Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 16.12.2014 r

numer ogłoszenia 13/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 2 op. TWEEN® 20,  BioXtra, viscous liquid P7949-500ml Sigma-Aldrich;

Zadanie 2: 1 op. Sodium hydroxide solution, volumetric, 4 M NaOH (4N) 71535 Fluka;

  1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

  Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma-Aldrich Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

479,88 zł

590,25 zł

 

  Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma-Aldrich Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

196,48 zł

241,67 zł

  1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

w zakresie zadań nr: 1 i 2:   Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

 

  1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : w zakresie wszystkich zadań - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;
  2. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
  3. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1 i 2 Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Data    udzielenia zamówienia: 16.12.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 16.12.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ