Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.12.2014 r numer ogłoszenia 12/2014                       

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 1 op. 3500 POP-7TM Polymer 4393708 Life Technologies

Zadanie 2: 1 op. Anode Buffer Container 3500 Series 4393927 Life Technologies

Zadanie 3: 1 op. Cathode buffer container 3500 series 4408256 Life Technologies

  1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

618,52 zł

760,78 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

335,58 zł

412,76 zł

Zadanie nr 3

 Numer

 oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

     Cena netto

   Cena brutto

     1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

      470,00 zł

       578,10 zł

 

  1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

 

w zakresie zadań 1, 2, 3: Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

  ul. Bonifraterska 17

  00-203 Warszawa

 

  1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : w zakresie wszystkich zadań: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;
  2. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
  3. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3: Life Technologies  Polska Sp. z o.o.,  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 17.12.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 17.12.2014 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ