Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 04.12.2015 r

numer ogłoszenia 34/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 6 op. CEQ Separation Gel LPA Nr kat./ 608010

Zadanie 2: 3 op.SLS (Sample Loading Solution) Nr kat./ 608082

Zadanie 3: 3 op. GeXP DNA Size Standard Kit - 400 Nr kat./ 608098

Zadanie 4: 1 op. CEQ Separation Buffer  Nr kat./ 608012   

Zadanie 5: Color Taq PCR Master Mix 2x, 500 reakcji, Nr kat./: E2525-03

 

5.       Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

2 089,14 zł

2 569,64 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

701,15 zł

862,41 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

907,20 zł

1 115,86 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

186,02 zł

228,80 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

EURx Sp. z o.o

ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

460,00 zł

565,80 zł

 

6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr  1,2,3,4: Comesa Polska

    ul. Wolińska 4

                                                  03-699 Warszawa

-w zakresie zadania nr 5: EURx Sp. z o.o

  ul. Przyrodników 3

  80-297 Gdańsk

7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,2, 3, 4, 5: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4: Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa.Data udzielenia zamówienia: 04.12.2015 r.

- w zakresie zadania nr 5:EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Data udzielenia zamówienia 04.12.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 04.12.2015 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszeniao udzieleniu

 

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ