Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 05.07.2016 r

numer ogłoszenia 6/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: Przedmiot/ Separation Gel - LPAI 10 mL Nr kat./ 608010 szt. 4

Zadanie 2: Przedmiot/ GeXP DNA Size Standard Kit - 400 Nr kat./ 608098 szt. 2

 

  1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska Sp. Z.o.o.,

ul. Wolińska 4,

03-699 Warszawa.

1480,00 zł

1820,40 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska Sp. Z.o.o.,

ul. Wolińska 4,

03-699 Warszawa.

700,00 zł

861,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

- w zakresie zadań 2, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

- w zakresie zadań nr 2, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

 

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

 

    Warszawa, dnia 05.07.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ