Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 24.11.2016 r.

numer ogłoszenia 22/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL 8 opakowań

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 4 opakowania

Zadanie 3: Sample Loading Solution 6.0 mL 6 opakowań

5.  Liczba złożonych ofert:  1

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa,

ul. Wolińska 4, tel.  0 22 336 18 00,

2 960,00 zł 3 640,80 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa,

ul. Wolińska 4, tel.  0 22 336 18 00,

1 400,00 zł 1 722,00 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa,

ul. Wolińska 4, tel.  0 22 336 18 00,

1500,00 zł 1 845,00 zł

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań 1,2,3: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 24.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki