Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-02-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

   4.Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, 15 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

Zadanie3: GeXP DNA Size Standard Kit - 600, 1 op.

Zadanie 4: Sample Loading Solution, 15 op.

Zadanie 5: CEQ Capillary Array, 3 op.

Zadanie 6: NucleoSpin Tissue na 250 izolacji, 4 op.

Zadanie 7: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 2 op.

Zadanie 8: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), 3 op.

Zadanie 9: anty-inhibitor PCR 500rxns, 4 op.

   5Liczba złożonych ofert:  5

Zadanie nr 1

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 5 640,00 zł 6 937,20 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 3 600,00 zł 4 428,00 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 492,00 zł 605,16 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 3 810,00 zł 4 686,30 zł

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 7 908,00 zł 9 726,84 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. 8 935,52 zł 10 990,69 zł
2.

BIONOVO Aneta Ludwig; ul. Nowodworska 7,

59-220 Legnica,

OFERTA ODRZUCONA ZE WZGLĘDU NA NIEZACHOWANIE FORMY SKLADANIA OFERTY (ZAMAWIAJĄCY WYMAGAŁ ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ)

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. 7 132,10 zł 8 772,48 zł
2.

BIONOVO Aneta Ludwig; ul. Nowodworska 7,

59-220 Legnica,

OFERTA ODRZUCONA ZE WZGLĘDU NA NIEZACHOWANIE FORMY SKLADANIA OFERTY (ZAMAWIAJĄCY WYMAGAŁ ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ)

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. PROSPECTA Sp. Z o.o., ul. Barbórki 18 04-511 Warszawa, 23 700,00 zł 25 596,00 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk,

2 476,00 zł 3 045,48 zł

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej:

w zakresie zadań:

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 4 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa.

- w zakresie zadań: 5 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa.

- w zakresie zadań: 6 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.  

- w zakresie zadań: 7 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

- w zakresie zadań: 8 PROSPECTA Sp. Z o.o., ul. Barbórki 18 04-511 Warszawa.

- w zakresie zadań: 9 BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk.

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań 1: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 4: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 5: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 6: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 7: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 8: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 9: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

-w zakresie zadania 6: oferta odrzucona ze względu na niezachowanie formy składania oferty (zamawiający wymagał złożenia oferty w formie pisemnej)

-w zakresie zadania 7: oferta odrzucona ze względu na niezachowanie formy składania oferty (zamawiający wymagał złożenia oferty w formie pisemnej)

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 4 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 5 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 6 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.  

- w zakresie zadań: 7 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

- w zakresie zadań: 8 PROSPECTA Sp. Z o.o., ul. Barbórki 18 04-511 Warszawa,

- w zakresie zadań: 9 BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 25.01.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki