Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 18.11.2015 r.

numer ogłoszenia 33/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII     

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12x500ml Alkohol etylowy 99,8% cz.d.a.

 5. Liczba złożonych ofert :  1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

HURT-CHEM Hurtownia odczynników laboratoryjnych Piotr Bartocha

ul. Boczna 10

05-850 Ożarów Mazowiecki

570,00 zł

701,10 zł

 

 

 

 

 

 

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :  

HURT-CHEM Hurtownia odczynników laboratoryjnych Piotr Bartocha

ul. Boczna 10

05-850 Ożarów Mazowiecki

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : : jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;
  2. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

 - HURT-CHEM Hurtownia odczynników laboratoryjnych Piotr Bartocha, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Data udzielenia zamówienia 18.11.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 18.11.2015 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                     (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ