Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-01-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

  1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: dostawa odczynników

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL- 10 opakowań

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 - 5 opakowań

Zadanie 3: Sample Loading Solution 6.0 mL - 7 opakowań

Zadanie 4: CEQ Separation Buffer  - 3 opakowania

  1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. z o.o.

03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

7932,00 zł netto

9756,36 zł brutto

  1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1
  2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy COMESA POLSKA Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: COMESA POLSKA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

Data udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 25.01.2017 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                                                                                                           zamówienia z dziedziny nauki