Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 14.04.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-04-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. 1.Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

        Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

       Zadanie 2: woda destylowana do biologii molekularnej 6 x 1l

       Zadanie 3: Agaroza (daily agarose) 100 g

       Zadanie 4: Alkohol etylowy 99,8% czda, 12 x 500 ml

       Zadanie 5: T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 2x 2500 U (10U/ul), w dwóch opakowaniach po 2500 jednostek

       Zadanie 6: dNTP mix 10 mM each, 1 x 1ml

       Zadanie 7: T4 DNA POLYMERASE, 2 x 500 U (5U/ul), w dwóch opakowaniach po 500 jednostek

       Zadanie 8: BUFFER TANGO (10x), 5 x 1ml

       Zadanie 9: T4 DNA LIGASE, 1000 U (5U/ul)

       Zadanie 10: Bst DNA polymerase, large fragment 8U/ul, 1600 U

       Zadanie 11: ATP Solution 100 mM, 1 x 0,25 ml

       Zadanie 12: Sample Loading Solution 6.0 mL x 4

       Zadanie 13: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 x 3

       Zadanie 14: Separation Gel - LPAI 10 mL x 4

       Zadanie 15: CEQ Separation Buffer x 2

       Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1

       Zadanie 17: Orange G (C.I. 16230) 25g x 1

                                                          

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                                                    (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki