Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 16.09.2016 r.

numer ogłoszenia 13/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 1 op. SMRTbell™ Template Prep Kit 1.0 Pacific Biosciences, nr kat. 100-259-100

Zadanie nr 2: 4 op. DNA Sequencing Reagent 4.0 V2 Pacific Biosciences, nr kat. 100-612-400

Zadanie nr 3: 2 op. SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells) Pacific Biosciences nr kat. 100-171-800

Zadanie nr 4: 1 op. MagBead Kit v2 Pacific Biosciences nr kat. 100-676-500

 

 

 

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust 1 pkt 1  ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki