Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.05.2015 r

numer ogłoszenia 2/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 1 op. NucleoSpin®Tissue 50 izolacji MACHEREY-NAGEL 740 952.50

Zadanie 2: 2 op. QIAGEN Multiplex PCR Kit 100 206143

Zadanie 3: 2 op. CEQ Separation Gel LPA Beckman Coulter 608010

Zadanie 4: 3 op. CEQ DNA Size Standard 400 Beckman Coulter 608098

Zadanie 5: 2 op. Sample Loading Solution Beckman Coulter 608082

Zadanie 6: 2 op. CEQ Separation Buffer, 4/pk Beckman Coulter 608012

 

  1. Liczba złożonych ofert : 5

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

453,16 zł

557,39 zł

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

550,00 zł

676,50 zł

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa

1 100,00 zł

1 353,00 zł

3.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

1 851,80 zł

1 999,94  zł

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

1 180,00 zł

1 451,40 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

712,72 zł

876,64 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

956,55 zł

1 176,55 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

464,74 zł

571,63 zł

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

356,36 zł

438,32 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania nr 1: AQUA LAB A. Sierzputowski

   i Wspólnicy Sp. j.

   ul. Zabłocka 10

  03-194 Warszawa

- w zakresie zadania nr 2 : Prospecta Sp. z o.o.

                                       ul. Barbórki 8

    04-511 Warszawa

- w zakresie zadań nr  3, 4, 5, 6: Comesa Polska

 ul. Wolińska 4

 03-699 Warszawa

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 3, 4, 5, 6: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

      - w zakresie zadań1 i 2: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 29.05.2015 r.

- w zakresie zadania nr 2:. Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 29.05.2015 r.

- w zakresie zadań nr 3, 4, 5, 6: Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 29.05.2015 r.

.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 29.05.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki