Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 10.07.2015 r

numer ogłoszenia 10/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: proteinase K, 20mg/ml, 2ml

Zadanie 2: EDTA 0,5M, pH=8.0, 1L

Zadanie 3: TE buffer 100x, 100ml

Zadanie 4: N-Lauroylsarcosine solution, 20%, 10ml

Zadanie 5: Phenol red solution, 0.5%, 100ml

Zadanie 6: Drabina DNA 50bp – standard wielkości do elektroforezy DNA

Zadanie 7: Dithiothreitol solution 1M, 10 ml

Zadanie 8: Woda do biologii molekularnej, 6L (w opakowaniach po max 1L)

Zadanie 9: Qiagen HotStarTaq Plus Master Mix Kit (1000)

 

  1. Liczba złożonych ofert : 7

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

572,40 zł

704,05 zł

3.

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

380,28 zł

410,70 zł

4.

Promega GmbH,

High-Tech-Park

Schildkrötstr. 15,

68199 Mannheim, Germany

300,00 zł

300,00 zł

 

Zadanie nr 2

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

506,60 zł

623,12 zł

3.

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

179,92 zł

221,30 zł

4.

Promega GmbH,

High-Tech-Park

Schildkrötstr. 15,

68199 Mannheim, Germany

700,00 zł

700,00 zł

 

Zadanie nr 3

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

3.

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

106,31`zł

130,76 zł

 

Zadanie nr 4

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

         do dnia składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta

 

 

 

Zadanie nr 5

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

71,63 zł

88,10 zł

 

Zadanie nr 6

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

251,20 zł

308,98 zł

2.

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

332,64 zł

409,15 zł

3.

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

286,23 zł

352,06 zł

4.

Promega GmbH,

High-Tech-Park

Schildkrötstr. 15,

68199 Mannheim, Germany

200,00 zł

200,00 zł

5.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa

315,00 zł

387,45 zł

6.

ABO Sp. z o.o.

ul. Podleśna 6a

80-255 Gdańsk

180,00 zł

221,40 zł

 

Zadanie nr 7

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

2 801,40 zł

3 445,72 zł

2.

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

92,80 zł

114,14 zł

3.

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

161,21 zł

198,29 zł

 

Zadanie nr 8

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1 417,80 zł

1 743,89 zł

2.

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

655,80 zł

806,64 zł

3.

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

1 378,08 zł

1 695,04 zł

4.

Promega GmbH,

High-Tech-Park

Schildkrötstr. 15,

68199 Mannheim, Germany

4 500,00 zł

4 500,00 zł

5.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa

1 650,00 zł

2 029,50 zł

 

Zadanie nr 9

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Promega GmbH,

High-Tech-Park

Schildkrötstr. 15,

68199 Mannheim, Germany

1 600,00 zł

1 600,00 zł

7.

ALAB-GEN Sp. z o.o

Ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

2 530,80 zł

2 733,26 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 6 i 9: Promega GmbH,

    High-Tech-Park

    Schildkrötstr. 15,

    68199 Mannheim, Germany

- w zakresie zadań nr 2 i 3: Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.

      ul. Puszkina 80

                                             92-516 Łódź

- w zakresie zadań nr  5, 7 i 8:Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

          ul. Szelągowska 30,

                                                 61-626 Poznań

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 3, 5: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

      - w zakresie zadań1, 2, 6, 7, 8, 9: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - w zakresie zadań 1, 6 i 9: Promega GmbH, High-Tech-Park,  Schildkrötstr. 15, 68199                     Mannheim, Germany. Data udzielenia zamówienia 10.07.2015 r.

      - w zakresie zadań nr 2 i 3: Polgen Sp. z o.o. – Sp. K. ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Data udzielenia zamówienia 10.07.2015 r.

- w zakresie zadań nr  5, 7 i 8: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,  ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.     Data udzielenia zamówienia 10.07.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 10.07.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki