Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

PROTOKÓŁ 2/2016

z przeprowadzonej oceny ofert

Posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia  09.12.2016 r. przeprowadzającej sprzedaż w drodze przetargu w sprawie kupna rzeczy ruchomych mienia MiiZ PAN.

Przetarg ogłoszony został w dniu 06.12.2016 Komisja w składzie powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 33/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. :

1. Jadwiga Turlej – przewodnicząca komisji

2. Monika Miłaszewska – sekretarz komisji

3.  Maciej Śliwiński – członek komisji

4. Tomasz karbownik – członek komisji

Ogłoszenie o przetargu było umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 06.12.2016 do dnia 09.12.2016  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.12.2016 do dnia.09.12.2016

Komisja dokonała oceny ofert, które wpłynęły -do przetargu na rzeczy ruchome mienia. Do w/w przetargu złożono następujące oferty:

Odrzucone zostały oferty: nie ma odrzuconych ofert                        

Dopuszczono oferty: Jarosław Wojciechowski, JW.-INVESTMENT, Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie

W przetargu najwyższą cenę 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) zaoferował:

Jarosław Wojciechowski

JW.-INVESTMENT

Wożuczyn 73

22-640 Rachanie

Oryginał do pobrania