Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28.09.2016 r.

numer ogłoszenia 12/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analiz genetycznych z    wykorzystaniem   sekwenatora Beckman Coulter:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, nr kat. 608010, 10 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400, nr kat. 608098, 8 op.

Zadanie 3: CEQ Separation Buffer, nr kat. 608012, 10 op.

Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL, nr kat. 608082, 7 op.

 

5.  Liczba złożonych ofert:  1

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-366 Warszawa

3 700,00 zł

4 551,00 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-366 Warszawa

2 800,00 zł

3 444,00 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-366 Warszawa

1 920,00 zł

2 361,60 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-366 Warszawa

1 740,00 zł

2 152,50 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej: oferta nr 1  

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

       03-699 Warszawa

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą
  2. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

 - Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-366 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 28.09.2016 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 28.09.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki