Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 14.11.2014 r.

numer ogłoszenia 5/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia:            dostawy [ X] usługi [  ]

 

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Zestaw(y) do amplifikacji całego transkryptomu na 50 próbek.

 

  1. Liczba złożonych ofert: 2

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. 54-116 Wrocław ul. Ostródzka 13

6052,00 zł/7443,96 zł

2.

Sigma-Aldrich Sp.z o.o. 61-626 Poznań ul. Szelągowska 30

10802,04 zł netto

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr .1
  2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : najniższa cena
  3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
  4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: Syngen Biotech Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 54-116 Wrocław , ul. Ostródzka 13

.

Data udzielenia zamówienia: 14.11.2014 r.

 

 

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X]   NIE  [   ]

 

 

 Warszawa,  dnia 14.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ