Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.08.2016 r

numer ogłoszenia 5/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników producenta Pacific Biosciences w podziale na zadania:

Zadanie 1: 12 szt. Etylowy alkohol 99,8% cz.d.a. 500 ml

 

  1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

1.

MAR-FOUR Marian Siekierski 02-593 Warszawa, ul. Rostafińskich 4.

1020,00

2.

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Boczna 10.

660,00

 

 

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice ul. Boczna 10,  05-850 Ożarów Mazowiecki

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, oferta z najniższą ceną, uznana za najkorzystniejszą

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice ul. Boczna 10,  05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 08.08.2016 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ