Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 07.11.2016 r.

numer ogłoszenia 18/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: NucleoSpin Soil 740780.250.

5.  Liczba złożonych ofert:  1

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

3417,00 zł

4202,91 zł

 

6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej:

7.       - w zakresie zadań: 1 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

8.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań 1: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

9.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

10.   Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań: 1 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

 

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 07.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

 

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki