Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 07.10.2016 r.

numer ogłoszenia 14/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Marker wielkości GeneRuler™ DNA Ladder, High Range Nr kat./SM1351

5.  Liczba złożonych ofert: 1

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Abo Sp. z o.o.

ul.Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

350,00

430,50

 

 

6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej: oferta nr 1

Abo Sp. Z o.o. Ul.Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk

7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta uznana za najkorzystniejszą w kryterium ceny;

8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

 - Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Data udzielenia zamówienia 28.09.2016 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 07.10.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki