Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Informacje o projekcie

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2010 do marca 2014 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2.  Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w ramach poddziałania 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
Zasadniczym celem Projektu jest utworzenie ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, multidyscyplinarnego, pełnotekstowego, przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, na którego czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN.
Celami szczegółowymi Projektu są:

 • modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16, jednych z najlepszych polskich jednostek naukowych reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne;
 • zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum (monografii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów, co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności;
 • zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bieżącego dorobku naukowego Instytutów Konsorcjum poprzez zbudowanie Archiwum cyfrowego Instytutów Konsorcjum (archiwizacja plików matek);
 • umożliwienie ogółowi dostępu do pozycji udostępnianych obecnie tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy (stare druki książki i mapy, rękopisy, czasopisma, zdjęcia, kartoteki i pozycje zachowane tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na świecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszłości, poprzez cyfrową archiwizację tych wyselekcjonowanych pozycji. Wiele z tych historycznych zbiorów aktualnie służy badaniom naukowym, np. historyczne mapy są pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi.
 • zwiększenie dostępności do pozostałych wyselekcjonowanych unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktorskich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji badań;
 • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium Konsorcjum w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz zwiększenie dostępności tych zasobów dzięki dodaniu bezpośrednich do nich linków w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Konsorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT  i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu WorldCat;
 • odbudowa młodej kadry poprzez zatrudnienie w Projekcie absolwentów uczelni wyższych, oraz udział w pracach merytorycznych doktorantów Instytutów Konsorcjum.
 • wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość i wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej spoza ośrodków wielkomiejskich poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe dotychczas niedostępne chociażby z powodu praw autorskich, a służące m.in. dydaktyce na różnych poziomach nauczania;
 • podnoszenie umiejętności użytkowników bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w wartościowych zasobach Internetu w ramach spotkań informacyjnych promujących Projekt.
 • pomoc merytoryczna i organizacyjna mniej zaawansowanym członkom Konsorcjum, która umożliwi włączenie wyników badań ich Instytutów do światowego obiegu informacji;

W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów Bibliotek i Instytutów Konsorcjum, przy czym jest to drobna część ich kolekcji. Biblioteki Konsorcjum posiadają łącznie ponad 2 miliony woluminów zbiorów (dane z 31.12.2009 r.). Realizacja Projektu stanowić będzie dopiero dobry początek wielkiej pracy czekającej Instytuty, które będą chciały pokazać Światu swój dorobek naukowy (pięć spośród 16 Instytutów tworzących Konsorcjum posiada biblioteki zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego). Praca ta jest jednak konieczna do wykonania, gdyż obecnie nie da się prowadzić prac technicznych, naukowych i służebnych gospodarce bez szybkiej i wiarygodnej informacji dostępnej poprzez Internet. Potrzebna jest ona czytelnikom Bibliotek uczestniczących w Projekcie, a więc finansistom, geodetom, drogowcom, farmaceutom, naukowcom, numerykom i wielu, wielu innym specjalistom.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych będzie ogólnodostępną platformą dostępu do cyfrowych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, pracowników gospodarki, pracowników informacji naukowej, ale też uczniów, studentów i całego społeczeństwa.
Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra , który jest standardem obecnie używanym w Polsce.
W projekcie RCIN uczestniczą:

Do realizacji Projektu  konieczne było utworzenie 5 pracowni skanowania, wyposażonych
w specjalistyczne skanery (w tym dziełowe, pozwalające na bezpieczną digitalizację pozycji dawnych), obsługujących rotacyjnie wszystkie Instytuty, realizując zgłaszane przez nie potrzeby.
GŁÓWNA PRACOWNIA SKANOWANIA – MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN:

 • dwa ScanRoboty 2.0 MDS
 • skaner Bookeye 3 formatu A2
 • skaner mikrofilmów Mekel M200 ViewScan
 • stanowisko do reprodukcji Kaiser z aparatem fotograficznym Nikon

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN:

 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A1
 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A2

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN:

 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A2

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN:

 • skaner szczelinowy Scamax 402 BD
 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A1

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOGRAFII PAN:

 • skaner do negatywów z przystawką do mikrofilmów Canon MS35OII
 • skaner szerokoformatowy do map i wykresów Wide Tek36
 • skaner dziełowy Bookeye 4 do formatu A2

Serwer dLibra – oprogramowanie dLibra obsługujące RCIN w sieci umieszczone jest na nowym serwerze kasetowym w przebudowanej dla celów Projektu Serwerowni Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Muzeum i Instytutu Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa


e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
* czytelnia i wypożyczenia, informacja o zbiorach: (22) 629 32 21 w. 59, 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* wypożyczalnia międzybiblioteczna: (22) 629 32 21 w. 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* sprzedaż wydawnictw: (22) 629 32 21 w. 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik usług reprograficznych

Zbiory Biblioteki MiIZ PAN

Odbitka kserograficzna (czarno-biała)

Format

Cena brutto w PLN

Uwagi

A4 jednostronne

0,40

 

A4 dwustronne

0,80

A3 jednostronne

0,70

A3 dwustronne

1,40

Skanowanie z oryginału (samoobsługa)

A4/A3 1 skan

0,20

 • zapis w formacie pdf, jpg, tiff;
 • 300-600 dpi;
 • skan czarno-biały lub kolorowy;
 • możliwość zapisu na pendrive lub wysyłki plików mailem (do 10 MB).

Skanowanie z oryginału (usługa realizowana przez bibliotekarza)

A4/A3 1 skan

0,40

 • zapis w formacie pdf;
 • 300 dpi;
 • skan czarno-biały ;
 • wysyłka mailem (do 10 MB) lub zapis na płycie CD/DVD.

A4/A3 1 skan

1,80

 • zapis w formacie pdf;
 • skan kolor;
 • 600 dpi;
 • zapis na płycie CD/DVD.

Kopiowanie skanów z zasobów cyfrowych Biblioteki MiIZ PAN

A4/A3 1 skan

0,30

 • skan czarno-biały lub kolorowy;
 • wysyłka mailem (do 10 MB) lub zapis na płycie CD/DVD.

Zbiory Archiwum MiIZ PAN

Skanowanie z oryginału

Format

Cena brutto w PLN

Dopłaty

A4 /A3 300 dpi 1 skan

Powyżej A3

5,00

10,00

 • plus 15,00 publikacja
 • plus 50,00 cele komercyjne
 • plus 50,00 usługa ekspresowa

 W przypadku wysyłki kopii ksero lub nośnika pocztą tradycyjną, do ceny dolicza się koszt przesyłki.

W przypadku innych usług, wykraczających poza niniejszy cennik, każdorazowo cena jest uzgadniana z wykonawcą.

Zamówienia  składać można za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres:

Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

 

Zamówienia korespondencyjne powinny zawierać następujące informacje:

 • tytuł czasopisma
 • rok
 • tom
 • strony
 • nazwisko pierwszego autora
 • pierwsze trzy wyrazy tytułu
 • nazwę i adres zamawiającego
 • nazwę i adres płatnika faktury

 

Wykonane reprodukcje mogą być przeznaczone jedynie do dozwolonego użytku własnego (Dz.U. Nr 80, poz. 904 z 2000 r., ze zm.).

 

Regulamin świadczenia usług digitalizacyjnych plik - Pobierz

REGULAMIN BIBLIOTEKI
MUZEUM i INSTYTUTU ZOOLOGII PAN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne Muzeum i Instytutu Zoologii PAN dla celów naukowych, dydaktycznych oraz popularyzacji nauk przyrodniczych;
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są wszystkim zainteresowanym tematyką gromadzonego księgozbioru;
 3. Zbiory Biblioteki, jako cenne dobro społeczne, powierza się pod opiekę użytkownika, który
  w razie ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia ponosi odpowiedzialność materialną;
 4. Czas funkcjonowania Biblioteki określa Kierownik w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum
  i Instytutu Zoologii PAN i podaje do wiadomości użytkowników;
 5. Użytkownicy Czytelni zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Czytelni i Wypożyczalni i ścisłego stosowania się do jego wymogów,
  2. wpisywania się do księgi korzystających z Czytelni (dotyczy pracowników MiIZ PAN)
   lub do wypełnienia Karty Czytelnika stanowiącej załącznik nr 1 (dotyczy czytelników
   spoza MiIZ PAN),
  3. zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni własnych materiałów,
  4. zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń w udostępnionych wydawnictwach,
  5. pozostawienia okryć wierzchnich, teczek i toreb w wyznaczonym miejscu, zachowania ciszy
   i porządku (m.in. nie używania telefonów komórkowych),
  6. niepalenia tytoniu i niespożywania posiłków oraz napojów w pomieszczeniu Czytelni,
  7. troskliwego obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m. in. niepodkreślania
   i kalkowania, nieużywania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu;
 6. W Czytelni można korzystać:
  1. z księgozbioru podręcznego i wydawnictw bieżących, znajdujących się w Czytelni, biorąc bezpośrednio z półek potrzebne wydawnictwa i zwracając je po wykorzystaniu dyżurnemu bibliotekarzowi,
  2. z księgozbioru podstawowego Biblioteki, składając czytelnie wypełnione i podpisane zamówienia, osobno na każdą pozycję oznaczoną jedną sygnaturą (jednorazowo
   5 zamówień), nie później niż 30 minut przed zakończeniem pracy Czytelni,
  3. ze zbiorów specjalnych (tj. starodruków, wydawnictw 1801-1900, mikrofilmów, foto-kopii, dokumentów kartograficznych oraz rzadkich i cennych wydawnictw) na zasadach określonych w § 3 Udostępnianie zbiorów specjalnych;
 7. Biblioteka udostępnia w Czytelni swoje zbiory elektroniczne w sieci in stanowiskach komputerowych według następujących zasad:
  1. dokumenty elektroniczne będące własnością Biblioteki lub na korzystanie z których Biblioteka wykupiła licencję, lub uzyskała na ich udostępnianie zgodę autorów mogą być wykorzystywane przez użytkowników w zakresie własnego użytku osobistego, do celów naukowych i edukacyjnych,
  2. zabroniona jest niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, redystrybucja lub odsprzedaż dokumentów udostępnianych elektronicznie;
  3. zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji u udostępnianych dokumentach elektronicznych i oprogramowaniu, szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania dokumentów elektronicznych lub ich celowego zniszczenia pokrywa użytkownik;
 8. Wydawnictwa potrzebne użytkownikowi do kontynuowania pracy w ciągu kolejnych dni mogą być zarezerwowane w Czytelni na okres uzgodniony z dyżurnym bibliotekarzem;
 9. Poza obręb Biblioteki Muzeum i Instytutu Zoologii PAN nie wypożycza się:
  1. zbiorów specjalnych Biblioteki,
  2. wydawnictw wydanych w latach 1901- 1945 (prawo wypożyczania tych wydawnictw mają tylko pracownicy naukowi MiIZ PAN),
  3. wydawnictw, których forma wydawnicza (wielkość formatu) lub stan zachowania nie pozwala na korzystanie z nich poza Czytelnią,
  4. wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym,
  5. prac doktorskich;
 1. Prawo do wypożyczania zbiorów poza Bibliotekę mają osoby i podmioty wymienione w załączniku nr 2 , na zasadach tamże określonych
 2. Inne biblioteki oraz instytucje nie posiadające bibliotek mogą otwierać konta wypożyczeń na podstawie złożonej deklaracji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 2

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje tylko zamówienia wypełnione czytelnie i dokładnie, każde na osobnym rewersie, podpisane przez osobę upoważnioną, opatrzone pieczęcią biblioteki lub instytucji wypożyczającej;
 2. Stan konta bibliotek i instytucji korzystających ze zbiorów Biblioteki nie może przekroczyć
  10 pozycji;
 3. Biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu wydawnictw w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Przedłużenie terminu zwrotu wymaga zgłoszenia przed upływem tego terminu. Zgoda na przedłużenie terminu zwrotu uzależniona jest od zamówień złożonych przez innych użytkowników. Po upływie terminu zwrotu Biblioteka wysyła upomnienie. Brak zwrotu monitowanego wydawnictwa powoduje wstrzymanie realizacji dalszych zamówień;
 4. Wypożyczone wydawnictwa powinny być przesyłane przesyłką wartościową bądź listem poleconym oraz odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem;
 5. Biblioteka wypożyczająca odpowiada za uszkodzenia lub utratę wypożyczonych wydawnictw.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH

§ 3

 1. Zbiory specjalne, udostępniane są w Czytelni:
  - pracownikom naukowym MiIZ bez specjalnego zezwolenia,
  - doktorantom MiIZ bez specjalnego zezwolenia z wyjątkiem starodruków,
  - pozostałym użytkownikom Czytelni MiIZ PAN
  na podstawie zezwolenia udzielonego przez Kierownika Biblioteki po złożeniu wniosku zgodnie
  z załączonym wzorem ( załącznik nr 4);
 2. Czytelnicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są do zwrócenia dyżurnemu bibliotekarzowi udostępnionych mu pozycji w wypadku opuszczenia Czytelni nawet na krótką przerwę;
 3. Użytkownik starodruków MiIZ zobowiązany jest dodatkowo do :
  1. pozostawienia dowodu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza,
  2. potwierdzenia podpisem odbioru i zwrotu udostępnianego starodruku
  3. w Rejestrze Udostępniania Starodruków,
  4. zajęcia na sali miejsca wyznaczonego przez dyżurnego bibliotekarza;
 1. Ze starodruków nie wolno wykonywać odbitek kserograficznych, skanów oraz innego rodzaju reprodukcji własnym sprzętem (np. aparatem fotograficznym);
 2. Z wydawnictw 1801-1900, mikrofilmów, fotokopii, dokumentów kartograficznych oraz rzadkich
  i cennych wydawnictw można wykonywać odbitki kserograficzne, skany oraz innego rodzaju reprodukcje własnym sprzętem (np. aparatem fotograficznym) tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza;
 3. Użytkownik odpowiada za stan udostępnionych zbiorów specjalnych, dostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić personelowi Czytelni;
 4. Nie udostępnia się użytkownikom oryginałów dzieł ze zbiorów specjalnych, jeśli posiadają one kopie, w tym wersję elektroniczną. Czytelnikowi umożliwia się dostęp do kopii dzieła.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW MiIZ

§ 4

 1. Pracownicy MiIZ PAN mogą za pośrednictwem Biblioteki korzystać ze zbiorów bibliotek krajowych oraz poprzez Bibliotekę Narodową ze zbiorów bibliotek zagranicznych;
 2. Pracownicy udający się na urlop wychowawczy, urlop bezpłatny lub wyjeżdżający służbowo
  na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są do zwrotu do Biblioteki wszystkich wypożyczonych wydawnictw;
 3. Pracownicy odchodzący z MiIZ PAN lub przechodzący na emeryturę zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych wydawnictw do końca zatrudnienia w placówce. Pracownicy naukowi, którzy po przejściu na emeryturę kontynuują pracę naukową mogą za zgodą Dyrektora korzystać ze zbiorów Biblioteki na zasadach określonych w ust. 2;
 4. Pracownicy MiIZ PAN zobowiązani są do udostępnienia w Czytelni, na każde żądanie pracownika Biblioteki, wypożyczonych wydawnictw, w przypadku gdy są one potrzebne czytelnikom spoza MiIZ PAN;
 5. Pracownicy MiIZ PAN zobowiązani są do udostępnienia Bibliotece wypożyczonych wydawnictw
  w celu przeprowadzenia skontrum, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ujawnione w skontrum braki należy wyjaśnić w ciągu miesiąca;
 6. Pracownicy MiIZ PAN nie mają prawa wypożyczać wydawnictw znajdujących się na ich rewersach innym osobom lub instytucjom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego wydawnictwa użytkownik jest zobowiązany przekazać inny egzemplarz tego samego druku, w wyjątkowym przypadku może przekazać inne wydawnictwo, jeżeli Kierownik Biblioteki, w porozumieniu z Komisją do spraw Ubytków
  w Księgozbiorze Biblioteki, uzna je za równowartościowe. Gdy użytkownik nie ma możliwości wywiązać się z tego zobowiązania powinien złożyć w Bibliotece pisemne oświadczenie oraz wpłacić ekwiwalent w wysokości 3-krotnej aktualnej wartości zagubionej pozycji. W razie uszkodzenia wydawnictwa użytkownik ponosi pełne koszty jego naprawy;
 2. W przypadku nie zastosowania się do wymogów zawartych w Regulaminie Biblioteka ma prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

Biblioteka prowadzi sprzedaż wydawnictw MiIZ PAN w siedzibie Instytutu, ul. Wilcza 64, w godz. 9.00-15.00 (p. 111, I piętro) oraz sprzedaż wysyłkową.


Oferujemy: czasopisma bieżące i numery archiwalne, serie wydawnicze i książki


Zamówienia można składać:

 • poprzez formularze zamówień umieszczone przy każdej publikacji w zakładce Wydawnictwa
 • pocztą elektroniczną
 • faksem (22) 629 63 02
 • telefonicznie 22 629 32 21 w. 15
 • listownie na adres Biblioteki

 

Do cen podanych w katalogu doliczamy koszt wysyłki według cennika Poczty Polskiej. Płatność przelewem, kartą płatniczą, gotówką oraz za pobraniem pocztowym.

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN posiada bogaty księgozbiór zoologiczny, gromadzi literaturę polską i zagraniczną z zakresu zoologii ze szczególnym uwzględnieniem systematyki oraz zoogeografii, literaturę entomologiczną i ornitologiczną. Ostatnio również wydawnictwa dotyczące genetyki i biologii molekularnej.

Źródłami gromadzenia księgozbioru są: zakup, prenumerata, wymiana wydawnictw, dary. Większość zbiorów stanowią pozycje/wydawnictwa zagraniczne, pozyskiwane na drodze wymiany. Wymiana prowadzona jest z ok. 700 placówkami zagranicznymi.

Stan naszego księgozbioru na 31.12.2011 r., to ogółem 247 377 wol., w tym:

 • czasopisma: 119 952 wol.
 • książki: 45 799 wol.
 • nadbitki: 74 065 wol.
 • zbiory specjalne:
  • zbiory kartograficzne: 4.955 jedn.
  • zbiory fonograficzne: 134 jedn.
  • 1272 starodruków.

Najstarszy posiadany przez nas starodruk, to: „O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne (…)” 
Hieronima Spiczyńskiego z roku 1542.

Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
Biblioteka
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa
www.miiz.waw.pl/bibliotekaBiblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii jest specjalistyczną biblioteką naukową,
gromadzącą  literaturę polską i zagraniczną z zakresu zoologii ze szczególnym uwzględnieniem:
systematyki, zoogeografii, entomologii, ornitologii oraz genetyki i biologii molekularnej.

Komputery  znajdujące się w czytelni umożliwiają dostęp do bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych:
Zoological Record (od 1864 r.), MedineBioOne,  ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki m. in.:
ElsevierSpringerWiley-Blackwell , EBSCO Publishing  (np. baza Academic Search Complete), Web of ScienceSCOPUS, AGRO
oraz publikacji i czasopism dostępnych online m. in. NatureScience, Journal of Systematic Palaeontology.

Od grudnia 2010 r. Biblioteka MiIZ PAN  biblioteka współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT, współtworzonym przede wszystkim przez polskie biblioteki naukowe, stosujące zintegrowane systemy biblioteczne.

Biblioteka MiIZ PAN uczestniczy w realizacji Projektu  Repozytorium Cyfrowe Instytutów  Naukowych,
finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W ramach tego Projektu Biblioteka digitalizuje własne zbiory wzbogacając zasoby Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Planowane jest  wyposażenie Czytelni w stanowiska komputerowe przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Historia księgozbioru Biblioteki wiąże się ze zorganizowaniem w 1819 r. Gabinetu Zoologicznego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje o księgozbiorze zgromadzonym przez Feliksa Pawła Jarockiego - pierwszego kustosza Gabinetu, pozwalają stwierdzić, że nabywanie książek podyktowane było przede wszystkim potrzebą gromadzenia literatury koniecznej do opracowywania zbiorów zoologicznych Gabinetu.

Dzięki staraniom Jarockiego, w 1826 r. zostały zakupione pierwsze dzieła: G. W. F. Panzera: Beyträge zur Geschichte der Insecten, Faunae Insectorum Germanicae borealis prodromus, Faunae Insectorum Germanicae initio, Systematische Nomenclatur über Schäffers Abbildungen der Insecten; O. F. Müllera: Zoologia Danica; J. W. Meigena: Systematische Beschreibung der bekannten Europäischen zweiflügeligen Insecten; P. A. Latreille’a: Histoire Naturelle […] des Crustaces et des Insectes, 14 tomów. Do 1862 r. Jarocki zgromadził 291 woluminów.

Następny kustosz Gabinetu - Władysław Taczanowski powiększył księgozbiór do 716 woluminów. Z jego też inicjatywy, przy finansowym wsparciu Jana Tadeusza Lubomirskiego, wydano pierwsze wydawnictwo Gabinetu - Wiadomości z nauk przyrodzonych: z. 1 w 1880, z. 2 w 1882.

Podstawą księgozbioru Biblioteki stały się zbiory dzieł prywatnego Muzeum hrabiów Branickich. Zostało ono założone w latach osiemdziesiątych XIX w., kiedy rodzina Branickich wycofała się ze świadczeń na rzecz Gabinetu Zoologicznego z obawy przed wywiezieniem gromadzonych tam zbiorów do Rosji. Po I wojnie światowej Ksawery Branicki przekazał cały zbiór Muzeum, wraz z księgozbiorem, na rzecz Narodowego Muzeum Przyrodniczego - Działu Zoologicznego, przemianowanego w 1921 na Polskie Państwowe Muzeum Przyrodnicze – Dział Zoologiczny, a w 1928 r. na Państwowe Muzeum Zoologiczne.

W latach 1919-1939 księgozbiór Biblioteki powiększał się bardzo szybko, głównie za sprawą licznych darów napływających z kraju i zagranicy, a także wymiany wydawnictw. Była ona możliwa dzięki wydawaniu czasopism Muzeum: Annales Zoologici Musei Zoologici Polonici (1921), Fragmenta Faunistica Musei Polonici Historiae Naturalis (1930), Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici (1933). We wrześniu 1939 r. Biblioteka posiadała 36.768 woluminów. Straty wojenne wyniosły około 1.500 woluminów. W styczniu 1945 r. Państwowe Muzeum Zoologiczne wznowiło działalność, rozpoczęła również pracę Biblioteka.

Naczelna Dyrekcja Bibliotek od r. 1945 przyznała Bibliotece Państwowego Muzeum Zoologicznego prawo przejmowania księgozbiorów zabezpieczonych z dziedziny zoologii. Do wzrostu zasobów przyczyniła się także wznowiona wymiana wydawnictw, która objęła wiele nowych instytucji, osiągając w 1952 r. poziom przedwojenny (615 instytucji). W latach 1948-52 zakupiono także szereg podstawowych dzieł i czasopism zoologicznych niezbędnych do pracy naukowej. Znacznym źródłem nabytków w latach 1946-1964 były również dary indywidualnych ofiarodawców oraz instytucji krajowych i zagranicznych (18 000 woluminów).

Po 1953 r., kiedy Państwowe Muzeum Zoologiczne weszło w skład nowo zorganizowanego Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka uznana została za centralną bibliotekę zoologiczną o zadaniach ogólnokrajowych i otrzymała nazwę Biblioteki Głównej (1954).

ImageProfesjonalny skaner książkowy Minolta PS7000

Jest urządzeniem skonstruowanym do efektywnego skanowania starodruków i czasopism. Obraz obiektu odczytywany jest przy pomocy wysięgnika umieszczonego bezpośrednio nad książką, co wyklucza potrzebę rozginania okładki, jak ma to miejsce w kserokopiarce lub standardowym skanerze stacjonarnym. Produktem skanowania jest plik w formacie PDF, co umożliwia łatwy i powszechny dostęp do publikacji.

Bezpieczeństwo

Pozwala na skanowanie starodruków bez potrzeby ich nadmiernego rozginania. Operuje światłem o mniejszym natężeniu niż kserokopiarki, nie jest szkodliwy dla starodruków. 

Możliwości i jakość

Maksymalna wielkość skanowanego obiektu - A2. Skany czarno-białe i w odcieniach szarości w rozdzielczości 300-600 dpi w zależności od formatu obiektu. Plikiem wyjściowym jest wielostronicowy PDF, lub plik graficzny dowolnego formatu. Obrazy są wyczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, oprócz tych które znajdują się pomiędzy wierszami tekstu.

Image 

 

 

Skan

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

informujemy, że  od  listopada 2020, czytelnia Biblioteki MiIZ PAN jest nieczynna do odwołania.

Naszych pracowników i współpracowników prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: tel. 22 629 32 21 w. 159, 115 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Równocześnie zapraszamy do korzystania z naszego Repozytorium cyfrowego (RCIN) dostępnego pod adresem: https://rcin.org.pl/miiz/dlibra

Podkategorie