Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 05.07.2016 r

numer ogłoszenia 7/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników NucleoSpin Tissuex250, nr kat. 740952.250, 2 op.

  1. Liczba złożonych ofert : 1

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto PLN

Cena brutto PLN

1.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

4 436,00

5 446,28

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- AQUA LAB A. Sierzputowski

  i Wspólnicy Sp. j.

  ul. Zabłocka 10

  03-194 Warszawa

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 05.07.2016 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 05.07.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ