Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 18.12.2014 r.

numer ogłoszenia 14/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

  1. 1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII     

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników producenta Pacific Biosciences, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 3 op.  DNA Sequencing Reagent 4.0 Pacific Biosciences, nr. kat. 100-356-200;

Zadanie nr 2: 3 op. SMRTCell 8Pac V3 (8 Cells) Pacific Biosciences, nr. kat. 100-171-800;

Zadanie nr 3: 1 op. DNA/Polymerase Binding Kit P6 Pacific Biosciences, nr. kat. 100-356-300.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ