Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 03.06.2015 r

numer ogłoszenia 4/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, nr kat. 608010, 3 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400, nr kat. 608098, 2 op.

Zadanie 3: CEQ Size Standard 600, nr kat. 608095, 1 op.

Zadanie 4: CEQ Separation Buffer, nr kat. 608012, 2 op.

Zadanie 5: Sample Loading Solution 6.0 mL, nr kat. 608082, 3 op.

Zadanie 6: NucleoSpin® Tissue na 250 izolacji, nr kat. 740 952.250, 1 op.

Zadanie 7: QIAGEN Multiplex PCR Kit (100), nr kat. 206143, 1 op.

  1. Liczba złożonych ofert : 5

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska Sp. Z.o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

3167,67 zł

3896,22 zł

 

Zadania nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

AQUA LAB, 03-194 Warszawa, ul. Zabłocka 10

2035,58 zł

2503,76 zł

3.

Bionovo 59-220 Legnica, ul Rataja 30

2390,00 zł

2939,70 zł

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

ALAB-Gen, 00-703 Warszawa, ul. Kątna 17

965,40 zł

1042,63 zł

5.

Prospecta. 04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

1100,00 zł

1353,00 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5:Comesa Polska Sp. Z.o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

- w zakresie zadań nr 6: AQUA LAB, 03-194 Warszawa, ul. Zabłocka 10

- w zakresie zadań nr 7: ALAB-Gen, 00-703 Warszawa, ul. Kątna 17

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, 5: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

      - w zakresie zadań 6, 7: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5: Comesa Polska Sp. Z.o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4. Data udzielenia zamówienia 03.06.2015 r.

- w zakresie zadań nr 6: AQUA LAB, 03-194 Warszawa, ul. Zabłocka 10. Data udzielenia zamówienia 03.06.2015 r.

- w zakresie zadania nr 7: ALAB-GEN Sp. z o.o.,  ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 03.06.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 03.06.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki