Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28.10.2014

numer ogłoszenia 2/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

 

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Dlaczego płazy w miastach zanikają? Wpływ gradientu  urbanizacyjnego na wybrane parametry demograficzne populacji dwóch gatunków płazów: ropuchy zielonej (Bufo viridis) i ropuchy szarej (Bufo bufo).” (nr rej. N N304 335839) w podziale na zadania:

Zadanie 2: Fiolet krezylu (barwnik) – 1 op 10g, nr katalogowy produktu C5042-10G

Zadanie 3: Kwas mrówkowy 98 - 100%   1 litr, nr katalogowy produktu 27001-1L-R

 

5. Liczba złożonych ofert:  1

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,

Szelągowska 30 61-626 Poznań

Tel: 061 829 01 00

Fax: 061 829 01 20

828,33/1018,85

 

  1. 6.    Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr  1

 

  1. 7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna złożona oferta

 

 

  1. 8.    Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy

 

  1. 9.    Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań

Data udzielenia zamówienia: 06.11.2014r.

 

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

Warszawa, dnia 06.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki