Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 26.11.2014 r

numer ogłoszenia 3/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

   W związku z poinformowaniem Zamawiającego o zaproponowaniu w zadaniu nr 11 oferty równoważnej przez firmę Syngen Biotech, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w zadaniu nr 11. Wobec powyższego w zdaniu nr 11,  zostaje wybrana oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, (która w pierwotnej ocenie zajęła trzecie miejsce)

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 op. NucleoSpin®Soil 50 izolacji MACHEREY-NAGEL740   780.50 – zadanie nr 11

  1. 5.       Liczba złożonych ofert : 4

Zestawienie złożonych ofert dla zadania nr 11 wraz z podaniem cen

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

          

             oferta odrzucona

 

4.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

oferta odrzucona

 

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

    900,00 zł

1 107,00 zł

9.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

    640,00 zł

787,20 zł

 

 

  1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania nr 11: AQUA LAB A. Sierzputowski

      i Wspólnicy Sp. j.

      ul. Zabłocka 10

      03-194 Warszawa

  1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

      - w zakresie zadania 11: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

  1. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : odrzucono ofertę Wykonawcy EURx Sp. z o.o. i Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K w zadaniu nr 11 – zaoferowano produkty równoważne.
  2. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1:AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j., ul. Zabłocka 10,

03-194 Warszawa. Data udzielenia  zamówienia: 27.11.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 27.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki