Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.12.2016r.

numer ogłoszenia 25/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

     MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

  Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml,

  Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

  Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

ZAWIADOMIENIE

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zawiadamia, że w postępowaniu nr DA-2201-351-16-BIP-25 o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w wyznaczonym terminie do dnia 27.12.2016 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający w postępowaniu nr DA-2201-351-16-BIP-25 wydłużył termin składania ofert do dnia 12.01.2017 r.