Barker G. 1989. Prawdziwa przyroda w wielkim mieście. Eko (Warszawa), nr 2: 19-20. [A &]

1988

            ---. 1988. Informacje i sugestie ornitologa dla konserwatorów drzew w parkach. Komunikaty Dendrol. wyd. Zarz. Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa, nr 8: 3-12. [A]

            ---., Nowicki W. 1988. Jak pomóc bocianom? Przyroda Polska, nr 3 (375): 14. [A]

            ---. 1988. Szkodliwa obojętność. Życie Warszawy, nr 155 (z 05.07.1988): 5. [A]

1987

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1987. Jak ptaki wykorzystują skrzynki lęgowe w  miejskich parkach. Przyroda Polska nr 2 (262): 10-11. [A]

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1987. Skrzynki lęgowe w miejskich parkach. Przyroda Polska nr 5 (365): 11-13. [A]

            ---. 1987. Warszawskie bociany. Życie Warszawy, nr 74 (13453 z 28-29.03.1987): 4. [A]

1986

            ---. 1986. Ptaki w warszawskich  Łazienkach. Przyroda Polska, nr 6 (264): 12-13. [A]

            ---. 1986. Powrót sokołów do miast. Świat Młodych, nr 7 (z 16.01.1986). [A]

1985

            ---. 1985. Pewna szczególna cecha ptaków. Świat Młodych,  nr 83 (z 11.07.1985). [A]

            ---. 1985. Y. O. C. – czyli czterdziestolecie brytyjskich ptakolubów. Świat Młodych,  nr 113 (z 19.09.1985).  [A]

1984

            ---. 1984. Turkawka i inne. Szkiełko i oko (Warszawa). 1984/8: 14.  [A, miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla młodzieży ]

1983

            ---. 1983. O gołębiach. Mała Delta.1983/8: 11. [ A, miesięcznik matem.- przyrodniczy dla młodzieży]

            &   Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M. 1983. Poradnik ochrony ptaków. wyd. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa, 100 ss. [K bis, wyd. II  poprawione. Rozdz. autorskie M. Luniaka: ”Ochrona ptaków w miastach i osiedlach”(ss. 71-87) i Kalendarz ochrony ptaków”(ss. 88-94)]

1980

            ML [Luniak M.]. 1980. An experiment in  Poland – Białołęka Dworska. Naturopa (Strasbourg) nr 36: 14.    [A 000 także wydania w wersji francuskiej i niemieckiej]

1979

            &   Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M. 1979. Poradnik ochrony ptaków. wyd. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa, 113 ss. [ K, &, rozdz. autorskie M. Luniaka: ”Ochrona ptaków w miastach i osiedlach”(ss. 87-102) i Kalendarz ochrony ptaków”(ss. 103-108)]

            &    Jakubiec Zb., Luniak M., Wesołowski T. 1979. Ptaki w nowej panoramie Wisły. Trybuna Ludu, nr 286 (10988 z 05.12.1979): 6. [A]

1977

                        15 artykułów [A] w gazecie harcerskiej Świat Młodych:

---. 1977.  Kalendarz ptakoluba. Styczeń 1977. Świat Młodych, nr 3 (z 06.01.1977). [A]

---. 1977. Przeprowadzka do domów. Świat Młodych, nr 12 (z 27.01.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Luty 1977. Świat Młodych, nr 15 (z 03.02.1977). [A]

---. 1977. Co się stanie z ptakami wodnymi ? Świat Młodych, nr 24 (z 24.02.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Marzec 1977. Świat Młodych, nr 27  (z 03.03.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Kwiecień 1977. Świat Młodych, nr 42 (z 07.04.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Maj 1977. Świat Młodych, nr 54 (z 05.05.1977). [A]

---. 1977. Gdy ptaki zagrażają plonom. Świat Młodych nr 60 (z 19.05.1977).[A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Czerwiec 1977. Świat Młodych, nr 66 (z 02.06.1977). [A]

---. 1977. Kto mieszka w ptasich skrzynkach ?  Świat Młodych, nr 78 (z 30.06.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Lipiec 1977. Świat Młodych, nr 81 (z 07.07.1977). [A]

---. 1977. Czy lubicie sowy ? Świat Młodych, nr 90 (z 28.07.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Sierpień 1997. Świat Młodych, nr 93 (z 04.08.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Wrzesień 1977. Świat Młodych. nr 105 (z 01.09.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Październik 1977. Świat Młodych, nr 120 (z 06.10.1977). [A]

1976

---. 1976. Delta Dunaju. Płomyk, nr 15/16 (z 25.08.1976): 438-441. [A]

---. 1976. Aby w Warszawie było więcej ptaków. Przyroda Polska nr 1 (20): 16-17. [A]

                        29 artykułów [A] w gazecie harcerskiej Świat Młodych:

---. 1976. Kalendarz Ptakoluba. Styczeń 1976. Świat Młodych, nr 1 (z  1.01.1976).   [A]

---. 1976. Ptasi rekord wysokości. Świat Młodych, nr 5 (z 10.01. 1976). [A]

---. 1976. O zwyczajach łabędzi. Świat Młodych, nr 7 (z 15.01.1976). [A]

---. 1976. Przeprowadzka do domów. Świat Młodych, nr 12 (z 27.01.1976). ]A]

---. 1976. Kalendarz  ptakoluba. Luty 1976. Świat Młodych, nr 16 (z 05.02.1976). [A]

---. 1976. Czy kwiczoły u nas zimują ? Świat Młodych, nr 19 (z 12.02.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Marzec 1976. Świat Młodych, nr 28 (z 04.03.1976). [A]

---. 1976. Odpowiedzi ptakolubom. Świat Młodych, nr 34 (z 18.03.1976). [A]

---. 1976.  Kalendarz  Ptakoluba. Kwiecień. Świat Młodych, nr 40 (z 01.04.1976). [A]

---. 1976. Aktualności klubu ptakolubów. Świat Młodych, nr 43 (z 08.04.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Maj 1976. Świat Młodych, nr 55 (z 06.05.1976). [A]

---. 1976. Jak prowadzić notatki ? Świat Młodych, nr 58 (z 13.05.1976). [A]

---. 1976 Jak działa nasz klub. Świat Młodych, nr 64 (z 27.05.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Czerwiec 1976. Świat Młodych, nr 67 (z 03.06.1976). [A]

---. 1976. Jajka poza gniazdami. Świat Młodych nr 70 (z 10.06.1976). [A]

---. 1976 Jak działa nasz klub. Świat Młodych, nr 64 (z 27.05.1976). [A]

---. 1976. Spotkania z ptakami. Świat Młodych, nr 76 (z 24.06.1976). [A]

---. 1976. Ptakoluby w klanie. Świat Młodych, nr 76 (z 24.06.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Lipiec 1976. Świat Młodych, nr 79 (z 01.07.1976). [A]

---. 1976. Jest to ptak bardzo piękny... Świat Młodych, nr 82 (z 08.07.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Sierpień 1976. Świat Młodych, nr 94 (z 05.08.1976). [A]

---. 1976. Miniona kariera pawiego ogona. Świat Młodych, nr 97 (z 12.08.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Wrzesień 1976. Świat Młodych, nr 106 (z 02.09.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Październik 1976. Świat Młodych, nr 121 (z 07.10.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Listopad 1976. Świat Młodych, nr 133 (z 04.11.1976).[A]

---. 1976. Jak pomagać ptakom ?  Świat Młodych, nr 130 (z 28.11.1976). [A]

---. 1976. Zimowy bankiet za 50 milionów dolarów. Świat Młodych,nr142 (z 25.11.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Grudzień  1976. Świat Młodych, nr 145 (z 02.12.1976). [A]

---. 1976. Zaczęło się od „ ptasiego dzbana”. Świat Młodych, nr 156 (z 30.12.1976). [A]

1975

---. 1975. Bilans zasobów ptactwa wodnego w Danii. Łowiec Polski, nr 8 (1491 z 16-30.04.1975): 6. [A]

---. 1975.  Akcja tygrys. Przyroda Polska, nr 2 (218): 32. [A]

---. 1975. Świecące zwierzęta. Płomyk, nr 1 (z 10.01.1975): 10-11. [A]

---. 1975. Świerszcz za kominem. Płomyk, nr 5 (z 10.03.1975): 146-147. [A]

---. 1975. Orły i orliki. Płomyk,  nr 17/18 (z 25.09.1975) : 490-491. [A]

                        12 artykułów [A] w gazecie Świat Młodych:

---. 1975. Czy chcesz zostać ornitologiem? Świat Młodych, nr 100 (z 21.08.1975). [A]

---. 1975. Listy z wakacji . Świat Młodych, nr 109 (z 09.09.1975).  [A]

---. 1975. Lirogony. Świat Młodych, nr 121 (z 09.10.1975).  [A]

---. 1975. Szukamy gniazd remiza, Świat Młodych, nr 121 (z 09.09.1975). [A]

---. 1975. Stacje Ornitologiczne w Polsce. Świat Młodych, nr 125 (z 18.10.1975): 7. [A]

---. 1975. Klucze dzikich gęsi. Świat Młodych, nr 139 (z 20.11.1975). [A]

---. 1975. Kalendarz ptakoluba. Listopad 1975. Świat Młodych nr 133 (z 06.11.1975): 5. [A]

---. 1975. Kalendarz ptakoluba. Grudzień 1975. Świat Młodych, nr 145 (z 04.12.1975). [A]

---. 1975. Kto kogo złapał? Świat Młodych, nr 148 (z 11.12.1975). [A]

---. 1975. Co to za sowy?  Świat Młodych, nr 153-154 (z 23-25.12.1975). [A]

---. 1975. Gdzie się gnieździ zimorodek? Świat Młodych, nr 153-154 z (23-25.12.1975).  [A]

---. 1975. Ptasie katastrofy. Świat Młodych. nr 155-156 (z 27-30.12.1975): 4.  [A]

P         1974

            ---. 1974. Przedmowa do wydania polskiego. w: Hanzak J. Jaja i gniazda ptakow. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa, ss. 2-3. [P]

            ---. 1974. Gdy krzyżują się szlaki ptaków i samolotów. Przekrój, nr 1537 (z 22.09.1974) ss. 1 i 10.  [A]

            ---. 1974. Uwaga ptaki! Skrzydlata Polska, nr 47 (1220 z 24.11.1974): 11. [A]

            ---. 1974. Miasto pełne ptaków. Życie Warszawy - Życie i Nowoczesność (z 14.03.1994): 3. [A]

            ---. 1974. Ptaki kontra samoloty. Przekrój, nr 1541 (z 20.10.1974): 14. [A]

[Luniak M]. 1974. The new national park in Poland. Newsletter of the Council of Europe (Strassbourg???), nr 74-11: 5. [A, 000]

            ---. 1974. Jak rozmawiają mewy. Płomyk, nr 1 (z 10.01.1974): 9-11. [A]

            ---. 1974. W krainie białych niedźwiedzi. Płomyk, nr 4 (z 25.02.1974): 110-113. [A]

            ---. 1974. Tajemnice mowy pszczół. Płomyk,  nr 10 (z 25.05.1974): 308-310. [A]

            ---. 1974. Delfiny są inteligentne . Płomyk, nr 13-14 (z 25.07.1974): 411-414. [A]

                        8 artykułów [A] w czasopismie Przyroda Polska:

---. 1974. Miliony ptaków w sieciach francuskich ptaszników. Przyroda Polska, nr 6 (210): 25.  [A]

---. 1974. Przeciw zagładzie ostrygojadów. Przyroda Polska,  nr 6 (210): 25. [A]

---. 1974. Ostoja flamingów uratowana. Przyroda Polska, nr 8 (212): 32. [A]

---. 1974. Obserwacje ptaków – hobby milionów. Przyroda Polska, nr 9 (213): 7-9. [A]

---.1974. Ptaki giną na szosach. Przyroda Polska, nr 9 (213): 32.  [A]

---. 1974. Ptaki przed zimą. Przyroda Polska, nr 11 (215): 14-15.  [A]

---. 1974.  Dokarmianie ptaków zimą. Przyroda Polska, nr 12 (216): 18-19.  [A]

---. 1974. Jak w filmie Hitchcocka. Ptaki utrapieniem farmerów. Przyroda Polska, nr 12 (216): 22  [A]

1974

            ---., Pawłowski W. 1974. O ptakach Warszawy. Nasza Ksiegarnia, Warszawa, 139 ss.[K & - Pawłowski W. autor ilustracji]

1973

            ---. Ptaki na gruzach Warszawy. Przekrój, nr 1478 (z 05.08.1973): 6-7.  [A]

            ---. 1973. O ptasich gniazdach. Przyroda Polska, nr 5 (???): 14-15.  [A]

            ---. 1973. Kocia rodzina. Płomyk, nr 5 (10.03.1973): 142-145.  [A]

            ---. 1973. Wróbel – mieszkaniec Warszawy. Stolica, nr 40 (1348): 4-5. [A]

1972

            ---, 1972. Zwierzęta w ekspansji. Problemy, nr 7 (316): 15-21.  [A]

            ---. 1972. W sprawie złej reputacji tchórza. Panorama Polska, nr 3 (188): 25. [A, czasopismo dla Polonii]

            ---. 1972 Szpaki o tej porze ?!  . Przyroda Polska, nr 1 (???): 14.  [A]

            ---. 1072. Kruk nie kruk w Warszawie???. Stolica, nr 10 (1265): ???.  [A]

            ---. 1972. Wiosenne wizyty mew w Warszawie. Stolica, nr14/15 (1269-70): 28-29. [A]

            ---. 1972. Stary niedźwiedź mocno śpi - czyli o śnie zimowym naszych zwierząt. Płomyk,  nr 1 (z 10.01.1972 ): 10-11. [A]

            ---. 1972. Wiosenne przyloty ptaków. Płomyk, nr 7 (z 10.04.1972): 205-207.  [A]

            ---. 1972. Tajemnice ptasich wędrówek. Płomyk, nr 20 (z 25.10.1972 ): 620-621.  [A]

1971

            ---. 1971. Ptaki w dobie urbanizacji. Problemy, nr 12 (309): 25-29.  [A]

            ---. 1971. Jak zawierałem znajomość z ptakami w Kanadzie. Przyroda Polska, nr 4: (??? ) 14-15.  [A]

            ---. 1971. Spotkanie z ptakami przy… winie. Przyroda Polska, nr 1 (???): 14-15.  [A]

            ---. 1971. Warszawskie gołębie. Stolica, nr 14/15 (1217-18): 22.  [A]

            ---. 1971. S…O...S... dla zwierząt z Czerwonej Listy. Płomyk, nr 2 (z 25.01.1971): 44-46. [A]

            ---. 1971. Portret psiej rodziny. Płomyk,  nr 6 (z 25.03.1971): 171-173.  [A]

            ---. 1971.Koncert z zielonej estrady. Płomyk, nr 9 (z 10.05.1971): 265-266.  [A]

1970

            ---. 1970. O ptakach w zimie. Zwierciadło, nr 2 (658 z 11.01.1970): 11.  [A]

            ---. 1970. Wiosenne znaki na niebie. Przyroda Polska, nr 4 (????): 16.  [A]

            ---. 1970. Dziwne ptaki pana Głowackiego. Przyroda Polska, nr 10 (????): 14.  [A]

            ---. 1970. Pomóżmy ptakom. Życie Warszawy, nr 32 (8189) z 07.02.1970, s. 8.  [A]

            ---. 1970. Wyjątkowo liczny przylot jemiołuszek. Życie Warszawy, nr 280 (8431 z 24.11.1970): 8.  [A]

                        7 artykułów [A] w czasopiśmie młodzieżowym Płomyk:

---. 1970. Władca arktycznych lodów. Płomyk, nr 2 (z 25.01.1970 ): 44-45. [A]

---. 1970. O kolorowych ptakach w zimie. Płomyk,  nr 3 (z 10.02.1970) : 80-81. [A]

---. 1970. Ile wiosen sobie liczą ? Płomyk, nr 6 (z 25.031970): 191.  [A]

---. 1970. Wśród motyli. Płomyk, nr 12 (z 25.06.1970): 368-370. [A]

---. 1970. Muszle i ich mieszkańcy. Płomyk, nr 16 (z 25.08.1970): 508-509. [A]

---. 1970. O sowach bez przesądów. Płomyk,  nr 17 (z 10.09.1970) : 526-529. [A]

---. 1970. Jeszcze to i owo o żyrafach. Płomyk nr 21 (z 10.11.1970): 643-645. [A]

1969

---. 1969. Ptasi hotel. W Warszawie nocują szpaki. Życie Warszawy, nr 79 (7924) z 03.04.1969.  [A]

---. 1969. Pierzaste niebezpieczeństwo. Życie Warszawy, nr 291 (8136 z 06.12.1969): 5. [A]

---. 1969. Gdy spotkacie łosia… Płomyk, nr 3 (z 10.02.1969): 97.  [A]

---. 1969. Z kroniki rodzinnej drozda śpiewaka. Płomyk, nr 10 (z 25.05.1969): 321. [A]

---. 1969. Dlaczego ptaki przekrzywiają głowy? Płomyk, nr 17 (z 10.09.1969): 526-527. [A]

---.  1969. Przyjaźń, która trwa od pięciu tysięcy lat. Płomyk, nr 23 (z 10.12.1969): 699-701. [A]

            6 artykułów w tygodniku Stolica:

---. 1969. Goście z dalekiej północy. Stolica,  nr 3 (1102): 12-13.  [A]

---. 1969. Skowronek  który śpiewa w mieście. Stolica, nr 10 (1109): 7.  [A]

---. 1969. Kawki w Warszawie? Stolica,  nr 21 (1120): 14.  [A]

---. 1969. Warszawskie słowiki. Stolica, nr 24 (1123): ???. [A]

---. 1969. Jest to ptak bardzo piękny…  . Stolica, nr 49 (1148): ???. [A]

---. 1969. Dzikie kaczki w warszawskich parkach. Stolica, nr 51-52 (1150-51): ???. [A]

1968

            ---. 1968. 10 lat Sekcji Ornitologicznej TZ. Express Wieczorny z 07.11.1968. [A]

            ---. 1968. Dziesięć lat ruchu ornitologicznego w Polsce. Życie Warszawy, nr 311 (7843) z 28.12.1968.  [A]

            ---. 1968. Jeśli znajdziesz gniazdo ptaka … Płomyk, nr 8 (z 25.04.1968): 246-247. [A]

            ---. 1968. O „ opuszczonych „ pisklętach i niebezpiecznych gniazdach. Płomyk,  nr 9 (z 10.05.1968): 266-267. [A]

1967

            ---. 1967. Nowy sympatyczny mieszkaniec Warszawy. Stolica, nr 20 (1014): 2-3. [A]

            ---. 1967. Kto widzial zimujące kosy? Życie Warszawy z 24.01.1967 i Express Wieczorny z 24.01.1967.  [A, notatka – apel do czytelników]

            ---. 1967. Kto widział zimujące kosy? Express Wieczorny z 24.01.1967.  [A,  notatka – apel do czytelników]

1965

            ---. 1965. Ptaki naszej stolicy. Przyroda Polska, nr 1 (???): 5. [A]

            ---. 1965.Ptaki zimujące w naszym kraju. Przyroda Polska, nr 2 (???): 5.  [A]

            ---. 1965. Niespodzianki w marcowym lesie. Przyroda Polska, nr 3 (???): 18.  [A]

1962

            [Luniak M] 1962. Odkrycie trzeciego okazu praptaka. Biul. Naukowo-Techniczny PAP,  nr 2 (40): 8-9.  [A 000]

             [Luniak M] 1962. ABC o… łabędziach w Polsce. Biul. Naukowo-Techniczny PAP, nr 2 (42): 8-9  (06.02.1962). [A 000]