Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 11.12.2014 r.

numer ogłoszenia 11/2014

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

  1. 1.     Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 1 op. Polimer POP-7 do sekwenatorów Applied Biosystems 3130/3130xl, nr kat.: 4363785

Zadanie nr 2: 2 op. po 100 ml, woda wolna od nukleaz i DNA, sterylna, dejonizowana, molecular biology grade (z przeznaczeniem do reakcji PCR) nr kat.: E0212-01

Zadanie nr 3: 2 op. polimerazy Taq DNA rekombinowana Thermo Scientific, nr kat.: EP0402

Zadanie nr 4: 1 op. (5 x 1 ml) 2mM dNTP mix (Thermo Scientific), nr kat.: R0242

Zadanie nr 5: 1 op. wzorzec masy DNA GeneRuler 100bp DNA, 100 aplikacji Thermo Scientific, nr kat.: SM0243

Zadanie nr 6: 1 op. 6x loading dye solution Thermo Scientific, nr kat.: R0611

Zadanie nr 7: 1 op. Midori Green Advance DNA Stain (Thermo Scientific), nr. kat.: MG04

Zadanie nr 8: 1 op. (4 x 1,25 ml) 25 mM MgCl2 (Thermo Scientific), nr kat.: R0971

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki