Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28.05.2015 r

numer ogłoszenia 5/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: NucleoSpin® 96 Tissue na 2 × 96 izolacji, nr kat. 740 741.2, 2 op.

Zadanie 2: Separation Gel - LPAI 10 mL, nr kat. 608010, 10 op.

Zadanie 3: GeXP DNA Size Standard Kit – 400, nr kat. 608098, 8 op.

Zadanie 4: CEQ Size Standard 600, nr kat. 608095, 2 op.

Zadanie 5: CEQ Separation Buffer, nr kat. 608012, 5 op.

Zadanie 6: Sample Loading Solution 6.0 mL, nr kat. 608082, 10 op.

Zadanie 7: CEQ Capillary Array, nr kat. 608087, 2 op.

Zadanie 8: NucleoSpin® Tissue na 250 izolacji, nr kat. 740 952.250, 1 op.

Zadanie 9: NucleoSpin® Soil na 250 izolacji, nr kat. 740 780.250, 2 op.

Zadanie 10: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), nr kat. 206145, 1 op.

Zadanie 11: QIAGEN Multiplex PCR Kit (100), nr kat. 206143, 1 op.

 

  1. Liczba złożonych ofert : 5

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

4 068,82 zł

5 004,65 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

3 464,50 zł

4 261,34 zł

 

Zadania nr 2, 3, 4, 5, 6, 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

3.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

14 897,47 zł

18 323,89 zł

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

2 390,64 zł

2 940,49 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

2 035,58 zł

2 503,76 zł

 

Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

 7 416,58 zł

9 122,40 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

6 315,04 zł

7 767,50 zł

 

Zadanie nr 10

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 warszawa

8 500,00 zł

 10 455,00 zł

5.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

8 322,16 zł

8 987,93 zł

 

Zadanie nr 11

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 warszawa

1 100,00 zł

 1 353,00 zł

5.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

965,40 zł

1 042,63 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1, 8 i 9: AQUA LAB A. Sierzputowski

   i Wspólnicy Sp. j.

   ul. Zabłocka 10

  03-194 Warszawa

- w zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7: Comesa Polska

     ul. Wolińska 4

     03-699 Warszawa

- w zakresie zadań nr  10 i 11: ALAB-GEN Sp. z o.o.

                                             ul. Kątna 17

                                             00-703 Warszawa

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 2, 3, 4, 5, 6, 7: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

      - w zakresie zadań 1, 8, 9, 10 i 11: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1, 8 i 9: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 28.05.2015 r.

- w zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7: Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 28.05.2015 r.

- w zakresie zadania nr 10 i 11: ALAB-GEN Sp. z o.o.,  ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 28.05.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 28.05.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki